informacje

6 września uroczystość Śś. Patronów Szwecji.

informacje

Dziś 6 września uroczystość Sś. Patronów królestwa Szwecji

W dniu tym czcimy więc wszystkich Świętych, którzy są Patronami Szwecji.
Jest to uroczystość specjalnie polska. Dlaczego specjalnie polska?, warto się zastanowić
Ze Świętych Pańskich jedni czczeni są przez cały Kościół katolicki, tzn., że cześć ich została rozciągnięta na cały Kościół. Inni Święci doznają czci tylko na pewnym obszarze ziemi. Dla przykładu : cały świat katolicki czci z polskich Świętych np. św. Stanisława biskupa, św. Kazimierza, św. Jacka, św. Jana Kantego. Inni zas Święci polscy — nie biorę pod uwagę Błogosławionych — czczeni są nie na całym świecie np. śś. Andrzej i Benedykt pustelnicy (16 lipca), św. Wojciech, śś. pięciu Braci Polaków męczenników (Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak, Kristian — 12 listopada), św. Stanisław Kostka. Podobnie ze Świętych szwedzkich cały świat katolicki czci św. Brygidę (8 października), innych zaś winna czcić Szwecja. Kraj ten jednak jako protestancki nie czci Świętych, których kolebka stała na ziemi szwedzkiej i którzy na tej ziemi działali. Któż więc odda cześć tym Świętym ? A raczej któż odda cześć i chwałę Bogu i dzięki Mu złoży za to, co Jego łaska zdziałała, iż są Świętymi? Któż wzywać będzie orędownictwa tych Świętych u tronu Bożego za Szwecją ? Któż ? — Polska z woli Stolicy Apostolskiej.
Polska za Zygmunta III zjednoczona była, choć krótko, unią ze Szwecją, Polska ze Szwecji wzięła dynastię Wazów, która w Polsce rządziła przez blisko sto lat (1587—1668). Polska więc otrzymała ten zaszczyt, że Bogu oddaje chwałę za urobienie dusz Świętych, którzy w Szwecji działali, i że wzywa ich orędownictwa. Obchodząc zaś w dniu dzisiejszym uroczystość Śś. Patronów królestwa Szwecji, oddaje Bogu chwałę za działanie Jego łaski w duszach wszystkich Świętych Patronów Szwecji i wszystkich ich wzywa orędownictwa.
Introitus
Gaudeámus omnes in Dómino, diem festum celebrántes sub honóre Sanctórum ómnium: de quorum solemnitáte gáudent Angeli, et colláudant Filium Dei. Ps. 32, 1 Exsultáte, justi, in Dómino: rectos decet collaudátio. V. Glória Patri.
Oratio
Infirmitátem nostram, quǽsumus, Dómine, propitius réspice: et mala ómnia, quæ pro peccatis nostris juste merémur, Sanctórum tuórum hujus regni Patrónum intercessióne cleménter avérte. Per Dóminum.
Léctio libri Sapiéntiæ (Sap. 3, 1-8)
Justórum ánimae in manu Dei sunt, et non tanget illos torméntum mortis. Visi sunt óculis insipiéntium mori: et æstimáta est afflíctio éxitus illórum: et quod a nobis est iter, extermínium: illi autem sunt in pace. Et si coram homínibus torménta passi sunt, spes illórum immortalitáte plena est. In paucis vexáti, in multis bene disponéntur: quóniam Deus tentávit eos, et invénit illos dignos se. Tamquam aurum in fornáce probávit illos, et quasi holocáusti hóstiam accépit illos, et in témpore erit respéctus illórum. Fulgébunt justi, et tamquam scintíllae in arundinéto discúrrent. Judicábunt natiónes, et dominabúntur populis, et regnábit Dóminus illórum in perpétuum.
Graduale Ps. 33, 10 et 11 Timéte Dóminum, omnes sancti ejus: quóniam nihil deest timéntibus eum. V. Inquiréntes autem Dóminum, non defícient omni bono.
Allelúja, allelúja. V. Matth. 11, 28. Veníte ad me, omnes qui laborátis, et oneráti estis: et ego refíciam vos. Allelúja.
† Sequéntia sancti Evangélii secúndum Matthǽum (Matth. 5, 1-12)
In illo témpore: Videns Jesus turbas, ascéndit in montem, et cum sedísset, accessérunt ad eum discípuli ejus, et apériens os súum, docébat eos, dicens: Beáti páuperes spíritu: quóniam ipsórum est regnum cælórum. Beáti mites: quóniam ipsi possidébunt terram. Beáti qui lugent: quóniam ipsi consolabúntur. Beáti qui esúriunt et sítiunt justítiam: quóniam ipsi saturabúntur. Beáti misericórdes: quóniam ipsi misericórdiam consequéntur. Beáti mundo corde: quóniam ipsi Deum vidébunt. Beáti pacífici: quóniam fílii Dei vocabúntur. Beáti qui persecutiónem patiúntur propter justítiam: quóniam ipsórum est regnum cælórum. Beáti estis cum maledíxerint vobis, et persecúti vos fúerint, et díxerint omne malum advérsum vos, mentiéntes, propter me: gaudéte, et exsultáte, quóniam merces vestra copiósa est in cælis.
Offertorium Sap. 3, 1, 2 et 3 Justórum ánimæ in manu Dei sunt, et non tanget illos torméntum malítiæ: visi sunt óculis insipiéntium mori: illi autem sunt in pace.
Secreta
Múnera tibi, Dómine, nostræ devotiónis offérimus: quæ et pro cunctórum tibi grata sint honóre Justórum, et nobis salutária, te miseránte, reddántur. Per Dóminum nostrum.
Communio
Matth. 5, 8-10 Beáti mundo corde, quóniam ipsi Deum vidébunt; beáti pacífici, quóniam fílii Dei vocabúntur; beáti, qui persecutiónem patiúntur propter justítiam, quóniam ipsórum est regnum cælórum.
Postcommunio
Da, quǽsumus, Dómine, Deus noster: ut, sicut tuórum commemoratióne Sanctórum temporáli gratulámur offício; ita perpétuo lætémur aspéctu. Per Dóminum.