informacje

5 maja – Św. Piusa V, Papieża i Wyznawcy

informacje

Św. Pius V Papież wyznawca

Michał Ghislieri, urodzony w Bosco w Lombardii 17 stycznia 1504 r., mając czternaście lat wstąpił do zakony Kaznodziejskiego. W roku 1566 został wybrany papieżem i przyjął imię Piusa V. Głównymi dziełami jego pontyfikatu było przygotowanie zwycięstwa floty chrześcijańskiej pod Lepanto oraz reforma ksiąg liturgicznych. Św. Pius V zmarł w r. 1572.
Deus, qui, ad conteréndos Ecclésia tua hostes et ad divínum cultum reparándum, beátum Pium Pontíficem Máximum elígere dignátus es: fac nos ipsíus deféndi prasídiis et ita tuis inharére obséquiis; ut, ómnium hóstium superátis insídiis, perpétua pace latémur.
Boże, który raczyłeś wybrać św. Piusa na Najwyższego Pasterza dla poskromienia nieprzyjaciół Twojego Kościoła i odnowienia Twego kultu, spraw, niech doznając jego obrony i opieki tak trwamy w Twej służbie, iżbyśmy zwyciężywszy wszelkie zasadzki wrogów radowali się nieustannym pokojem.
Caríssimi: Senióres, qui in vobis sunt, obsécro consénior et testis Christi passiónum, qui et ejus, qua in futúro revelánda est, glória communicátor: páscite qui in vobis est gregem Dei, providéntes non coácte, sed spontánee secúndum Deum, neque turpis lucri grátia, sed voluntárie; neque ut dominántes in cleris, sed forma facti gregis ex ánimo. Et, cum appáruerit princeps pastórum, percipiétis immarcescíbilem glória corónam. Deus autem omnis grátia, qui vocávit nos in atérnam suam glóriam in Christo Jesu, módicum passos ipse perfíciet, confirmábit solidabítque. Ipsi glória et impérium in saecula saculórum. Amen.
Święty Papież wiernie wypełniając zalecenia św. Piotra, pierwszego papieża, stał się wzorem dla owczarni Chrystusowej i zasłużył na niewiędnący wieniec chwały.
Najmilsi! Starszych, którzy są wśród was, proszę, jako równie starszy i świadek męki Chrystusowej oraz uczestnik tej chwały, która ma się objawić.Paście trzodę Bożą, która jest przy was, czuwając nad nią nie z musu, ale chętnie dla Boga, a nie dla szkaradnego zysku. Ani też jako panujący nad duchowieństwem, ale będąc świadomym wzorem dla owczarni. A gdy się zjawi książę pasterzy, otrzymacie niewiędnący wieniec chwały. A Bóg wszelkiej łaski, który wezwał nas do wiecznej chwały swojej w Chrystusie Jezusie, po niewielkim utrapieniu udoskonali, utwierdzi i ugruntuje nas, jemu chwała i panowanie na wieki wieków. Amen.
1 P 5:1-4; 5:10-11
In illo témpore: Venit Jesus in partes Casaréa Philíppi, et interrogábat discípulos suos, dicens: Quem dicunt hómines esse Fílium hóminis? At illi dixérunt: Alii Joánnem Baptístam, alii autem Elíam, alii vero Jeremíam aut unum ex prophétis. Dicit illis Jesus: Vos autem quem me esse dícitis? Respóndens Simon Petrus, dixit: Tu es Christus, Fílius Dei vivi. Respóndens autem Jesus, dixit ei: Beátus es, Simon Bar Jona: quia caro et sanguis non revelávit tibi, sed Pater meus, qui in colis est. Et ego dico tibi, quia tu es Petrus, et super hanc petram adificábo Ecclésiam meam, et porta ínferi non pravalébunt advérsus eam. Et tibi dabo claves regni colórum. Et quodcúmque ligáveris super terram, erit ligátum et in colis: et quodcúmque sólveris super terram, erit solútum et in colis.
Onego czasu: Przyszedł Jezus w okolice Cezarei Filipowej i pytał uczniów swoich mówiąc: «Za kogo mają ludzie Syna Człowieczego?» A oni powiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, drudzy za Eliasza, a inni za Jeremiasza albo jednego z proroków».
Rzekł im Jezus: «A wy za kogo mię macie?» Odpowiadając Szymon Piotr rzekł: «Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego». A odpowiadając Jezus rzekł mu: «Błogosławionyś Szymonie Bar Jona, bo ciało i krew nie objawiły tobie, jeno Ojciec mój, który jest w niebiesiech. A ja ci powiadam, że ty jesteś Opoką, i na tej Opoce zbuduję Kościół mój i bramy piekielne nie zwyciężą go. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego: a cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebiesiech; a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebiesiech».
Mt 16:13-19