informacje

21.VI. Św. Alojzego Gonzagi

informacje

Św. Alojzego Gonzagi, Wyznawcy
Św. Alojzy urodził się w roku 1568 jako syn margrabiego Ferdynanda di Castiglione. Od dzieciństwa odznaczał się zamiłowaniem do modlitwy. W dziewiątym roku życia złożył ślub czystości i postanowił poświęcić się służbie Bożej. Przez długie lata ojciec sprzeciwiał się jego powołaniu i kazał mu kontynuować życie dworskie w Mantui, Pawii i Madrycie. Alojzy trwał w swoim postanowieniu i zrzekł się formalnie praw do księstwa Mantui na rzecz brata. Wstąpił do Towarzystwa Jezusowego w szesnastym roku życia. Surowymi umartwieniami starał się wynagradzać za złe życie katolików, którego był świadkiem. Jako kleryk oddał się pielęgnowaniu chorych na dżumę i zaraziwszy się chorobą zmarł 20 czerwca 1591 roku mając dwadzieścia trzy lata. Papież Benedykt XIII ogłosił go patronem młodzieży.
Święty Pius X  zanim został Kardynałem patriarchą Wenecji i Papieżem,  był w latach 1885 – 1893 biskupem Mantui. To właśnie tam przewodniczył Uroczystościom 300-letniej rocznicy śmierci św. Alojzego Gonzagi, który urodził się w Castiglione, która leży niedaleko Mantui. „Uroczystościami tymi pokierował tak, aby duszom przyniosły jak największy pożytek. Przez cały szereg dni bywały głoszone kilka razy dziennie kazania, których skutki były widoczne: konfesjonały były oblężone, komunikujących liczono na tysiące.” z: Ojciec św. Pius X. i jego następca Benedykt XV. Poznań1914
Z tej okazji Biskup Sarto wydał specjalny list pasterski z 15 stycznia 1891 r., największy, jaki kiedykolwiek napisał, skierowany „do bardzo drogiej młodzieży, w trosce o jej posługę, przedmiot ochrony Aniołów, do wychowanków Chrystusa dla wzbudzenia jej zapału. Anioł z Castiglione jest świętym młodości”.
Z głębi swego serca Biskup Sarto zwraca się do „przyjaciela, ojca i brata” i wzywa go w tym liście, by wzniósł się ponad ziemię, by żył na wysokościach:
” Tak, musicie być silni, aby zatriumfować nad sobą i swoimi namiętnościami, pozostać wiernymi cnocie i prawdzie, pokonać demona zła i kłamstwa. Potrzeba siły i odwagi, aby trzymać się wiary, którą tak wielu innych traci, pozostać przywiązanym do Kościoła, który tak wielu porzuca, aby trzymać się łaski, którą tak wielu wygnało ze swoich dusz. Bóg strzeże was przed tym odstępstwem, które sprawi, że utracicie swoją Wiarę. Bądźcie silni, gardźcie bezsensownymi sądami opinii publicznej, która rości sobie pretensje do panowania nad światem, nie cofajcie się przed tym nikczemnym fantomem ludzkiego szacunku, który usiłuje przeszkodzić najświętszym przekonaniom.
Nie bójcie się wyobrazić , że jesteście proszeni o niemożliwe do wyrzeczenia się. Prosimy tylko, aby wasza wiara była łagodna, aby wasza cnota była łaskawa, aby rygor twojego życia nie był pozbawiony pobłażania. Bądźcie dla siebie mili; niech najlepsi udowodnią doskonałość swoich cnót poprzez współczucie dla swoich braci; że najsłabsi podziwiają w innych doskonałość, która może być dziedzictwem wszystkich i że dążą do jej osiągnięcia.
Następnie zwraca się do rodziców:
” W swoich domach uczcie religii swoje dzieci; opowiedzcie im o radościach czystego sumienia; zachęcajcie ich wcześnie do ograniczenia swoich namiętności, do kochania cnoty i poświęcenia. Głoście przede wszystkim przez świętość waszego przykładu i waszych uczynków, zanim zepsuta atmosfera epoki zniszczy drogocenne skarby, które Niebo wam powierzyło. Wtedy ukształtuje się zdrowa i silna młodość, której twarz nie będzie nosić przedwczesnych znamion występku, młodzieńca, który będzie przypominał Anioła z Castiglione, Alojzego Gonzagi, i sprawi, że ostatnie dni waszego życia będą szczęśliwe i spokojne.”
Cœléstium donórum distribútor, Deus, qui in angélico júvene Aloísio miram vitæ innocéntiam pari cum pœniténtia sociásti: ejus méritis et précibus concéde; ut, innocéntem non secúti, pœniténtem imitémur.
Boże, rozdawco darów niebieskich, który w anielskim młodzieńcu Alojzym połączyłeś przedziwną niewinność życia z równie wielką pokutą; przez jego prośby i zasługi daj nam naśladować go w pokucie, skoro nie naśladowaliśmy jego niewinności.

Modlitwa do świętego Alojzego o zachowanie laski Chrztu świętego.

Święty Alojzy, patronie mój niebieski, uproś mi u Boga zachowanie łaski Chrztu świętego aż do śmierci. Otóż przez Sakrament Chrztu stałem się dziecięciem Bożym, dziedzicem królestwa niebieskiego i chrześcijaninem. Niechaj dusza moja, ozdobiona przez Chrzest szatą godową łaski uświęcającej, zachowa takowy skarb nienaruszonym i niepokalanym! A jeżeliby się stało — czego broń Boże! żebym utracił przez grzech śmiertelny łaskę uświęcającą: dopomóż mi, godnie przyjąć Sakrament Pokuty i tak na powrót odzyskać łaskę uświęcającą. W łasce uświęcającej żyć i umierać pragnę. Amen.

Modlitwa do świętego Alojzego ku czci Matki Boskiej.

O Pani moja, święta Maryjo! Polecam Twej świętej obronie, szczególniejszej opiece i miłosierdziu dziś i po wszystkie dni i w godzinę mej śmierci siebie, duszę i ciało moje Całą nadzieję i pociechę moją, wszystkie uciski i nędze moje, życie i koniec życia mego Tobie powierzam, ażebym przez najświętsze Twe wstawiennictwo i zasługi wszystkie moje sprawy urządził i wykonał według Twojej i Syna Twego woli. Amen.

(Odpust 200 dni: Leon XIII. 15 marca 1890)

Modlitwa do świętego Alojzego za grzeszników.

Święty Alojzy, pilnie i ustawicznie unikałeś grzechu ciężkiego, przede wszystkim grzechu nieczystości. Albowiem wiedziałeś, że przez grzech nieczystości Pan Bóg bywa obrażony i gotuje się droga do piekła. Pismo święte świadczy : „Zapłata nieczystych jest w piekle, gorejącym ogniem i siarką”. Mimo to niestety jest wielu, którzy haniebny żywot prowadzą i szóste Przykazanie Boskie: „Nie cudzołóż” przekraczają. Przed tronem Boskim nie przestań, wierny sługo Boży, modlić się za grzeszników. Prosimy cię, zachowaj nas od ducha lubieżności i nieczystości. Amen.

MODLITWA DO PATRONA MŁODZIEŻY

Św. Alojzego Gonzagi z Towarzystwa Jezusowego O święty Alojzy, ozdobiony anielskimi cnotami, ja, Twój najbardziej niegodny czciciel, polecam Ci czystość duszy i ciała mego – abyś raczył mnie polecić niepokalanemu Barankowi, Jezusowi Chrystusowi i Jego najczystszej Matce, Dziewicy z dziewic. Nie pozwól mi, mój Aniele, splamić mojej duszy najmniejszą nieczystością, ale kiedy widzisz mnie w niebezpieczeństwie lub pokusie grzechu, usuń ze mnie wszystkie nieczyste myśli i uczucia, odnów we mnie pamięć o wieczności piekła i o moim ukrzyżowanym Oblubieńcu Jezusie Chrystusie, abym będąc Twoim naśladowcą na ziemi – zasłużył na wieczne cieszenie się Twoim towarzystwem w niebie. Amen. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo

Modlitwa do świętego Alojzego o łaskę godnego przyjmowania świętych Sakramentów.

Święty Alojzy, Tyś się przygotował należycie i żarliwie do przyjmowania Sakramentu Pokuty i Ołtarza. Opłakiwałeś gorzko grzechy i ułomności, chociaż nigdy nie były grzechami śmiertelnymi. Uproś mi, ile razy przystępuję do Spowiedzi, szczery żal za grzechy. Otwórz usta moje, abym niczego w Spowiedzi nie zataił, co wyznać trzeba. A przy przystępowaniu do Stołu Pańskiego bądź mi pomocnikiem, abym z głębokim uszanowaniem przyjął w Boskim Sakramencie Zbawiciela mojego Jezusa Chrystusa na żywot wieczny. Amen.

Modlitwa do świętego Alojzego o wybranie stanu.

Święty Alojzy, ty wezwawszy Boga o pomoc, doświadczałeś i pytałeś siebie, do jakiego stanu jesteś powołanym? Duch święty wysłuchał prośby Twoje i jasno poznałeś, że szczęście twoje doczesne i wieczne zawisło od stanu zakonnego. Za pozwoleniem rodziców Twoich zostałeś zakonnikiem. Tobie polecamy wszystkich, którzy w młodym wieku lub późniejszym stan sobie obierają. Niechaj pod Twoją opieką ten stan obiorą, w którym Bogu najlepiej służyć i największe szczęście znaleźć mogą. A nam, którzyśmy już ten stan obrali, w którym obecnie żyjemy, dopomóż doskonale obowiązki nasze wypełnić. Amen.

Modlitwa do świętego Alojzego za ubogich.

Święty Alojzy, miłośniku ubóstwa, Tyś się litował nad nędznymi i dawałeś im jałmużnę. Uproś nam u Boga serce miłosierne nad ubogimi, litościwe i ciche. Pod twoją opieką niechaj nakarmimy głodnych, napoimy pragnących, przyodziejemy nagich, wspomożemy utrapionych, aby się nad nami wypełniły

Modlitwa do świętego Alojzego w smutku.

Święty Alojzy, Tyś znalazł ulgę w smutku i utrapieniu, rozważając gorzką Mękę Pana Jezusa i modląc się do Boga. Otóż i dusza moja wzdycha do Ciebie i prosi o pomoc w pokusie, nędzy, rozpaczy i niedostatku. Bądź zawsze moim obrońcą, moją twierdzą i pociechą. Z Tobą upadam na kolana przed Jezusem, Zbawicielem moim ukrzyżowanym i pokornie żebrzę: Jezu, Synu Dawidów, zmiłuj się nade mną. Amen.

Modlitwa do świętego Alojzego za studiujących.

Święty Alojzy, pilnie oddawałeś się naukom i pragnąłeś, dla chwały imienia Pańskiego stać się świecą gorejącą bliźniemu. Tobie ofiaruję wszystkich studiujących, mianowicie tych młodzieńców, którzy dążą do stanu kapłańskiego. Pod Twoją obroną i opieką niechaj studiujący we wszystkich naukach szukają chwały Boga Stwórcy świata, i zbawienia duszy. Amen.

Modlitwa do świętego Alojzego za powaśnionych.

Jakże wielu ludzi żyje w złościach, gniewach i nieprzyjaźni! Jeden drugiego prześladuje, niewinnie oskarża, przeklina i znieważa. Święty Alojzy, Tyś pojednał powaśnionych krewnych Twoich. Niechaj przez Twoje zasługi Pan Bóg nas zachowa od złości i pomsty, abyśmy mogli z Aniołami radośnie śpiewać: „Chwała Bogu na wysokości a pokój ludziom dobrej woli.“ Amen.

Modlitwa do świętego Alojzego za chorych.

Święty Alojzy, z nieugaszoną miłością służyłeś chorym podczas morowego powietrza w Rzymie. Starałeś się, aby na ciele zostali posileni i uzdrowieni. Lecz jeszcze bardziej troszczyłeś się o zbawienie ich duszy. Twojej opiece ofiaruję wszystkich chorujących i umierających. Ulżyj przez zasługi Twoje boleści ich i tęsknotę. Odpędź od łoża chorujących rozpacz, zatwardziałości pokusy szatana. A ponieważ i ja człowiekiem jestem mizernym i wystawionym na chorobę i śmierć, proszę Cię, abyś mnie obronił ode złego w czasie choroby i w godzinę śmierci. Amen.

Modlitwa odpustowa do świętego Alojzego.

Święty Alojzy, ozdobiony obyczajami anielskimi! Ja najniegodniejszy wielbiciel Twój, polecam Tobie w sposób najszczególniejszy czystość duszy i ciała mego.

Przez anielską Twoją czystość błagam Cię, abyś mnie Jezusowi Chrystusowi, Barankowi niepokalanemu i jego najświętszej Matce, Pannie nad pannami, polecił i od wszelkich grzechów zachować raczył.

Nie dopuść, abym kiedykolwiek wpadł w jaki grzech nieczystości; lecz gdy będę w jakiej pokusie lub niebezpieczeństwie grzechu, oddal z serca mego wszystkie myśli nieczyste i złe skłonności. Niech pamiętam o wieczności i Jezusie ukrzyżowanym, przejmij bojaźnią Bożą serce moje. Wznieć we mnie ogień Boskiej miłości i spraw, abym, naśladując Cię na ziemi, był godzien używać z Tobą Boga w niebie. Amen.

Ojcze nasz. Zdrowaś Maryja.

(Odpust 100 dni raz na dzień. Pius VII. 6. Marca 1802)

Modlitwa do świętego Alojzego za konających.

Święty Alojzy, Tyś pragnął być rozwiązanym z tym światem a żyć z Chrystusem. Podczas śmiertelnej choroby Twojej patrzałeś na wizerunek ukrzyżowanego Zbawiciela i łączyłeś boleści Twoje z boleściami Jego. Umocniony przez Sakramenty święte, przeniosłeś się do krainy niebieskiej. Twojej opiece polecamy konających, aby także w połączeniu z Chrystusem umierali. W strasznej godzinie śmierci nie opuszczaj nas.

Jezu, Marylo, Józefie, wam oddaję serce i duszę moją.

Jezu, Maryjo, Józefie, bądźcie ze mną przy skonaniu.

Jezu, Maryjo, Józefie, niech przy was w pokoju ducha oddam.

(Odpust 300 dni.)

Ofiarowanie siebie samego św. Alojzemu.

(na każdy dzień w miesiącu Czerwca).

Chwalebny święty Alojzy, któryś przez Kościół św. nazwanym jest Aniołem w ludzkim ciele dla najczystszego żywota Twego: do Ciebie zbliżam się dzisiaj z gorącem nabożeństwem mej duszy i serca mojego i poświęcam siebie Tobie całkowicie.

Doskonały wzorze, mój dobrotliwy i potężny obronicielu, jak wielce potrzebuję Ciebie! Świat i szatan stawiają mi sidła. Czuję we mnie ogień pożądliwości i nader bardzo poznaję słabość i chwiejność wieku mego. Któż mnie strzec będzie, jeżeli nie Ty, Aniołom równy Święty, Ty chwało i ozdobo, miłości i podporo młodości?

Do Ciebie więc uciekam się z całej duszy mojej, z całego serca ufam w Tobie i poświęcam się Tobie. Stanowię i obiecuję sobie osobliwe nabożeństwo do Ciebie, uwielbiać Cię dla Twoich chwalebnych cnót, osobliwie dla anielskiej Twej czystości. Chcę Cię naśladować, chcę rozszerzać nabożeństwo ku czci Twojej pomiędzy moimi rówieśnikami, aż do ostatniego tchu mojego chcę wzywać i uwielbiać Twoje święte i słodkie imię. Otóż poświęcam Tobie moją duszę, moje zmysły, moje serce i oddaję Ci się całkowicie.

O miły święty Alojzy, teraz do Ciebie całkiem należę i do Ciebie chcę należeć na zawsze. Broń mnie, ratuj mnie, zachowaj mnie jako własność Twoją : aby nabożeństwo do Ciebie dopomogło mi, abym Jezusowi i Maryi Pannie wierniej służył i chwalił. Niechaj kiedyś do tego dojdę, abym z Tobą oglądał Boga mego w niebie i chwalił go przez wszystkie wieki. Amen.

Litania do świętego Alojzego

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Ojcze z nieba Boże, Zmiłuj się nad nami!
Synu Odkupicielu świata Boże, Zmiłuj się nad nami!
Duchu Święty Boże, Zmiłuj się nad nami!
Święta Maryjo, opiekunko św. Alojzego, Módl się za nami!
Świątynio Ducha św.,
Doskonały naśladowco Jezusa,
Gorący miłośniku Ukrzyżowanego,
Miłością ku Najśw. Sercu Jezusa zawsze gorejący,
Wspaniałomyślny wzgardzicielu świata,
Piękny przykładzie doskonałości,
Wzorze pokory,
Miłośniku ubóstwa,
Lilio czystości,
Aniele w ciele ludzkim,
Pokutniku niewinny,
Cudzie umartwienia,
Ozdobo skromności,
Ofiaro miłości bliźniego, Przykładzie prawdziwej pokuty,
Kwiecie anielskiej czystości,
Patronie i wzorze chrześcijańskiej młodzieży,
Opiekunie uczących się,
Dobry doradco w wyborze stanu,
Ozdobo Tow. Jezusowego,
Światło Kościoła świętego,
Wielki cudotwórco,
Święty Alojzy, dzielny Patronie wszystkich czcicieli, Módl się za nami !

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Ojcze nasz. Zdrowaś Maryja.

Módlmy się.

Niebieskich darów dawco Boże, któryś w anielskim młodzieńcu Alojzym, przedziwną życia niewinność z równie wielką połączył pokutą: daj nam przez Jego zasługi i przyczynę, abyśmy za niewinnym nie poszedłszy, przynajmniej pokutującego naśladowali. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.