informacje

Nowenna do uroczystości N. P. M. Matki Boga i Królowej Dobrej Rady

informacje

Nowenna do Matki Bożej Dobrej Rady _ PDF – ściągnij.

17 – 25 kwietnia – Święto NMP Dobrej Rady – 26.IV

Dzień 1.

Wystaw sobie w myśli, że stoisz albo klęczysz przed tronem Boga Twojego i Jego najświętszej Matki i w tej obecności Boga Twojego z najgłębszem upokorzeniem proś o błogosławieństwo i łaskę modląc się:

O Panie! zapal serce moje ogniem Boskiej miłości Twojej do gorącego nabożeństwa, a łaską Ducha Najświętszego rozum i myśli moje. Amen.

Zwróć się potem do Najłaskawszej Matki, uczcij Ją głębokiej pokory i gorącej miłości afektem i pozdrów Ją nabożnie, mówiąc:

Bądź pozdrowiona Córko Ojca niebieskiego

Bądź pozdrowiona Matko Syna Boskiego

Bądź pozdrowiona Oblubienico Ducha Św.

Bądź pozdrowiony przybytku Najświętszej i nierozdzielnej Trójcy

Proś Matki Boskiej, aby ci macierzyńską Swoją poręką dopomagała i od najukochańszego Syna Swojego wyjednała łaskę, abyś na powiększenie czci Boskiej, pomnożenie Jej chwały i na zbawienny swój pożytek to nabożeństwo mógł odprawić, i otrzymać przez Jej przemożną przyczynę to, o co prosisz, jeżeli się to zgadza z wolą Bożą.

Pod Twoją obronę, o święta Boża Rodzicielko! Uciekam się w tem mojem utrapieniu i potrzebie, jako dziecię do swojej najukochańszej Matki. Nie pogardzaj tą modlitwą w potrzebie mojej, ale wybaw mię z wszelkiego niebezpieczeństwa, zjednaj mi obronę, pomoc i radę u Twojego Syna Boskiego, najchwalebniejsza i błogosławiona Panno i Matko Boża.

Nadto do najłaskawszej Matki tak się odezwij:

Prośba. Z jak największą pokorą i gorącością ducha rzucam się do nóg Twoich, najlitościwsza Matko dobrej Rady; uznaję i oświadczam, że oddalenie się Twoje od miasta i duszy nader jest żałosne i szkodliwe. Wyznaję szczerze, że po tysiąckroć na to bolesne oddalenie się Twoje przez szkaradę i niewierność grzechów moich zasłużyłem sobie. Przecież jeszcze cieszę się, pamiętając, żeś Ty naszą najłaskawszą Matką dobrej Rady. Dlatego proszę Cię, przyjmij mię jako kochająca Matka, pod macierzyńską opiekę i jako Matka dobrej Rady racz wpoić w mój rozum i serce święte myśli i zbawienne rady, abym popełnione grzechy mógł dostatecznie obżałować, mocno postanawiając odtąd być Twoim i Twojego Syna sługą i wiernie przyjmował święte nauki, oświecenia i natchnienia, które Syn Twój Boski, przez Twoją przemożną przyczynę w czytaniu ksiąg duchownych, słuchaniu słowa Bożego, albo w napomnieniu spowiedników, albo w inny sposób podawać mi będzie. Tak Ci to obiecuję, jako dziecię swojej Matce i modle się do Ciebie w pokorze ducha.

MODLITWA.

Święta Maryjo! Matko Boskiej Rady, mówię teraz troje Pozdrowień, i ofiaruję je na cześć Twojego najczystszego Serca Synowi Bożemu, stanowię mocno, nigdy Go już więcej nie obrażać. Proszę Cię teraz o dobrą radę do spełnienia woli Boskiej i Twojej. Składam całe serce moje w Twoje macierzyńskie ręce, proszę Cię o łaskę (tu wyjaw czego żądasz), jeżeli się to Bogu mojemu podoba i może posłużyć ku chwale Twojej a zbawieniu mojemu. Miałoby to zaś być przeciwne woli Boskiej i szkodliwe duszy mojej, tedy poddaję się zupełnie woli Boskiej i polecam się Twojej macierzyńskiej Opatrzności. Amen.

Tu zmów nabożnie troje Pozdrowień, następnie:

Módl się za nami o Matko dobrej Rady! Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

MODLITWA.

O Boże cudowny, Dawco wszelkiej dobrej Rady, który łaskami słynący obraz Rodzicielki Syna Twojego w Albanii z rąk świętokradzkich Turków wyrwałeś i nienaruszony przez Aniołów Swoich cudownie do krajów prawowiernych przeprowadziłeś, użycz łaskawie, abyśmy, jako teraz wielkość tego dobroczynnego upominku nabożnie uwielbiamy tak przez zasługi Jej zbawiennej rady w niebieskiej ojczyźnie szczęśliwie umieszczeni być mogli. Który żyjesz i królujesz, jako prawdziwy Bóg, na wieki wieków. Amen.

Nim z kościoła wyjdziesz albo nabożeństwo swoje zakończysz, uczyń wprzód postanowienie, że nabożeństwo do Matki dobrej Rady twoim podwładnym, przyjaciołom, znajomym, sąsiadom, na uczczenie tejże Matki Boskiej zalecać i cześć Jej powiększać będziesz. Staraj się szkodliwą namiętność, zwłaszcza tę, której osobliwie podlegasz, ukrócić i na cześć tej Matki Boskiej onego dnia, naprzykład, od gniewu się wstrzymać. Kończąc nabożeństwo mów

O! Maryjo! Matko dobrej Rady, pobłogosław mi z Synem Swoim Boskim: W Imię Ojca i Syna i Ducha świętego. Amen.

Litania Loretańska do Najśw. Maryi Panny na każdy dzień nowenny.

Kyrie elejson. Panie, w którego ręku są losy życia i śmierci naszej, Zmiłuj się nad nami.

Chryste elejson. Chryste, któryś nas z niewoli grzechu i śmierci wiecznej wybawił, Zmiłuj się nad nami.

Chryste usłysz nas. Źródło wszelkiego miłosierdzia, Zmiłuj się nad nami.

Chryste wysłuchaj nas. Dawco wiecznego zbawienia, Zmiłuj się nad nami.

Ojcze z nieba Boże, któryś nas stworzył do osiągnięcia tegoż nieba, jako wiecznego i jedynego naszego szczęścia, Zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże, któryś nam śmiercią swoją zamknięte przez grzech niebo otworzył, Zmiłuj się nad nami.

Duchu święty Boże, którego światło jedynie nas od zguby wiecznej może zachować, Zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, jedyny Boże, Zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, abyśmy cnót Twoich naśladowcami być mogli, módl się za nami. (i t. d. po każdym wezwaniu)

Święta Boża Rodzicielko, abyśmy Syna Twego męki i śmierci skutków uczestnikami się stali,

Święta Panno nad Pannami, abyśmy niewinne życie Twoje za wzór życia naszego mieli,

Matko Chrystusowa, abyśmy Jego nauki statecznie się trzymali,

Matko łaski Bożej, abyśmy tej łaski przez grzechy nie utracili,

Matko najczystsza, abyśmy cnotę czystości szanowali,

Matko najśliczniejsza, abyśmy piękności duszom naszym przez Sakrament pokuty zwróconej nowymi grzechami nie poplamili,

Matko niepokalana, abyśmy światową zarazą obyczajów naszych nie szpecili,

Matko nienaruszona, abyśmy w wierze świętej stałymi i niewzruszonymi byli,

Matko najmilsza, abyśmy Cię po Bogu najwięcej miłowali,

Matko przedziwna, abyśmy przedziwnej dobroci Boskiej nad nami dzieła nieustannie wysławiali,

Matko Stworzyciela, abyśmy obrazu Twego Stwórcy na duszach naszych wyrażonego, złymi postępkami nie plugawili,

Matko Odkupiciela, abyśmy krwią Jego odkupieni na nowo się przez grzechy w niewolę czartowską nie oddawali,

Panno roztropna, abyśmy Twojej roztropności w szukaniu wiecznego dziedzictwa naśladowali,

Panno czcigodna, abyśmy Syna Twego i Ciebie w modlitwach i naśladowaniu z ustawicznych nam przykładów godnie czcili,

Panno wsławiona, abyśmy z postępków naszych nie u ludzi ale u Boga sławy szukali,

Panno można, abyśmy Twojej opieki i pomocy godnymi zawsze byli,

Panno łaskawa, abyśmy na łaskawe na nas wejrzenie Twoje zasługiwać usiłowali,

Panno wierna, abyśmy obietnicom na Chrzcie św. i przy przyjmowaniu św. Sakramentów czynionym wiernymi byli,

Zwierciadło sprawiedliwości, abyśmy w całym życiu sprawiedliwymi być mogli,

Stolico mądrości, abyśmy bojaźń Boską, która jest początkiem mądrości, nieustannie w sercach naszych zachowali,

Przyczyno naszej radości, abyśmy przez grzechy, prawa do wiecznej radości nie utracili,

Naczynie duchowne, aby serca nasze Boską miłością nieustannie pałały,

Naczynie poważne, aby serca nasze żadną się płochością nie unosiły,

Naczynie osobliwsze nabożeństwa, aby uczucia serc naszych z ustnym nabożeństwem zawsze złączone były,

Różo duchowna, abyśmy przez dobre uczynki przyjemny zapach świątobliwego życia wydawali,

Wieżo Dawidowa, aby dusze nasze wpośród najazdów szatańskich niewzruszonymi były,

Wieżo z kości słoniowej, aby dusze nasze ozdobione cnotami przyjemny widok oczom Boskim wystawiały,

Domie złoty, aby serca nasze przez szczere zamiłowanie przykazań Boskim godnym mieszkaniem Boga być mogły,

Arko przymierza, abyśmy przymierza z Bogiem zawartego statecznie dochowali,

Bramo niebieska, abyśmy sobie dobrym życiem na przyjęcie nas po śmierci w bramy niebieskie zasłużyli,

Gwiazdo zaranna, aby światło łaski Boskiej nigdy nas nie odstępowało,

Uzdrowienie chorych, abyśmy skutkom lekarstw duchownych, to jest świętym Sakramentom przeszkód nie stawiali,

Ucieczko grzesznych, abyśmy przez zbyteczne zaufanie w miłosierdziu Boskiem i Twojej opiece zuchwale się grzechów nie dopuszczali,

Pocieszycielko strapionych, abyśmy w umartwieniach naszych woli Boskiej jak najpokorniej się poddawali,

Wspomożenie wiernych, abyśmy w natarczywościach dusz naszych do Boga i Twojej przyczyny udawać się nie zaniedbywali,

Królowo anielska, abyśmy złym życiem św. Aniołów jako stróżów i opiekunów naszych nie zasmucali,

Królowo Patriarchów, abyśmy w prostocie serca, Boga słuchając, z ufnością od Niego nagród obiecanych oczekiwali,

Królowo proroków, abyśmy, odrywając serca nasze od miłości rzeczy ziemskich, niebieskich pragnęli,

Królowo Apostołów, abyśmy rozszerzanie chwały Boskiej za najpierwszy obowiązek sobie poczytywali,

Królowo męczenników, abyśmy w wyznawaniu wiary św. i zachowaniu przykazań Boskich, niczego się prócz gniewu Boskiego nie lękali,

Królowo wyznawców, abyśmy namiętności nasze skutecznie poskramiali,

Królowo Panieńska, abyśmy duszę i ciało nasze od sprośnych myśli i niegodziwych uczynków ochraniali,

Królowo wszystkich świętych, abyśmy w ślady Świętych poprzedników naszych mężnie wstępowali,

Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, abyśmy od grzechu pierworodnego przez Chrzest św. oczyszczeni, duszy przez grzechy uczynkowe nie plamili,

Królowo Różańca świętego, abyśmy w rozważaniu życia, męki, śmierci i chwały Jezusa Chrystusa w Różańcu świętym zawartych, pobudkę do życia cnotliwego brali,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, abyśmy uszli wiecznego karania, Przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, abyśmy Cię więcej nie obrażali, Wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, abyśmy żywot wieczny otrzymać mogli, Zmiłuj się nad nami.

Chryste, Pośredniku między Bogiem Ojcem i nami, Wysłuchaj nas Panie.

Kyrie elejson, Panie i Stwórco wszech rzeczy, Zmiłuj się nad nami.

Chryste elejson, Odkupicielu świata, Zmiłuj się nad nami.

Kyrie elejson, Duchu najśw. ożywiający i oświecający, Zmiłuj się nad nami.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo.

Dzień 2                       Przygotowanie jak dnia pierwszego

Prośba. O wielka i przemożna Królowo dobrej Rady! Jeżeli kiedy miałem przyczynę zarumienić się i zawstydzić przed tronem Majestatu Twego, tedy dziś osobliwie. Tyś mnie słodkim i przemożnym natchnieniem, jawnym oświeceniem i najskuteczniejszymi radami wzywała, abym w przyświecające ślady wybranych cnót Twoich podług powołania mojego stanu postępował; owszem, Tyś mnie do naśladowania Ciebie nakłaniała, utrapienia, choroby, nieurodzajów, trzęsienia ziemi i innych nieszczęść do tego celu użyła, aby nam dopełnienie obowiązków naszych przypominały. Ale ja, nieszczęśliwe i głuche stworzenie, na to wszystko zatykałem uszy, nie słuchałem tego głosu dobrej Rady, idąc za ponętami światowymi i za rozkiełznanymi chuciami moimi. Stałem się niewdzięcznym, gniewliwym, wyniosłym, próżnym, nieczystym; bynajmniej nie starałem się wstępować w ślady jaśniejących cnót Twoich i niezmazanych obyczajów. Ach najłaskawasza i najmiłosierniejsza Królowo, wyznaję błędy moje, i brzydzę się szkaradą moją, ubolewam i żałuję tego z serca i duszy; nic mi już nie zostaje, tylko abyś zaślepiony mój rozum na nowo dobrą Twoją Radą oświeciła, i przez łaskę Swoją burzliwą wolę moją do siebie pociągnęła! To niech będzie dowodem miłosierdzia Twojego nade mną. Wzdycham do Ciebie:

Święta Maryjo! Matko Boskiej Rady, mówię teraz troje Pozdrowień, i ofiaruję je na cześć Twojego najczystszego Serca Synowi Bożemu, stanowię mocno, nigdy Go już więcej nie obrażać. Proszę Cię teraz o dobrą radę do spełnienia woli Boskiej i Twojej. Składam całe serce moje w Twoje macierzyńskie ręce, proszę Cię o łaskę (tu wyjaw czego żądasz), jeżeli się to Bogu mojemu podoba i może posłużyć ku chwale Twojej a zbawieniu mojemu. Miałoby to zaś być przeciwne woli Boskiej i szkodliwe duszy mojej, tedy poddaję się zupełnie woli Boskiej i polecam się Twojej macierzyńskiej Opatrzności. Amen.

Tu zmów nabożnie troje Pozdrowień, następnie:

Módl się za nami o Matko dobrej Rady! Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

Postanowienie ćwiczenia się w cnotach.

Ponawiaj często przedsięwzięcia słuchać tego wszystkiego, do czego cię święte Jej rady pociągać będą. Ofiaruj Jej przed Jej Obrazem całe serce swoje i proś Ją, ażeby cię natchnęła, co masz ku czci Jej i ku zbawieniu swojemu czynić, ażeby wolę twoją wzmocniła i utwierdziła, abyś Jej natchnieniom świętym we wszystkim był powolny. Zakończ to nabożeństwo mówiąc:

O! Maryjo! Matko dobrej Rady, pobłogosław mi z Synem Swoim Boskim: W Imię Ojca i Syna i Ducha świętego. Amen.

Odmów Litanię

Dzień 3.                                  Uczyń przygotowanie jak dnia pierwszego.

Prośba.  Matko miłosierdzia, najdobroczynniejsza Matko dobrej Rady! widzisz dobrze jak gwałtowne są namiętności nasze, jak zemsta, gniew, wyniosłość, pożądliwość i tysiączne inne niecnoty są prawie codzienną sprawą naszą. I ja jęczę pod jarzmem tych niecnót, i w mojej sercu goreją pożary niegodziwych chuci; jeżeli Ty obłokami i cieniem macierzyńskiej opieki Swojej tego upału nie uśmierzysz, zemdleję i upadnę na drodze zbawienia.

Widzisz także, najłaskawsza Matko, w jak wielkich ciemnościach dusza moja błądzi, cnotami pogardza, a występki wysoko szacuje; biorę dobre za złe, a złe za dobre; niecnotom sprzyjam a zbawiennych uczynków unikam i nie pamiętam na zgubę i potępienie, do którego na oślep szeroka droga namiętności mnie prowadzi.

Jeżeli ognistym słupem serca mojego nie oświecisz, pewny mój wieczny upadek i zatracenie! Uznaję ślepotę moją, a bezecne chuci moje potępiają mnie; proszę Cię więc o dwojaką łaskę: oświecenia rozumu i poskromienia słych żądz woli mojej; wzywam o to nieograniczonego miłosierdzia Twojego.

Święta Maryjo! Matko Boskiej Rady, mówię teraz troje Pozdrowień, i ofiaruję je na cześć Twojego najczystszego Serca Synowi Bożemu, stanowię mocno, nigdy Go już więcej nie obrażać. Proszę Cię teraz o dobrą radę do spełnienia woli Boskiej i Twojej. Składam całe serce moje w Twoje macierzyńskie ręce, proszę Cię o łaskę (tu wyjaw czego żądasz), jeżeli się to Bogu mojemu podoba i może posłużyć ku chwale Twojej a zbawieniu mojemu. Miałoby to zaś być przeciwne woli Boskiej i szkodliwe duszy mojej, tedy poddaję się zupełnie woli Boskiej i polecam się Twojej macierzyńskiej Opatrzności. Amen.

Tu zmów nabożnie troje Pozdrowień, następnie:

Módl się za nami o Matko dobrej Rady! Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

Postanowienie ćwiczenia się w cnotach.

Postanów, że jak cię złe chuci zdejmować będą, że, zanim serce twoje zapalą, Matki Boskiej Rady w najgłębszej pokorze o pomoc i ratunek prosić będziesz i pod zasłonę Jej opieki uciekać się będziesz w wątpliwościach i przykrościach, które ci się przytrafią, wstrzymując się w drodze zbawienia; upadnij przez Obrazem Matki Boskiej i na kolana, proś o zbawienie, oświecenie i radę i miej nadzieję w Jej obronie i pomocy. Nareszcie, zakończ jak dnia pierwszego.

O! Maryjo! Matko dobrej Rady, pobłogosław mi z Synem Swoim Boskim: W Imię Ojca i Syna i Ducha świętego. Amen.

Odmów Litanię

Dzień 4.                      Przygotowanie jak dnia pierwszego.

Prośba. Spojrzyj znowu na mnie najlitościwsza Królowo dobrej Rady, u nóg tronu Twojego żebrzę o miłosierdzie. Ty mnie zapraszasz, abym szedł za Tobą; gotów jestem, ale patrz: oto jestem na brzegu niebezpiecznego morza złego świata tego. Jakże bez obrażenie postąpię? Patrz, jak wiele ucisków, pokus powstaje, jakby niebezpieczne skały, których bez Twojej macierzyńskiej poręki, bez upadku przebyć nie mogę. Patrz, jak wielokrotnie w mojej podróży świat łudzącymi powabami i strasznymi uciskami mnie powstrzymuje. Ach! najświętsza Matko dobrej Rady, bądź mi morską gwiazdą w tej niebezpiecznej żegludze, bądź mi wierną przewodniczką w pielgrzymstwie, bądź mi mocną podporą w słabości, miastem ucieczki w trwogach i smutkach. Najłaskawsza Matko przybądź mi na ratunek, obróć miłosierne oczy na niebezpieczne kroki moje, a przyrzekam wiernie pójść za Tobą, błędne kroki moje opłakiwać, i odtąd drogą cnoty postępować. Dlatego wołam do Ciebie:

Święta Maryjo! Matko Boskiej Rady, mówię teraz troje Pozdrowień, i ofiaruję je na cześć Twojego najczystszego Serca Synowi Bożemu, stanowię mocno, nigdy Go już więcej nie obrażać. Proszę Cię teraz o dobrą radę do spełnienia woli Boskiej i Twojej. Składam całe serce moje w Twoje macierzyńskie ręce, proszę Cię o łaskę (tu wyjaw czego żądasz), jeżeli się to Bogu mojemu podoba i może posłużyć ku chwale Twojej a zbawieniu mojemu. Miałoby to zaś być przeciwne woli Boskiej i szkodliwe duszy mojej, tedy poddaję się zupełnie woli Boskiej i polecam się Twojej macierzyńskiej Opatrzności. Amen.

Tu zmów nabożnie troje Pozdrowień, następnie:

Módl się za nami o Matko dobrej Rady! Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

Postanowienie ćwiczenia się w cnotach.

Postanów zmysłów swoich dobrze strzec, oczy zamykać, aby pochlebnej próżności świata nie widziały, uszy zatykać, aby gorszących mów i ujmy sławy bliźnich nie słyszały, wstrzymuj język, aby nic nieprzystojnego nie wymówił, słowem, zamknij bramę zmysłów, przez którą grzechy do serca wpadają. Poskrom ciało swoje osobliwszym jakim umartwieniem, na przykład odjąwszy mu jedną i drugą potrawę. Wstrzymuj się od zabawy, która cię najwięcej cieszy. Abyś się zaś do krzyża i utrapienia tym łatwiej mógł przyzwyczaić, pamiętaj, że ciało najniebezpieczniejszym twoim jest nieprzyjacielem, który ducha o zgubę przyprawia. Zakończ jak wyżej:

O! Maryjo! Matko dobrej Rady, pobłogosław mi z Synem Swoim Boskim: W Imię Ojca i Syna i Ducha świętego. Amen.

Odmów Litanię

Dzień 5.                      Przygotowanie jak dnia pierwszego.

Prośba. Jestże to prawdą, o najukochańsza Matko, że dusza moja, miłości Twojej nie poznając i opacznie sobie tłumacząc Twoje łaskawe ukrycie, zamiast żeby winną miłość i nabożeństwo pomnażać miała, umniejsza je i osłabia? Lubo mi przez czas jakiś macierzyńską pociechę w zwątlonym życiu okazywałaś, uchylasz mi jej teraz, jako roztropna Matka ukochane dziecię od piersi swoich oddala, aby je do silniejszych pokarmów przyzwyczaić. Ty widząc, że my tylko uciech i słodyczy Twojej macierzyńskiej pociechy szukamy, uchylasz jako nieroztropnym dzieciom piersi macierzyńskich pociech, które nad do oziębłości i zbytecznego zaufania prowadzą, a chcesz nas do mocniejszej ufności i gorętszego nabożeństwa, jako do zdrowszych potraw przyzwyczaić. Ale jak często się to zdarzało, żeśmy Twoich świętych zamysłów nie pojmowali i przez to Ciebie opuszczali, winnej miłości i uszanowania nie oddawali opaczną myślą uwiedzeni, jakobyś z gniewu i niechęci serce i oczy Swoje od nad odwróciła, a Tyś nas przecie natenczas tym bardziej kochała. Nasz przesąd i ostygłość ducha były tego przyczyną. Otóż i ja wyznaję i żałuję za tę moją niewierność. Uznaję teraz szacunek Twojej macierzyńskiej Opatrzności, oświecaj mnie ciągle, abym mój błąd zobaczył, Ciebie wierniej kochał, i zaufańszym sercem Cię słuchał; dlatego wołam do Ciebie:

Święta Maryjo! Matko Boskiej Rady, mówię teraz troje Pozdrowień, i ofiaruję je na cześć Twojego najczystszego Serca Synowi Bożemu, stanowię mocno, nigdy Go już więcej nie obrażać. Proszę Cię teraz o dobrą radę do spełnienia woli Boskiej i Twojej. Składam całe serce moje w Twoje macierzyńskie ręce, proszę Cię o łaskę (tu wyjaw czego żądasz), jeżeli się to Bogu mojemu podoba i może posłużyć ku chwale Twojej a zbawieniu mojemu. Miałoby to zaś być przeciwne woli Boskiej i szkodliwe duszy mojej, tedy poddaję się zupełnie woli Boskiej i polecam się Twojej macierzyńskiej Opatrzności. Amen.

Tu zmów nabożnie troje Pozdrowień, następnie:

Módl się za nami o Matko dobrej Rady! Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

Postanowienie ćwiczenia się w cnotach.

Postanów przyjmować i znosić w cierpliwości i z miłością krzyże i utrapienia, ponieważ one posłużą ci ku zbawieniu i Matce Boskiej są przyjemne. Ubolewaj nad żalem i boleścią, które błogosławiona Panna w ciągu życia swojego ponosiła, i postanów miękkie i wesołe życie miarkować, bo ono sprawia utrapienia duszy. Zakończ, jak wyżej:

O! Maryjo! Matko dobrej Rady, pobłogosław mi z Synem Swoim Boskim: W Imię Ojca i Syna i Ducha świętego. Amen.

Odmów Litanię

Dzień 6.                       Przygotowanie jak dnia pierwszego.

Prośba.  O najmożniejsza Królowo! najdobroczynniejsza Matko dobrej Rady, jakichże pochwał, jakiej wdzięczności za to osobliwsze dobrodziejstwo winienem Ci, że dla mojego i wszystkich duch pobożnych dobra dać nam raczyłaś Swój święty Obraz, i chociaż od szczęśliwego Gennazzano oddalony jestem, przecież uznaję w tym cudownym Obrazie wieczyste źródło łask i dobrodziejstw. Powtarzam i ja wszystkie pobożne westchnienia, błogosławieństwa którymi Cię ów szczęśliwy lud w podziwianiu, najgłębszym uszanowaniu i radości przyjmował, gdyś do nich przybyła, ubolewam, że prędzej o tym cudownym przybyciu nie wiedziałem, abym Ci prędzej serce pełne radości i wdzięczności był ofiarował. Wyznaję, że, jeżeli mojego rozumu do uznania tego dobrodziejstwa nie zapalisz, nigdy Cię godnie chwalić i wielbić nie zdołam. Oświeć więc rozum mój, abym wielkość tej łaski poznał, zapal wolę moją, abym Cię godnie kochał i czcił, abym się łaski i miłosierdzia przez Twoje uczczenie stał godnym, o co żebrzę, prosząc:

Święta Maryjo! Matko Boskiej Rady, mówię teraz troje Pozdrowień, i ofiaruję je na cześć Twojego najczystszego Serca Synowi Bożemu, stanowię mocno, nigdy Go już więcej nie obrażać. Proszę Cię teraz o dobrą radę do spełnienia woli Boskiej i Twojej. Składam całe serce moje w Twoje macierzyńskie ręce, proszę Cię o łaskę (tu wyjaw czego żądasz), jeżeli się to Bogu mojemu podoba i może posłużyć ku chwale Twojej a zbawieniu mojemu. Miałoby to zaś być przeciwne woli Boskiej i szkodliwe duszy mojej, tedy poddaję się zupełnie woli Boskiej i polecam się Twojej macierzyńskiej Opatrzności. Amen.

Tu zmów nabożnie troje Pozdrowień, następnie:

Módl się za nami o Matko dobrej Rady! Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

Postanowienie ćwiczenia się w cnotach.

Dziękuj nieustannie tej najłaskawszej Matce dobrej Rady, że św. Obraz w Genazzano wsławić raczyła i pozwoliła go także umieścić w tym kościele, w tym pokoju, w którym się modlisz. Przyozdób Jej Obraz, Jej ołtarz na znak wdzięczności, wstrzymaj się w obecności jego od wszystkich spraw, mów i myśli, które by najczystsze Oblicze Jej obrazić mogły, uczcij Jej św. Obraz, ile razy nań spojrzysz, nabożnym pozdrowieniem, ukłonem albo westchnieniem, co jest najmilszą ozdobą. Zakończ nabożeństwo, jak wyżej:

O! Maryjo! Matko dobrej Rady, pobłogosław mi z Synem Swoim Boskim: W Imię Ojca i Syna i Ducha świętego. Amen.

Odmów Litanię

Dzień 7.                      Uczyń przygotowanie jak dnia pierwszego.

Prośba. Najświętsza Matko dobrej Rady! Ty jesteś ową łaskawą Matką, która pragnąc ratować nas biednych ludzi, patrząc raczej na wewnętrzną ozdobę cnót, niż na okazałość zewnętrznej czci, tylko osobliwsze cnoty pobożnej służebnicy Twojej Petrucji miałaś na względzie. To było przyczyną, żeś je tak kosztownym darem swoim uposażyła. Nauczyłaś mię przez to, na czym przygotowanie i ozdoba serca mega zasadzać się winna. Nie masz żadnego upodobania w zewnętrznych okazałościach i kosztownych ofiarach, które do Twoich ołtarzy niesiemy, jeżeli na wewnętrznym uczczeniu i nabożeństwie zbywa. Uznaję więc, że zewnętrzna pociecha w uczczeniu Twojego św. Obrazu niedostateczną była, ponieważ bardziej cuda, niż Twoje cnoty poważałem.

Najłaskawsza Matko dobrej Rady! oświeć mój rozum łaską Swoją, abym bardziej Twoje niezrównane doskonałości, niż jasność cudów w Twoim błogosławionych obrazie rozważył. Ja dotychczas zewnętrzne rzeczy czciłem, natchnij serce moje, żeby się starało o wewnętrzne cnoty, dlatego wołam do Ciebie:

Święta Maryjo! Matko Boskiej Rady, mówię teraz troje Pozdrowień, i ofiaruję je na cześć Twojego najczystszego Serca Synowi Bożemu, stanowię mocno, nigdy Go już więcej nie obrażać. Proszę Cię teraz o dobrą radę do spełnienia woli Boskiej i Twojej. Składam całe serce moje w Twoje macierzyńskie ręce, proszę Cię o łaskę (tu wyjaw czego żądasz), jeżeli się to Bogu mojemu podoba i może posłużyć ku chwale Twojej a zbawieniu mojemu. Miałoby to zaś być przeciwne woli Boskiej i szkodliwe duszy mojej, tedy poddaję się zupełnie woli Boskiej i polecam się Twojej macierzyńskiej Opatrzności. Amen.

Tu zmów nabożnie troje Pozdrowień, następnie:

Módl się za nami o Matko dobrej Rady! Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

Postanowienie ćwiczenia się w cnotach.

Postanów czcić Matkę dobrej Rady najgłębszą pokorą serca swojego, obiecuj Jej, że równie czcić będziesz Jej najukochańszego Syna przez częste ćwiczenie się w wierze, nadziei i miłości. Uczyń postanowienie pogardzać wszelką próżnością świata tego z miłości ku najpokorniejszej Matce Boskiej.

Wzywaj Jej pomocy często przez tek krótki afekt: O Matko dobrej Rady, przybądź mi nędznemu na pomoc, ponieważ pełny jestem próżności, a brak mi cnót wewnętrznych, Tyś zaś pełna Bożej łaski. Zakończ nabożeństwo jak wyżej:

O! Maryjo! Matko dobrej Rady, pobłogosław mi z Synem Swoim Boskim: W Imię Ojca i Syna i Ducha świętego. Amen.

Odmów Litanię

 Dzień 8.                      Przygotowanie jak dnia pierwszego.

Prośba. O przecudna Matko dobrej Rady! Widzisz, że już z daleko większą ufnością poważam się przybliżyć do tronu Twego, bo widzę żeś nieustannie łaskawą, dobroczynną i cudowną nie tylko w Swoim św. Obrazie w Gennazzano, ale też w innych niezliczonych wizerunkach Twoich, które czcimy.

Zaraz przy pierwszym wstępie cudownego obrazu zaczęłaś łaskami i dobrodziejstwami obsypywać, po 369 lat jeszcze nie przestajesz udzielać ich Swoim czcicielom i nie wątpię, że Twoich wiernych sług póty hojnie i miłościwie obdarzać będziesz, póki w swoich potrzebach do Ciebie uciekać się będą i mocne zaufanie w Tobie pokładać.

Gdy tedy najlitościwsza Matko znasz moje wszystkie dolegliwości i potrzebną mi pomoc, która ku czci Syna Twojego, ku pomnożeniu chwały Twojej i mojemu zbawieniu służyć może, abym Cię prawdziwie kochał i pomnażał chwałę Twoją: dlatego wołam do Ciebie, prosząc, abyś mi była łaskawą i dobroczynną Matką. Do Ciebie wzdycham:

Święta Maryjo! Matko Boskiej Rady, mówię teraz troje Pozdrowień, i ofiaruję je na cześć Twojego najczystszego Serca Synowi Bożemu, stanowię mocno, nigdy Go już więcej nie obrażać. Proszę Cię teraz o dobrą radę do spełnienia woli Boskiej i Twojej. Składam całe serce moje w Twoje macierzyńskie ręce, proszę Cię o łaskę (tu wyjaw czego żądasz), jeżeli się to Bogu mojemu podoba i może posłużyć ku chwale Twojej a zbawieniu mojemu. Miałoby to zaś być przeciwne woli Boskiej i szkodliwe duszy mojej, tedy poddaję się zupełnie woli Boskiej i polecam się Twojej macierzyńskiej Opatrzności. Amen.

Tu zmów nabożnie troje Pozdrowień, następnie:

Módl się za nami o Matko dobrej Rady! Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

Postanowienie ćwiczenia się w cnotach.

Postanów mieć w swoim sercu zawsze mocną wiarę i nadzieję, bo Ta Rodzicielka Boga jest podskarbiną i dawczynią łask Boskich. Miej mocną nadzieję, że ci w potrzebach twoich dobroczynną poda rękę; wzbudzaj synowską miłość w sobie, ażebyś coraz bardziej chwałę rozszerzał w Jej cudach i dobrodziejstwach. Postanów, że we wszelkich dolegliwościach i potrzebach twoich po najukochańszym Jej Synu, do Niej uciekać się będziesz o pomoc. Proś Jej gorąco, aby ci dobrymi swoimi radami i miłosierdziem każdego czasu, a osobliwie w godzinę śmierci przybyła na ratunek. Zakończ nabożeństwo jak wyżej:

O! Maryjo! Matko dobrej Rady, pobłogosław mi z Synem Swoim Boskim: W Imię Ojca i Syna i Ducha świętego. Amen.

Odmów Litanię

Dzień 9.                      Przygotowanie jak dnia pierwszego.

Prośba. Gorącym, nabożnym i miłością pałającym sercem, z najgłębszym uszanowaniem i upokorzeniem czczę, wielbię i wysławiam Cię, Pani raju, bramo łask, Matko dobrej Rady! którymi tytułami Twój św. Obraz, jakoby trojaką koroną chwały, uwieńczony jaśnieje. O! jak szczęśliwi jesteśmy wszyscy przez Ciebie, Twoimi dziećmi będąc, które Cię wiernie kochają i czczą nabożnie. My wszyscy za Twoją macierzyńską łaską i świętą Radą będziemy dziedzicami królestwa niebieskiego. Nic mi, więcej już nie zostaje, tylko, ażebyś mię o święta Matko za prawdziwe dziecię przyjęła, abym Cię po synowsku kochał, Twojej macierzyńskiej miłości i Opatrzności się oddawał, mocne zaufanie i jedyną nadzieję w Twojej dobroczynności pokładał. To mocno postanowiłem u siebie i przez Twoją przemożną porękę, której nieustannie żebrzę, racz utwierdzić ten mój zamysł.

Święta Maryjo! Matko Boskiej Rady, mówię teraz troje Pozdrowień, i ofiaruję je na cześć Twojego najczystszego Serca Synowi Bożemu, stanowię mocno, nigdy Go już więcej nie obrażać. Proszę Cię teraz o dobrą radę do spełnienia woli Boskiej i Twojej. Składam całe serce moje w Twoje macierzyńskie ręce, proszę Cię o łaskę (tu wyjaw czego żądasz), jeżeli się to Bogu mojemu podoba i może posłużyć ku chwale Twojej a zbawieniu mojemu. Miałoby to zaś być przeciwne woli Boskiej i szkodliwe duszy mojej, tedy poddaję się zupełnie woli Boskiej i polecam się Twojej macierzyńskiej Opatrzności. Amen.

Tu zmów nabożnie troje Pozdrowień, następnie:

Módl się za nami o Matko dobrej Rady! Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

Postanowienie ćwiczenia się w cnotach.

Postanów, że ilekroć namiętność do grzechu pobudzać cię będzie, tylekroć oczy i serce na ten obraz Matki dobrej Rady podniesiesz, i nie tylko o dobrą radę, ale też o łaskę i pomoc prosić będziesz. Ilekroć szatan zwyczajną obłudą do złego i upadku pobudzać cię będzie, wtenczas uroczyście oświadczaj się, że nigdy na jego pokusy nie przystaniesz, i nikogo, tylko Tej Matki, pełnej łaski, jedynie słuchać będziesz. Podnoś twój umysł i serce często przez mocną nadzieję do królestwa niebieskiego. Wzdychaj często do tego niebieskiego raju. Proś tej przemożnej Pani raju o dobrą radę i porękę Jej macierzyńskiej miłości i na Niej zasadzaj ufność swoją, a przy Jej pomocy zapewne go dostąpisz. Maryja więc odtąd niech ci zawsze będzie twoją radą i pomocą.

Potem na zakończenie tego dziewięciodniowego nabożeństwa zmów Hymn:

Ciebie Boże! chwalimy i t. d. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi świętemu, jak było na początku i teraz i zawsze, i t. d.,

i proś dziewięciu Chórów Anielskich, ażeby najwyższemu Bogu i najświętszej Rodzicielce Jego, za odebrane dobrodziejstwa dziękowały i o nowe łaski upraszały dla ciebie.

O! Maryjo! Matko dobrej Rady, pobłogosław mi z Synem Swoim Boskim: W Imię Ojca i Syna i Ducha świętego. Amen.

Odmów Litanię

Modlitwa 1.

Wszechmogący i wieczny Boże! któryś sługom Swoim chwałę Trójcy Przenajświętszej w wyznaniu prawdziwej wiary uznać pozwolił, i w mocy Majestatu jedność Jej uczcić, prosimy Cię, użycz nam, ażebyśmy przez stałość tej wiary we wszelkich przeciwnościach obrony doznawali. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha św. na wieki wieków. Amen.

Modlitwa 2.

Ojcze niebieski, któryś błogosławioną Maryję Pannę za Córkę sobie obrał! Jednorodzony Synu Boski, któryś Ją za Matkę swoją wybrał! Duchu święty, któryś Ją za najczystszą Oblubienicę obrał! Trójco Przenajświętsza! Któraś Maryję, jako Królowę nieba i ziemi w niebie ukoronowała i Matką dobrej Rady Twoich łask Boskich szafarką uczyniła, ofiaruję Ci to małe moje nabożeństwo, które na cześć i chwałę tej Rodzicielki Boga, Matki dobrej Rady, grzesznymi ustami i sercem odprawiłem. Proszę Cię, Boże mój, abyś mnie przez przemożną przyczynę tej błogosławionej Panny wysłuchał, we wszelkich moich potrzebach przez miłosierdzie Twoje ratował i od wszelkiego złego, tak doczesnego jako i wiecznego, wybawił. Amen.

Módl się za nami o Matko dobrej Rady!

Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

Modlitwa 3.

Wszechmogący wieczny Boże, któryś przy tronie Twego najwyższego Majestatu, Matkę Swoją dla wszystkich powszechną Orędowniczką ludzkiego narodu uczynił, niech Ci będą przyjemne modły moje, które Ci przez ręce Twojej Matki Najśw. ofiaruję, i przez zasługi Jej Panieńskiego macierzyństwa wybaw mię od wszelkiego niebezpieczeństwa tudzież uwolnij od wszelkich przeciwności ciała i duszy, teraz i w godzinę śmierci. Amen.

O! Maryjo, Matko dobrej Rady, pobłogosław mię z Twoim Synem.

Tu odmów Litanię do N. M. Panny

Modlitwa 4.

Jezu Chryste! Synu Ojca Przedwiecznego, któryś Maryję niezmazaną Pannę za Matkę Sobie obrał i przez Swoje cudowne poczęcie i narodzenie z Jej Panieńskiego ciała powszechną Matką ludzkiego narodu uczynił nas zaś niegodnych za Jej dzieci a Swoich braci przyjął: użyć litościwie, abyśmy przez przemożną Jej przyczynę we wszelkich potrzebach i dolegliwościach naszych Jej macierzyńskiej Rady, pociechy i pomocy łaskawie doznali, Jej natchnieniom powolnymi byli, Ciebie jedynie kochali i chwalili tu docześnie i we wieczności. Amen.

Modlitwa 5.

Bądź pozdrowiona N. Maryjo Panno i prawdziwa Matko Boga, bądź nieskończenie uwielbiona! Tyś najkosztowniejszą całego okręgu ziemi perłą, Tyś nigdy niezagasłym światłem, Tyś koroną Panieństwa i berłem prawdziwej wiary, Tyś nienaruszonym Kościołem świątobliwości, nieograniczonym w sobie zawierającym Boga. O Matko, o Panno! Tyś błogosławiona między niewiastami: Syn Twój, który błogosławiony przyszedł w Imieniu Pańskim, prawdziwy Dawca rady do wszystkiego dobrego, który jako Anioł dobrej rady w zgromadzeniu sprawiedliwych zasiada na niebie, ten Syn Twój dał ci wszelką doskonałość daru do udzielania dobrej rady wszystkim ludziom. Proszę Cię, wyjednaj nam nieumiejętnym łaskę dobrej rady, abyśmy więcej nie wpadali w grzechy, ale raczej, abyśmy za natchnieniem Ducha św. idąc, i sami ćwiczyli się w cnocie i bliźniego do niej zachęcali. Amen.