informacje

13 czerwca. św. Antoni z Padwy

informacje

Modlitwa do świętego Antoniego o odpuszczenie grzechów.

Bądź pozdrowiony, Antoni przebłogosławiony, a z mieszkania chwały Twojej wejrzyj na mnie i prośbą moją racy nie pogardzić, który ratować wzywających Ciebie nie zaniedbujesz i ziemskich obywateli pocieszać dobrodziejstwy Twymi nie ustajesz, tych osobliwie, którzy od Ciebie z silną wiarą czegokolwiek proszą, bez pociechy nie opuszczasz, bo się tak Boskiemu podobało Majestatowi, byś w nieszczęściach i utrapieniach zostających, a Ciebie nabożnie wzywających wspierał. Do Ciebie tedy, Antoni święty, mocarzu Boski, pokornie się udają. Ciebie z ufnością wzywam: racz modlitwami otrzymać od Boga odpuszczenia grzechów moich, ażebym dla nich wiecznie nie zginął. O! błagaj Go, aby stał się miłościw dla mnie, wielkiego       grzesznika, ponieważ sam się z tym oświadcza, że nie przyszedł szukać sprawiedliwych, lecz grzeszników zaginionych. O! niechże mi będzie miłościw i nakłoni uszu Swoich na prośbę moją, który przez Ciebie miłosierdzia Jego żebrze. Spraw to, abym łaskę w oczach Pana Zbawiciela mego, oraz Najśw. Matki Jego znalazł, a Twoją opieką wsparty, grzechów odpuszczenie otrzymał. Rozjaśnij ciemności serca mego, a czego Bóg po mnie żąda, Ty oblubieńcze Jego, naucz mnie! Niech zawiedzionym nie będę, Ciebie wzywam z ufnością… Nikczemność i ułomność moją Ty znasz, jeżeli mi więc co dzień i co noc z opieką Swoją obecnym nie będziesz, dusza moja w śmiertelną zgubę popaść może… gdyż na zatracenie moje czuwają nieprzyjaciele moi. Powstań tedy, Antoni święty, powstań i ratuj mnie! Niech nie będę pohańbiony, który Ciebie w potrzebach moich wzywał, przez całe moje życie czcił. O nie opuszczaj mnie, Ty, który w Kościele wojującym chwalą i czcią otoczony, wszechmocności Bożej dzieło sprawujesz. Powstań, a wyrwij duszę moją z wiecznego i doczesnego niebezpieczeństwa i zaprowadź ją j tam, gdzie w chwale niebieskiej weselisz się na wieki. Amen.

(Si quaeris miracula).

Jeśli cudów szukasz, idź do Antoniego,
Wszystkich łask dowody odbierzesz od Niego.
Za jego przyczyną chorzy zdrowo wstają,
Z rąk i nóg pojmanych okowy spadają.
Kalecy się cieszą członków uzdrowieniem,
Zguby się wracają za ufnym westchnieniem.
Morze się ucisza, czarty uciekają.
Umarli na nowo do życia wracają.
W każdej on potrzebie pomoże, pocieszy,
I w każdym nieszczęściu na ratunek śpieszy.
Tak wszyscy u Niego ratunek odnoszą
I z Padwanami cuda Jego głoszą.

Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu,
Który taką władzę nadał Antoniemu,

V. Módl się za nami Święty Antoni.
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Kościół Twój, Boże, niech Św. Antoniego wspomnienie rozwesela, abyśmy duchowymi pomocami zawsze byli wsparci i wiecznych radości używać zasłużyli. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Polecenie się w opiekę świętemu Antoniemu

Kłaniamy się Tobie święty Antoni, błogosławiony nasz Patronie i upraszamy Cię pokornie, abyś z wysokiego miejsca chwały Twojej spoglądał na nas i miał nas zawsze w Twojej opiece. Ty, który wszystkim u Ciebie się uciekającym, pożądanej dodajesz pomocy, nie gardź też i naszą pokory prośbą, a ratuj nas w potrzebach naszych gdy na każdy dzień do Ciebie nabożnie kołatać będziemy. Wiadomo jest światu chrześcijańskiemu ten od króla niebieski Tobie dany przywilej, że każdego do Ciebie cną wiarą wołającego ratować możesz. Twoje to urządzenie zgubione rzeczy znajdować, na wodzie żeglujących pilnować, wszystkich podróżnych prowadzić, chorych uzdrawiać, w niedostatku i w innych kłopotach będących wspomagać. Do Ciebie święty Ojcze wołamy. Ciebie z ufnością błagamy, abyśmy za Twoją modlitwą otrzymali umocnienie w świętej katolickiej wierze, nawrócenie do życia chrześcijańskiego i odpuszczenie grzechów. Polecaj nas codziennie Najśw. Matce Maryi Pannie, od której za życia Twego szczególnej doznawałeś pomocy w potrzebach Twoich. Wszakże znasz nędzę i nikczemność naszą, znasz też, jak wiele nieprzyjaciół zewsząd dybie na zgubę naszą. Powstań Patronie św., a wspomagaj nas i miej nas zawsze w Twej wielowładnej opiece. Przybywaj także tym wszystkim, którzy Cię kiedykolwiek tu i na każdym miejscu nabożnie wzywają i modlitwy swoje Tobie ofiarują, abyśmy wszyscy Twej obrony i pomocy doświadczali i przedziwnego w świętych Boga Ojca i Syna i Ducha świętego wychwalali na wieki wieków. Amen

Litania do św. Antoniego.

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.
Święci Aniołowie słudzy Boży, módlcie się za nami.
Święty Antoni Padewski, módl się za nami.
Filarze kościoła Chrystusowego,
Skarbnico Pisma świętego,
Seraficznej miłości ogniu,
Kaznodziejo Apostolski,
Obrazie świętobliwości,
Arko wszystkich cnót,
Pochodnio gorejącą i świecąca,
Nauczycielu prawdy,
Młocie heretyków,
Biczu czartów,
Tryumfatorze nad światem i ciałem,
Wielki cudotwórco,
Patronie rzeczy zgubionych,
Zwierciadło niewinności,
Pocieszycielu utrapionych,
Piastunie najmilszego Dzieciątka Jezus,
Najgotowszy przyczyńco,
Najchwalebniejszy Patronie,
Najsłodszy Ojcze i obrońco,
Bądź nam miłościw, przepuść nam Panie.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas Panie.
Przez przyczynę świętego Antoniego, wybaw nas Panie.
Od wszystkiego złego,
Od sideł diabelskich,
Od powietrza, głodu, ognia i wojny,
Od śmierci wiecznej,
Przez zasługi świętego Antoniego,
Przez najgorętszą miłość jego,
Przez prorockiego ducha jego,
Przez pragnienie jego dusz nawracania,
Przez gorące jego pragnienie męczeństwa,
Przez szczególne zachowanie jego czystości i posłuszeństwa,
Przez niezmordowane prace jego,
Przez dziwne jego cudów czynienie,
W dzień ostateczny,
My grzeszni, Ciebie Boga prosimy, wysłuchaj nas Panie.
Abyś w sercach naszych ogień miłości Twojej zapalił,
Abyś ojczyznę naszą przez świętego Antoniego modlitwy od wszelkiej klęski zachować raczył,
Abyś wszystkim uciekającym się do św. Antoniego zdrowia ciała i duszy użyczyć raczył,
Abyś za przyczyną św. Antoniego owoc ziemi i wszystkie rzeczy żywotowi służące dać raczył,
Abyś nam go we wszystkich ścieżkach i drogach za wiernego dać raczył przewodnika,
Abyś go za nami proszącego miłościwie wysłuchał,
Abyś nasze modlitwy przyjąć raczył,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
+Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo.

Antyfona

Uwielbiłeś, o Panie, sługę Twego i wielkie dla niego czynisz rzeczy; niech Imię Twoje,
o Boże, będzie wywyższone i uwielbione na wieki.

V. Módl się za nami św. Antoni.
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

PDF- Litania do Świętego Antoniego

książki w pdf o Św. Antonim