Data

29 wrz 2023

Czas

Cały dzień

św. Klemensa Marii

Klemens Maria Dworzak, czyli Hofbauer, chociaż cudzo­ziemiec, zalicza się jednak do polskich patronów z tego powodu, że w Warszawie długi czas z pożytkiem pra­cował, i wielce życzliwym był dla polaków. Urodzony 1751 roku w Tasswiz na Morawie, otrzymał na chrzcie św. imię Jan. Rodzice pobożnie i skrom­nie wychowali syna, wpaja­jąc w niego te mądrą zasadę, że uczciwość i praca więcej podobają się Bogu, niż ma­jątki i dostojeństwa. — Już od młodości miał Janek szcze­gólniejsze nabożeństwo do N. P. Maryi, i każdego dnia na jej cześć cały odmawiał różaniec. Nauki odprawiał w Wiedniu i w tym czasie od­prawił pieszo dwukrotnie pielgrzymkę do Rzymu. W r. 1784 wstąpił do zgromadzenia 00. Redemptorystów czyli Ligourianów, które założył św. Alfons Ligouri, doktor kościoła. — W zakonie otrzy­mał imię Klemens Maria i pod tern imieniem znanym jest i czczonym w Kościele katolickim. Św. Alfons wi­dząc wielką świątobliwość i gorliwość o chwałę Bożą Kle­mensa Marii przepowiedział, że będzie on narzędziem chwały bożej w krajach północnych. Jakoż ziściła się prze­powiednia. Gdy został wyświęcony na kapłana, wysłali go przełożeni jako misjonarza do Warszawy. Tutaj kazaniami i przykładnym życiem wiele dobrego zdziałał dla polaków. Wkrótce zbudował w Warszawie dom misyjny, do którego garnęło się wiele polskiej młodzieży. Wybrany generalnym wikarym całego zgromadzenia, starał się usilnie o rozsze­rzenie Redemptorystów na północy. Bóg błogosławił jego usi­łowaniom, gdyż założył kilka klasztorów w Niemczech i Szwajcarii. — W r. 1808 wypędzony z Warszawy, przeniósł się do Wiednia, gdzie pracował gorliwie na kazalnicy i w konfesjonale. Do dziś wspominają wiedeńczycy o jego litościwym sercu dla ubogich i chorych, i o licznych nawróceniach błędnowierców. — Umarł 15 marca 1820 r„ a Bóg wsławił go wielu cudami po śmierci. Leon XIII zaliczył go w poczet błogosławionych 1888 r., a Pius X. w poczet świętych 1909 roku. Był apostołem Czechów, Polaków i Niemców.

Punkty do rozmyślania.

Św. Klemens Maria często powtarzał to ważne upom­nienie wiernym: — pamiętajcie o tern dobrze, że kapłani są opowiadaczami Ewangelii i szafarzami św. Sakramentów. Przez ich ręce spływa na lud łaska i zbawienie.

Proście zatem gorąco Pana zastępów, aby zsyłał powo­łania kapłańskie w serca młodzieży, aby nigdy nie brakło kapłanów, którzy są największymi dobroczyńcami dla każdego narodu, i dla każdego człowieka. Szanujcie wreszcie kapła­nów, gdyż Chrystus powiedział: — kto was (kapłanów) słu­cha. mnie słucha, kto wami (kapłanami) gardzi, mną gardzi.

Modlitwa.

Daj nam o Panie tę łaskę, za przyczyną św. Kle­mensa Marji. abyśmy zwyciężyli wszelakie przeszkody stojące nam na drodze do zbawienia, a żyjąc według przepisów wiary św. odnieśli tryumf nad światem, czar­tem i ciałem. Obyśmy pożytecznie pracowali dla swego narodu i dla kościoła katolickiego. Przez Chrystusa Pa­na naszego. Amen