informacje

22-30 stycznia NOWENNA do Ś. Jana Bosko

informacje

NOWENNA DO ŚW. JANA BOSKO (PDF – kliknij)

Dzień I.
O św. Janie Bosko — przez miłość gorącą, jaką pałałeś ku Jezusowi w Najświętszym Sakramencie i przez gorliwość, z jaką szerzyłeś nabożeństwo ku świętej Eucharystii — rozpal w sercach naszych ogień miłości ku Jezusowi Utajonemu, abyśmy nabożnie Mszy św. słuchali, często do Stołu Pańskiego przystępowali i w Jego przybytkach chętnie przebywali. A kiedy zbliży się kres życia naszego, wyjednaj nam, byśmy schodzili z tego świata zasileni Ciałem Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.

V. Módl się za nami, św. Janie Bosko,
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

Módlmy się.
Boże, któryś św. Jana, Wyznawcę Twego Ojcem i Mistrzem młodzieży uczynił i przez Niego, za przyczyną Najświętszej Marii Panny Wspomożycielki nowe w Kościele Twoim rodziny do kwitnącego życia powołał, daj, prosimy Cię, abyśmy tym samym ogniem miłości rozpaleni, zbawienia dusz szukali i Tobie Jedynemu wiernie służyli. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Dzień II.
O św. Janie Bosko — przez miłość ku Marii Wspomożycielce, która była Ci w życiu Matką i Mistrzynią, wyproś nam prawdziwe nabożeństwo do Marii, aby i nam okazała się Mistrzynią w życiu a Matką przy śmierci. — A gdy przekroczymy próg wieczności, niech oręduje za nami u Syna Swego Jezusa Chrystusa. Amen.
Ojcze nasz, Zdrowaś. Chwała Ojcu itd.

Dzień III.

O św. Janie Bosko — przez miłość synowską, jaką stale żywiłeś do Kościoła i Ojca św., którego aż do ostatniego tchu życia wiernie broniłeś — wyproś nam, byśmy zawsze pozostali godnymi dziećmi Kościoła katolickiego.    Amen. (  dziś (2022r. ) prawdziwego papieża nie ma. jest sedevacante)

Ojcze nasz. Zdrowaś. Chwała Ojcu itd.

Dzień IV.
O św. Janie Bosko — przez wielką miłość, z jaką odnosiłeś się do młodzieży, stawszy się dla niej Ojcem i Nauczycielem, i przez heroiczne poświęcenie znoszone dla jej zbawienia — spraw, abvśmv podobnie świętą i ofiarną miłością ją ukochali, oraz widzieli w niej żywy obraz Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.
Ojcze nasz, Zdrowaś, Chwała Ojcu itd.

Dzień V.
O św. Janie Bosko — który dla utrwalenia zbawiennego apostolstwa wśród młodzieży założyłeś dwie rodziny zakonne — błagamy Cię, aby one wiernie zachowały Twego ducha i naśladowały Twoje cnoty za przyczyną Marii Wspomożycielki i Jej Boskiego Syna Jezusa Chrystusa. Amen.
Ojcze nasz, Zdrowaś, Chwała Ojcu itd.

Dzień VI.
O św. Janie Bosko — który założyłeś Pobożny Związek Pomocników Salezjańskich dla osiągnięcia tym doskonalszych owoców żywej wiary i ofiarnej miłości — wyjednaj im, by świecili przykładem cnót chrześcijańskich i stali się opatrznościową podporą Twoich dziel. Nagrodą zaś niezmiernie wielką niechaj im będzie w niebiesiech Pan nasz Jezus Chrystus. Amen.
Ojcze nasz, Zdrowaś, Chwała Ojcu itd.

Dzień VII.
O św. Janie Bosko — który dla zbawienia dusz nieśmiertelnych wysiałeś Swoich synów na krańce świata — spraw, abyśmy stale pamiętali o zbawieniu własnej duszy i przyczyniali się do zbawienia naszych braci, żyjących w ciemnościach pogaństwa a odkupionych Przenajdroższą Krwią Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.
Ojcze nasz, Zdrowaś, Chwała Ojcu itd.

Dzień VIII.
O św. Janie Bosko — który cnotę czystości ponad wszystko ukochałeś, krzewiąc ją słowem i przykładem — spraw, abyśmy w tej anielskiej cnocie rozmiłowani, aż do końca życia w niej wytrwali. W niebie zaś godnymi byli postępować w orszaku Baranka Niepokalanego i radośnie śpiewać pieśń chwały Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi. Amen.
Ojcze nasz, Zdrowaś, Chwała Ojcu itd.

Dzień IX.
O św. Janie Bosko — który tak tkliwie odczuwałeś wszelką nędzę ludzką — spojrzyj na potrzeby nasze i uproś nam i rodzinom naszym obfite błogosławieństwo Marii Wspomożycielki. Wstawiaj się za nami w życiu i przy śmierci, abyśmy razem z Tobą i z Matką Najświętszą wielbić mogli Króla naszego Jezusa Chrystusa. Amen.
Ojcze nasz, Zdrowaś, Chwała Ojcu itd.

LITANIA DO ŚW. JANA BOSKO (Do prywatnego użytku)

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Janie, apostole naszych czasów,
Św. Janie, gorliwy obrońco wiary,
Św. Janie, wierny synu Stolicy Piotrowej,
Św. Janie, wielbicielu Najświętszego Sakramentu,
Św. Janie, apostole częstej Komunii świętej,
Św. Janie, czcicielu Marii Wspomożycielki,
Św. Janie, wzorze godności kapłańskiej,
Św. Janie, kaznodziejo natchniony,
Św. Janie, spowiedniku oświecony,
Św. Janie, przyjacielu młodzieży,
Św. Janie, ojcze ubogich i opuszczonych,
Św. Janie, mężu Opatrzności Bożej,
Św. Janie, założycielu Zgromadzenia Salezjańskiego,
Św. Janie, patronie Pomocników Salezjańskich,
Św. Janie, mistrzu szkoły katolickiej,
Św. Janie, apostole prasy katolickiej,
Św. Janie, krzewicielu misji katolickich,
Św. Janie, obecnością Bożą przejęty,
Św. Janie, wiarą silną ożywiony,
Św. Janie, nadzieją niezłomną umocniony,
Św. Janie, mistrzu posłuszeństwa,
Św. Janie, aniele czystości,
Św. Janie, miłośniku ubóstwa,
Św. Janie, wzorze pobożności,
Św. Janie, nauczycielu pokory,
Św. Janie, pracowniku niestrudzony,
Św. Janie, przykładzie umartwienia,
Św. Janie, źródło słodyczy,
Św. Janie, promieniu radości,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata — przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata — wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata — zmiłuj się nad nami.

V. Módl się za nami, święty Janie Bosko.
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

Módlmy się.

Panie nasz, Jezu Chryste, który w tkliwości Serca Swego wołałeś: dopuśćcie dziatkom przyjść do mnie, albowiem tych jest Królestwo Niebieskie, użycz nam, kornie Cię prosimy, za przyczyną Twego wybranego sługi świętego Jana Bosko, abyśmy wartość dusz ludzkich a zwłaszcza młodzieży oceniając, dla ich zbawienia skutecznie pracować umieli i sobie przez to nagrodę w rajskich przybytkach zapewnili. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków Amen.

Westchnienie.

• Abyś nam grzechy przebaczyć — i do łaski swej przywrócić raczył:
• Lud po każdym wezwaniu odpowiada: Przez przyczynę — świętego Jana Bosko prosimy Cię wysłuchaj nas, Panie!
• Abyś nam kapłanów gorliwych — pełnych poświęcenia i ducha apostolskiego dać raczył:
• Abyś w nas gorącą miłość — do Najświętszego Serca Twego rozpalić raczył:
• Abyś w sercach naszych dziecięce uczucie — i niezachwianą ufność do Marii Wspomożycielki rozbudzić raczył:
• Abyś nam czystość duszy i ciała, — siłę woli i jasność umysłu dać raczył:
• Abyś naród polski — z duchowego obumarcia podźwignąć raczył:
• Abyś dziatki i młodzież naszą — od zgorszenia trującego duszę zachować raczył:
• Abyś naszych biskupów, kapłanów i zakony — naród nasz i kraj cały błogosławić raczył:

Modlitwa o dobre wychowanie dzieci.

O św. Janie Bosko, Ty tak ukochałeś młodzież, że nie wahałeś się przed żadną ofiarą, aby ulubioną cząstkę Chrystusową chronić od złego, ratować od grzechu. Dla niej otwierałeś przytułki, szkoły i zakłady. Z całego życia pozostawiłeś nie tylko duchownym synom, ale i wszystkim wychowawcom przedziwny przykład apostolskiej troskliwości o młodociane dusze.
Daj mi, św. Janie Bosko, serce wielkie, abym pokochał miłością szczerą, czystą, nadprzyrodzoną, dziatwę opiece mej oddaną. Użycz potrzebnej cierpliwości, łagodności i daru słowa, bym skutecznie trafiał do młodocianych umysłów, wychowywał, tworzył charaktery. — Udziel mi tyle świętego zapału, bym urzeczywistniając Twoje hasło: „Daj mi dusze, resztę zabierz„, wytrwale pracował dla dusz zbawienia, nie licząc ofiar i poświęceń. —
Dopomóż mi, abym przykładnym i cnotliwym życiem wskazywał powierzonej mi dziatwie prawdziwą drogę zbawienia a wreszcie doprowadził ją do Ciebie i przyłączył do licznego grona wybranych synów Twoich. Tam będziemy razem w radości i weselu chwalić Marię, Matkę naszą i Boga naszego po wszystkie wieki. Amen

Modlitwa do św. Jana Bosko na uproszenie sobie szczególnej łaski

O św. Janie Bosko, wzorze niezłomnej wiary w Opatrzność Bożą; Ty, który nikogo nie pozostawiłeś bez pociechy i pomocy — wysłuchaj prośby mojej a Swym przemożnym wstawiennictwem wyjednaj mi u Serca Jezusowego i u Najświętszej Marii Panny Wspomożycielki tę łaskę, o którą błagam …
O litościwy nasz Pośredniku! Pociesz i wspomóż mnie w ciężkich potrzebach moich. Tobie Wszechmocny niczego nie odmówi, boś cale życie ofiarnie spędził dla Niego. Wstaw się za mną! Uproś, czego potrzebuję, o ile to wyjdzie na korzyść mej biednej duszy. Skłoń wolę moją do pogodzenia się z najwyższą Wolą Bożą. Daj wytrwanie w dobrym, abym i ja mógł wraz z Tobą wielbić Nieśmiertelnego Boga w niebiesiech po wszystkie wieki. Amen.

Modlitwa w nagłej potrzebie

Dotknięty i powalony ciężkim doświadczeniem Bożym — do Ciebie, św. Janie Bosko, z największą ufnością wznoszę zbolałe serce swoje. Wprawdzie potrzeba mi przede wszystkim łask duchowych, to wiem, ale potrzebuję także i pomocy doczesnej, a w szczególności... (tu wymienić).
O św. Janie Bosko, nie opuszczaj mnie w tej godzinie utrapienia. Zwróć na mnie Swe oczy pełne litości, a widząc nędzę moją, uproś mi u Jezusa i Jego Najświętszej Matki to, czego tak niezmiernie pragnę i o co z głębi duszy do Ciebie wołam. Ponad wszystko jednak wyjednaj mi cierpliwość, abym nie poddał się zwątpieniu, lecz coraz więcej ukochał Boga, który i wtedy, gdy doświadcza, jeszcze nas miłuje. Amen. Modlitwa dziękczynna.
O chwalebny św. Janie Bosko! Wdzięcznością przejęty dziękuję Ci za litościwe wysłuchanie prośby mojej. Ponieważ nie umiem wyrazić tego, co serce w tej chwili czuje, proszę Cię, łaskawy mój Patronie, zechciej za mnie złożyć przed Majestatem Pana Zastępów i u stóp Królowej Nieba głęboki hołd i najgorętsze podziękowanie.
Przez cale życie nie przestanę opowiadać wielkości Twojej i zachęcać innych, aby z ufnością uciekali się do Twego przemożnego wstawiennictwa. Polecam siebie i nadal Twej czułej opiece. Nie opuszczaj mnie w życiu, broń mnie w godzinę śmierci, abym, zawinąwszy szczęśliwie do niebieskiej przystani, był godzien wraz z Tobą składać Bogu w Trójcy św. Jedynemu dzięki i uwielbienia po wszystkie wieki. Amen