informacje

22.VIII Niepokalanego Serca N.M.P.

informacje

22.VIII
Niedziela XIII  po Świątkach
Niepokalanego Serca N.M.P.

O Boskie Serce Pana Jezusa, ofiaruję Ci przez Serce Niepokalane Najświętszej Maryi Panny wszystkie modlitwy i sprawy, prace i krzyże dnia dzisiejszego. Łączę je z tymi wszystkimi intencjami w jakich Ty sam za nas na ołtarzu się ofiarujesz. Ofiaruję Ci je za Kościół święty, za nawrócenie grzeszników i za wszystkie intencje na dzień dzisiejszy wyznaczone. Nic nie chcę dnia dzisiejszego uczynić, co by nie było dla samej miłości Twojej i zbawienia mego. Pragnę też zyskać wszystkie odpusty, jakich dzisiaj dostąpić mogę (i ofiaruję je za dusze w czyśćcu). Amen.

Słodkie Serce Marii, bądź moim ratunkiem. (300 dni odpustu).
Słodkie Serce Maryi, bądź moim zbawieniem. (300 dni odpustu za każdy raz).

Akt poświęcenia się Narodu polskiego Matce Najświętszej i Jej Niepokalanemu Sercu

Niepokalana Dziewico, Boga Matko Przeczysta.
Jak ongiś po szwedzkim najeździe król Jan Kazimierz Ciebie na Patronkę i Królową Państwa obrał i Rzeczpospolitą Twojej szczególnej opiece i obronie polecił, tak w tę dziejową chwilę my, dzieci narodu polskiego, stajemy przed Twym tronem z hołdem miłości, czci serdecznej i wdzięczności. Tobie i Twojemu Niepokalanemu Sercu poświęcamy siebie, naród cały i wskrzeszoną Rzeczpospolitą, obiecując Ci wierną służbę, oddanie zupełne, oraz cześć dla Twych świątyń i ołtarzy.

Synowi Twojemu a naszemu Odkupicielowi ślubujemy dochowanie wierności Jego nauce i prawu, obronę Jego Ewangelii i Kościoła, szerzenie Jego Królestwa.

Pani i Królowo nasza, pod Twoją obronę uciekamy się. Macierzyńską opieką otocz rodzinę polską i strzeż jej świętości. Natchnij duchem nadprzyrodzonym i pobożnością naszą parafię; ochraniaj jej lud od grzechów i nieszczęść, a pasterza umacniaj i uświęcaj swymi łaskami. Narodowi polskiemu uproś stałość w wierze, świętość życia, zrozumienie posłannictwa. Złącz go w zgodzie i bratniej miłości. Daj tej polskiej ziemi, przesiąkłej krwią i łzami, spokojny i chwalebny byt w prawdzie, sprawiedliwości i wolności. Rzeczpospolitej Polskiej bądź Królową i Panią, natchnieniem i Patronką.

Potężna Wspomożycielko wiernych! Otocz płaszczem opieki Papieża oraz Kościół święty. Bądź mu puklerzem w dni prześladowania. Wyjednaj mu świętość i żarliwość apostolską, swobodę i skuteczne działanie. Powstrzymaj zalew bezbożnictwa. Ludom od Kościoła odłączonym wskaż drogę powrotu do jedności Chrystusowej owczarni. Okaż niewierzącym słońce prawdy i podbij ich dusze czułością Twego Niepokalanego Serca.

Władna świata Królowo! Spojrzyj miłościwym okiem na troski i błędy rodzaju ludzkiego. Wyprowadź go z udręki i bezładu, z nieuczciwości i grzechów. Wyproś narodom pojednanie szczere i trwałe. Wskaż im drogę powrotu do Boga, by na Jego prawie budowały swe życie. Daj wszystkim trwały pokój oparty na sprawiedliwości, braterstwie, zaufaniu.

Przyjmij naszą ofiarę i nasze ślubowanie, Matko Boga i nasza. Przygarnij wszystkich do swego Niepokalanego Serca i złącz nas na zawsze z Chrystusem i Jego świętym Królestwem. Amen.

Poświęcenie się Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny

O Matko nasza! Polecamy się opiece Niepokalanego Serca Twego. Czuwaj nad nami, o Maryjo, tak, aby wszyscy ci, których widzisz zebranych u stóp Twoich, stali się godnymi łask, jakimi Serce Jezusa obdarzyć ich pragnie. Otrzymaj nam, o dobrotliwa Matko, abyśmy byli zawsze powolni głosowi sumienia, gotowi do przezwyciężania siebie i tak stali się dziećmi według serca Twego. Niech Duch Święty zgotuje w nas mieszkanie miłe Jezusowi zstępującemu w Komunii Świętej, i niech usposobi dusze nasze do naśladowania cnót, które uczyniły z Ciebie przybytek Pana.

Pragnąc uczcić młodość Twą w świątyni: poświęcamy się Twemu Niepokalanemu Sercu, o Maryjo!

Pragnąc otrzymać Twą opiekę we wszystkich niebezpieczeństwach: poświęcamy się Twemu Niepokalanemu Sercu, o Maryjo!

Pragnąc otrzymać za Twym pośrednictwem siłę i wytrwałość w dobrem: poświęcamy się Twemu Niepokalanemu Sercu, o Maryjo!

Niepokalane Serce Maryi, bądź nam światłem, mocą i otuchą. Zamknij nas, o Maryjo, w Sercu Twym na życie i na wieczność całą. Amen.