informacje

19.XI. św. Elżbiety Węgierskiej

informacje

Dnia 19 listopada.
Rozmyślanie na uroczystość św. Elżbiety
Patronki III Zakonu.

„Miły mój mnie, a ja Jemu“.

I.  Od lat młodocianych ta wielka służebnica Boża, mogła się odzywać tymi słowy Oblubienicy Pańskiej.
Serce Jej zawsze oddane było Bogu, a nie światu, stworzeniom i miłości własnej, Serce to jednakże było dziwnie tkliwe, kochające, rzewne, lecz wszystkie w niem uczucia z miłości Bożej popłynęły i powracały do Boga.
Zobacz, czy w sercu twoim tak samo, czy miłość Boża króluje w Tobie tak wszechwładnie, czy kochasz wszystkich dla P. Jezusa i w Nim tylko samym ? O jakże późno zacząłem Cię kochać mój Boże, a jak prędko ustaję w miłowaniu Cię Panie, pomimo tylu przyrzeczeń. Kocham wszystko, co nawet nie jest godne miłości mej, a nie kocham z całego serca, jak należy, Ciebie Boże, któryś godzien jest najwyższej miłości. Dusza kochająca Boga nie może myśleć tylko o Bogu, nie może mówić, tylko o Bogu. Wszystko co myśli, mówi, nie jest czym innym, tylko miłością. Dusza, która kocha prawdziwie Boga, wyrzeka się wszelkich innych uczuć, które by jej przeszkadzały w miłości Boga, wszystkie jej zamiary, pragnienia, uczynki kieruje ku Bogu, zapomina o sobie, pragnie żyć w Bogu.
Duszo moja stworzona jesteś na obraz i podobieństwo Boże, odkupiona Najdroższą Krwią Jezusa Chrystusa, poświęcona Bogu przez wiarę, ubogacona władzą cnót, wyniesiona do rzędu Aniołów nawet; kochajże Tego, od którego tak zostałaś ukochaną; który stworzył wszystkie rzeczy, jakie Ci się zdają być godne miłości twojej, i który je opatrzył tym i wszystkim, co je czyni miłymi w oczach twoich. On jest początkiem i końcem wszystkiego, czym jesteś i co posiadasz. Jakże dobry jest Pan! jako miłosierdzie Jego jest nieskończone! jakże więc miłości godzien!
Wybierz Go więc za przyjaciela sobie, On jeden tylko pozostanie ci wiernym. Gdy cię opuszczą wszyscy inni. On sam przy tobie zostanie.

II.Im więcej św. Elżbieta postępowała w doskonałości, tern wierniej te słowa: „Miły mój mnie, a ja Jemu“ — do niej stosować się mogły. Pan Jezus chciał, aby to serce tak czyste zerwało wszystkie więzy na ziemi i dlatego wyzuwał je z przy wiązań godziwych, świętych. Mąż, dzieci, wierne przyjaciółki,dobra ziemskie, wszystko to było odjęte świętej Elżbiecie. Pozostała samotną, ubogą, prześladowaną, odepchniętą od najbliższych, bez żadnej ludzkiej pociechy. Lecz wtedy właśnie Pocieszyciel Niebieski, cały się oddał umiłowanej swojej. Pewnego razu Pan Jezus z Majestatu chwały powiedział Jej: „Jeśli chcesz być ze mną, Ja zamsze będę z Tobą i już nas nie rozłączy” O słodkie i zachwycające słowo! Jeśli pragniesz usłyszeć je w twej duszy, daj się wyzuć ze wszystkiego, daj się ukrzyżować łasce i miłości d0zusa Chrystusa. Bądź cały Jego — On cały będzie twoim.

III. W zupełnym oddaniu się Panu Bogu święta Elżbieta żadnych granic nie kładła. Nigdy nie powiedziała dosyć, nigdy się w niczym nie oszczędzała, a dla miłości umiłowanego Jezusa, ta królewna, ta księżna panująca, stała się służebnicą ubogich i chorych. Wkrótce też ogień miłości Bożej strawił tę lampę gorejącą i świecącą. W krótkim żywocie szczytu doskonałości dostąpiła. Zaledwie 24 lat prze-żywszy uleciała do nieba, zaczynając jeszcze na ziemi, w chwili błogosławionej śmierci swojej, śpiew miłości i tryumfu, który ciągnie się przez całą wieczność tam, gdzie Oblubieniec Niebieski oddał się Jej zupełnie, jak Ona zupełnie także oddaną Mu była za życia na tym świecie.
Chcesz umrzeć, jak Ona umarła — żyj jak Ona żyła i przez jej przyczynę proś o tę wielką łaskę, abyś umiał bez wyłączenia się żadnego oddać Temu, który bez wyłączenia oddał się także, oddaje się ciągle w Przenajświętszym Sakramencie.

LITANIA
do świętej Elżbiety.

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryo, matko miłosierdzia, módl się za nami.
Święta
Elżbieto, królewno węgierska i księż­no turyngska, Boga nad wszystko miłująca, módl się za nami.
Święta Elżbieto,
któraś służyła Bogu od swego dzieciństwa, módl się za nami.
Święta Elżbieto,
szczególnie nabożna do Najśw. Panny Maryi, módl się za nami.
Święta Elżbieto, któraś się w opiekę świętego Jana Ewangelisty zupełnie oddała, módl się za nami.
Święta Elżbieto, naśladowniczko i godna córko św. Ojca Franciszka, módl się za nami.
Święta Elżbieto, ozdobiona darami niebieskimi, módl się za nami.
Święta Elżbieto, ożywiona duchem męstwa i sta­łości, módl się za nami.
Święta Elżbieto,
pokorna służebnico Boska w po­śród okazałości dworskich, módl się za nami.
Święta Elżbieto, mistrzyni życia chrześcijańskiego, módl się za nami.
Święta Elżbieto, wzorze przedziwny dobrych oby­czajów, módl się za nami.
Święta Elżbieto, fiołku woniejący pokorą, módl się za nami.
Święta Elżbieto,
gorliwa naśladowniczko cnót św. Ojca Franciszka, módl się za nami.
Święta Elżbieto, szczodra szafarko dóbr ziemskich,  módl się za nami.
Święta Elżbieto, prawdziwa opiekunko sierot, módl się za nami.
Święta Elżbieto, troskliwa karmicielko ubogich, módl się za nami.
Święta Elżbieto, miłosierna wspomożycielko wszystkich w potrzebie będących, módl się za nami.
Święta Elżbieto, skwapliwa pocieszycielko strapionych, módl się za nami.
Święta Elżbieto, starannie pielęgnująca chorych, módl się za nami.
Święta Elżbieto, odważna gardzicielko znikomości ziemskich, módl się za nami.
Święta Elżbieto,
zaszczycie Trzeciego Zakonu świętego O. Franciszka, módl się za nami.
Święta Elżbieto, wierna oblubienico Chrystusowa, módl się za nami.
Święta Elżbieto, gołębico jęcząca od ran Jezusow., módl się za nami.
Święta Elżbieto, ubóstwo stale miłująca, módl się za nami.
Święta Elżbieto, wdowo cierpliwa w uciskach, módl się za nami.
Święta Elżbieto,
prześladowana przez krewnych, módl się za nami.
Święta Elżbieto, zawsze stała w przeciwnościach, módl się za nami.
Święta Elżbieto, ozdobiona cnotami i cudami, módl się za nami.
Święta Elżbieto, przykładzie ochotnego posłuszeń­stwa,  módl się za nami.
Święta Elżbieto, ślepym wzrok przywracająca, módl się za nami.
Święta Elżbieto, cudowna wskrzesicielko umarłych, módl się za nami.
Święta Elżbieto, skuteczna pośredniczko u tronu łaskawego Boga, módl się za nami.
Święta Elżbieto,
zaszczycie i chwało narodu swego, módl się za nami.
Święta Elżbieto, czujna obrono wszystkich Cię wielbiących, módl się za nami.
Do Ciebie, jako matki naszej, uciekamy,  módl się za nami.
Do Ciebie wołamy, o Oblubienico naj­wyższego Pana, módl się za nami.
Do Ciebie wzdychamy, o pocieszyciel­ko zasmuconych, módl się za nami.
Ciebie wzywamy, o potężna patronko nasza, módl się za nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świa­ta, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świa­ta, zmiłuj się nad nami.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryja.

Modlitwa.

Miłosierna na ubogich św. matko Elżbieto, któraś wołała sama głód i pragnienie cier­pieć, żebyś głodne nakarmiła sieroty, uproś nam cząstkę niebieskich bogactw, abyśmy tu dobrocią boską nasycali się, a nigdy wiecznego nie zaznali głodu. Przez Fana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

Nabożne wzywanie św. Elżbiety

Święta Elżbieto, węgierska królowo
Ku chwale Boga Tyś zawsze gotową,
Wspomóż-że i i mnie
Twojemi cnotami I zasługami.

Sieroty, wdowy, zewsząd wspomagała,
Gdyś wszystkie skarby ubogim rozdała.
Chorym i nędznym łaskawieś służyła,
Jak długoś żyła.

Ubogi zakon Franciszka przyjęłaś,
I grubą suknię za purpurę wzięłaś,
Świat depcząc, na podziweś siebie zwyciężała,
Ciało karała.

Spraw to u Boga Twojemi prośbami,
Niechaj gardzimy świata powabami
Abyśmy w niebie na gody trafili,
Tam z Tobą żyli.

V. Módl się za nami św. Elżbieto.
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

MÓDLMY SIĘ.
Wiernych Twoich serca. Boże miłosierny, racz oświetlić i dla chwalebnych modlitw Błogosławionej Elżbiety, daj nam rozko­szami świata pogardzać, a niebieskiem za­wsze cieszyć się weselem. Przez Pana na­szego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen