Encykliki

Do Patriarchów, Prymasów, Arcybiskupów, Biskupów i innych Ordynariuszy miejsca pozostających w łasce i jedności ze Stolicą Apostolską! Czcigodni Bracia, pozdrowienie i apostolskie błogosławieństwo!  Zwracając się do Was po raz pierwszy ze słowem z tej najwyższego apostolstwa stolicy, na którą z niedoścignionych wyroków Bożych zostaliśmy wywyższeni, poczytujemy za zbyteczne przypominać, ile łez wyleliśmy i jak gorąco

Czcigodnym Braciom Patriarchom, Prymasom, Arcybiskupom, Biskupom i innym Ordynariuszom miejsca, pozostającym w pokoju i łączności ze Stolicą Apostolską! Czcigodni Bracia, zdrowie i błogosławieństwo apostolskie! Kościół przypomina o swoich świętych Głoszonym często ustami Boga, i równie niemal często wyrażonym na kartach Pisma świętego, wyrokom, że „sprawiedliwy będzie w wiecznej pamięci” (Ps 111, 7), pamięci „błogosławionej” (Prz

List ogólny do Patriarchów, Prymasów, Arcybiskupów, Biskupów i Ordynariuszy, w jedności i łączności ze Stolicą Apostolską pozostających! Czcigodni Bracia, pozdrowienie i błogosławieństwo apostolskie!    Wstęp Cel wrogów Chrystusa Pana: zrujnować królestwo Jezusa Chrystusa Urząd pasania i owczarni Pańskiej zlecony Nam przez Boga, mieści w sobie przede wszystkim ten obowiązek, wskazany przez samego Chrystusa, abyśmy jak

Pius X Motu Proprio Tra le Sollecitudini (22. 11. 1903) Wstęp. Wśród rozlicznych trosk Urzędu Pasterskiego o dobro nie tylko tej Najwyższej Stolicy, na Której, choć niegodni, z niezbadanego zrządzenia Bożego zasiadamy, ale i wszystkich kościołów, największą jest niewątpliwie troska o wspaniałość Domu Bożego, w którym sprawują się tajemnice Boże, i w kórym wierni zbierają

Św. Pius X przedstawił nauczanie Kościoła katolickiego dotyczące Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Encyklika została napisana z okazji pięćdziesiątej rocznicy ogłoszenia dogmatu. Papież podkreślił m.in., że Maryja przewyższa wszystkich w świętości i komunii z Jezusem Chrystusem, będąc złączoną ze Zbawicielem w dziele odkupienia. Dzięki temu Maryja jest najwyższą szafarką/pośredniczką łask – Pośredniczka Wszelkich Łask. Cytując

Czcigodnym Braciom Patriarchom, Prymasom, Arcybiskupom, Biskupom i innym rządcom diecezji, pozostającym w lasce i jedności ze Stolicą Apostolską! Czcigodni Bracia, zdrowie i błogosławieństwo apostolskie! Trzynastowiekowa pamiątka papieża Grzegorza Radosna zaiste to dla nas, Czcigodni Bracia, przypada rocznica wielkiego i niezrównanego męża Papieża Grzegorza, pierwszego tego imienia, którego zgonu mamy w tym roku obchodzić trzynastowiekową pamiątkę.

Encyklika Ojca św. Piusa X O wykładzie nauki chrześcijańskiej. Do czcigodnych Braci, Patriarchów, Prymasów, Arcybiskupów i Biskupów, pozostających w jedności ze Stolicą Apostolską.   W czasie bardzo przykrym i trudnym niezbadane wyroki Boże podniosły Naszą słabość do godności najwyższego Pasterza, abyśmy rządzili całą owczarnią Chrystusową. Nieprzyjaciel od dawna krąży około tej owczarni i zastawia nań

Papież Pius X – encyklika Il fermo proposto z 11 VI 1905 ENCYKLIKA IL FERMO PROPOSITO O AKCJI KATOLICKIEJDo Biskupów włoskich. Wielebni Bracia, Pozdrowienie i Błogosławieństwo Apostolskie. POWODY WYDANIA TEJ ENCYKLIKI 1. Mocne postanowienie, któreśmy powzięli od pierwszych początków Naszego Pontyfikatu, aby poświęcić wszystkie siły, jakie z dobroci Pańskiej posiadamy, odnowieniu wszystkich rzeczy w Chrystusie,

Św. Pius X. Vehementer nos – O rozdziale państwa od Kościoła Do naszych ukochanych synów, Francois Marie Richarda, kardynała arcybiskupa Paryża; Victora Lucien Lecota, kardynała arcybiskupa Bordeaux; Pierra Hectora Couillie, kardynała arcybiskupa Lyonu, Josepha Guillaume Laboure, kardynała arcybiskupa Rennes i do wszystkich naszych wielebnych braci, arcybiskupów i biskupów i do całego duchowieństwa i ludu Francji.

5 kwietnia 1906 r. Ojciec Święty Pius X wydał encyklikę Tribus circiter, w której zarzucał mariawitom łamanie dekretu z 1904 r., krzewienie „nienależytych praktyk” i obłudne postępowanie względem władz kościelnych. Nie była to wszakże jeszcze ekskomunika i mariawici nadal pozostawali w Kościele Pius X wstrzymywał się jeszcze osiem miesięcy i ostatniego dnia 1906 r. Piotr

O duchowieństwie włoskim (28 VII 1906)

O francuskich bractwach pobożnych   10 VIII 1906

Św. Pius X. Une fois encore    O rozdziale Kościoła i państwa Do Naszych Czcigodnych Braci Kardynałów, Arcybiskupów i Biskupów Francji, do duchowieństwa i narodu francuskiego! Czcigodni Bracia, Umiłowani Synowie, pozdrowienie i błogosławieństwo apostolskie! Poważne wydarzenia, które dotknęły Wasz szlachetny kraj, raz jeszcze prowadzą Nas do zwrócenia się do Kościoła francuskiego, aby go podtrzymać w

List ogólny do Patriarchów, Prymasów, Arcybiskupów, Biskupów i Ordynariuszy, w jedności i łączności ze Stolicą Apostolską pozostających! Czcigodni Bracia, pozdrowienie i błogosławieństwo apostolskie!    Wstęp Cel wrogów Chrystusa Pana: zrujnować królestwo Jezusa Chrystusa Urząd pasania i owczarni Pańskiej zlecony Nam przez Boga, mieści w sobie przede wszystkim ten obowiązek, wskazany przez samego Chrystusa, abyśmy jak

O św. Anzelmie z Aosty 21.IV.1909 r

Czcigodnym Braciom Patriarchom, Prymasom, Arcybiskupom, Biskupom i innym Ordynariuszom miejsca, pozostającym w pokoju i łączności ze Stolicą Apostolską! Czcigodni Bracia, zdrowie i błogosławieństwo apostolskie! Kościół przypomina o swoich świętych Głoszonym często ustami Boga, i równie niemal często wyrażonym na kartach Pisma świętego, wyrokom, że „sprawiedliwy będzie w wiecznej pamięci” (Ps 111, 7), pamięci „błogosławionej” (Prz

Do Naszych Ukochanych Synów, Księży Kardynałów Świętego Kościoła Rzymskiego: Piotra-Hektora Coullie, Arcybiskupa Lyonu; Ludwika-Henryka Lucon, Arcybiskupa Reims; Paulina-Piotra Andrieu, Arcybiskupa Bordeux i wszystkich pozostałych Naszych Czcigodnych Braci Arcybiskpów i Biskupów Francuskich! Czcigodni Bracia, pozdrowienie i błogosławieństwo apostolskie! Nasz urząd apostolski nakłada na Nas obowiązek czuwania nad czystością wiary i nieskazitelnością katolickiej dyscypliny. Wymaga od Nas

Rozpętane przez republikę (czytaj: masonerię) prześladowania Kościoła w Portugalii spotkały się ze zdecydowaną reakcją Rzymu. Papież Pius X ogłosił 24 maja 1911 r. encyklikę Iamdudum Lusitaniae. Potępił w niej „występny i szkodliwy” dekret o rozdziale Kościoła od państwa, nazywając go „prawem, które pogardza Bogiem i odrzuca wiarę katolicką”. Ojciec Święty nie miał też wątpliwości co

Św. Pius X i Święte Oficjum. Lamentabili sane exitu. Ponawiamy i potwierdzamy mocą Naszej Władzy Apostolskiej dekret Kongregacji Świętego Oficjum „Lamentabili sane exitu” oraz encyklikę „Pascendi Dominici gregis”, dodając karę ekskomuniki dla tych, którzy sprzeciwiają się tym dokumentom… Ekskomunika ta jest niezależna od kar, w które mogą popaść jako krzewiciele i obrońcy herezji, błądzący w

+ PIUS X – SINGULARI QUADAM – O ORGANIZACJACH PRACOWNICZYCH. Do naszego Umiłowanego Syna George Koppa, Kardynała Świętego Kościoła Rzymskiego, Biskupa Wrocławia i do innych Arcybiskupów i Biskupów w Niemczech! Umiłowany Synu i Czcigodni Bracia, pozdrowienie i apostolskie błogosławieństwo! Powody wypowiedzi papieża Zostaliśmy poruszeni szczególnie tkliwym i życzliwym uczuciem do katolików w Niemczech, którzy są

Nr Tytuł (łacina) Temat Data 1. E supremi o odnowieniu wszystkiego w Chrystusie. 4 października 1903, 2. Ad diem illum laetissimum o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. 2 lutego 1904 3. Iucunda sane o papieżu św. Grzegorzu Wielkim. 12 marca 1904 4. Acerbo nimis o nauczaniu doktryny chrześcijańskiej. 15 kwietnia 1905 5. Il fermo proposito

Facebook