informacje

Obrzezanie Pańskie Oktawa Bożego Narodzenia 1 stycznia

informacje

MODLITWA DO N. PANNY.

O najczystsza, bez zmazy poczęta Maryjo Dziewico! od wieków na Matkę Syna Bożego wybrana, w przeczystym łonie Swoim nosząca Słowo Przedwieczne, do Ciebie przychodzimy, a korząc się przed Tobą, Rodzicielko Boża, błagamy Cię, abyś nas dopuściła do żłóbka Syna Twojego. Bo któż bez Ciebie o N. Panno! do Jezusa zbliżyć się może? Tyś drogą do Niego wiodącą, Tyś pośredniczką biednych grzeszników; więc się do Ciebie uciekamy jak do Matki naszej, ufając, że za Twoją przyczyną, Niepokalana Panienko, Dzieciątko Jezus nie odwróci się od nas, nie wzgardzi sercem grzechami zmazanym, ale miłosiernie przyjmie nas biednych; przyjmie cześć, którą Mu składamy, wysłucha prośby i grzechy nam odpuściwszy, napełni łaskami Swoimi za Twoją przyczyną o Niepokalana! o najłaskawsza! o najsłodsza Maryjo Panno!

Pokłon Ci oddaję Słowo Przedwieczne, wcielone, narodzone z przeczystego żywota Panny Maryi. Ty jesteś Królem pochodzenia wiecznego, narodzonym w Betlejem podług proroctwa Micheasza; Ty jesteś Lwem potężnym z pokolenia Judy, rozbrajającym potęgi piekielne; Ty jesteś słońcem wiecznym, świecącym z za obłoków człowieczeństwa, które świat oświeca swą Boską nauką; Tyś lilią z padołu rozkoszującą wśród dusz czystych; Tyś boskim Aniołem ofiarowanym na drzewie krzyża, niszczącym starożytne ofiary aby człowiek żył w nowości ducha, a nie podług starego prawa litery; Ty jesteś naszą Paschą, który nas przeprowadzasz z ciemności do światła.

Wierzę w Boga Ojca itd.

Ofiarowanie

Królowo nieba i ziemi! Najświętsza Maryjo Panno, ofiarujemy Tobie te święte rozmyślania, które na honor Twój i chwałę najukochańszego Syna Twego odprawiamy. Przyjmij je na zadośćuczynienie za grzechy nasze i złącz je z zasługami Twoimi, abyśmy tak mocnymi posiłkami wsparci, dostąpili odpuszczenia wszelkiej winy, w dzień sądu od Najwyższego Sędziego Jezusa Chrystusa.

MÓDLMY SIĘ

Padłszy na kolana z serca naszego dzięki Tobie czynimy Panie za wyświadczone nam dobrodziejstwa; a przez przyczynę błogosławionej Panny Maryi, pokornie prosimy, abyśmy większych i zacniejszych dobrodziejstw Twoich z rozpamiętywania tajemnicy Wcielenia Syna Twego wypływających, stali się godnymi. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje itd. Amen.

  1. Wraz z Synem Swoim.
  2. Panna Maryja niech nas błogosławi.

 

Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha świętego niech zstąpi na was i mieszka z wami na wieki. Amen.

A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. R. Amen.

 

Modlitwa do Najśw. Dzieciątka Jezus.

O najsłodsze Dzieciątko Jezus, uciekam się do Ciebie. Błagam Cię przez Najświętszą Matkę Twoją, wspomóż mnie w tej potrzebie (wymień przedmiot swej prośby), gdyż wierzę mocno, iż Bóstwo Twoje może mię wesprzeć.

Z niezachwianą ufnością spodziewam się otrzymać Twoją świętą łaskę. Kocham Cię z całego serca i ze wszystkich sił duszy mojej. Żałuję serdecznie za wszystkie grzechy moje i błagam Cię o dobry Jezu, o siłę do ich zwyciężenia. Postanawiam sobie nigdy już więcej Ciebie nie obrazić i Tobie się poświęcam, pragnąc raczej wszystko wycierpieć, niżeli nie podobać się Tobie. Chcę odtąd wiernie zawsze Ci służyć. Dla miłości Twojej, o Boskie Dzieciątko, będę kochać bliźniego jak siebie samego. O dzieciątko pełne wszechmocy, o Jezu, błagam Cię znowu, wspomóż mnie w tej okoliczności (wymienić ją) i daj mi łaskę posiadania Cię na wieki z Maryją i Józefem świętym i uwielbienia Ciebie ze św. Aniołami Dworu niebieskiego. Amen.

Modlitwa przed żłóbkiem Dzieciątka Jezus.

Uwielbiam Cię, o Słowo Wcielone, prawdziwy Synu Boży od wieków i prawdziwy Synu Maryi w wypełnieniu czasów. Wielbiąc Boską Twą Osobę i złączone z nią człowieczeństwo, muszę także uwielbiać ten żłóbek, w którem jako mało dzieciątko złożonym zostałeś i który był pierwszym tronem miłości Twojej. O gdybym mógł upokorzyć się przed nim z prostotą pastuszków, z wiarą Józefa, z miłością Maryi. Gdybym mógł nadto uwielbiać ten drogi pomnik wiary naszej w tym duchu ubóstwa, umartwienia i pokory jaki skłonił Ciebie, Pana Nieba i ziemi do wybrania nędznego żłóbka za kolebkę Twoją. O Panie, który malutkim będąc Dzieciątkiem raczyłeś odpoczywać w tym świętym żłóbku, rozlej w sercu moim odrobinę tej radości, jaką musiał wzbudzać widok uroczego Twego dzieciństwa, oraz cuda towarzyszące narodzeniu Twojemu, przez które błagamy Cię przy końcu tej modlitwy, abyś nam wszystkim spokoju i dobrej woli użyczył i w imieniu całego rodzaju ludzkiego składał chwałę i dziękczynienie Ojcu i Duchowi świętemu, z którymi żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

(100 dni odpustu, Pius IX).

Przeproszenie Najświętszego Dzieciątka Jezus za zniewagi Mu wyrządzone

Jakież Cię przyjęcie spotkało na ziemi o Serce, któreś tak bardzo ukochało ludzi! Nikt Cię nie poznał, nikt nie uczcił, nikt miłością za miłość wypłacić się nie chciał! Uwięzione w łonie Tej Matki, od Niej tylko byłoś uwielbione, a ludzie, dla których zbawienia wszystkieś uderzenia Twoje poświęciło, ludzie ani wiedzieli o Tobie, ani Cię znali, ani myśleli nawet o ukochaniu Ciebie. A gdyś już na .świat przyjść miało, o Boskie Serce Dzieciątka Jezus, jakążeś boleścią zranione było, widząc nieczułość ludzi, którzy ubożuchnej Matki Twojej przyjąć do siebie nie chcieli i tak przed Nią zamykali drzwi swoje, iż się schronić musiała do mieszkania bydląt i tam w nędzy ostatniej porodziła Ciebie… a w żłóbku i w stajence, o Serce Najświętsze, w jakimżeś poniżeniu zostawało, jak zapomniane i opuszczone prawie od początku Twego na świat przyjścia niewdzięcznością ludzi nasycone, od nieprzyjaciół Twoich prześladowane, miłością i bólem ściśnięte, czyż teraz lepiej się z Tobą obchodzą, czyż nie powtarzają takich samych zniewag, jakimi wtenczas obrażaneś było.

O zawsze tak samo jesteśmy nieczuli, zawsze tak samo niewdzięczni za tę miłość niezmierną, którą nam okazujesz, zawsześmy oziębli w kochaniu Ciebie, zawsze leniwi wysłużeniu Tobie, zawsze w poświęceniu się dla Ciebie tak skąpi, zawsze Cię goryczą napawamy, i przez grzechy nasze ciągle Ci nowe zadajemy rany!… Zaledwie maleńka cząsteczka dusz się znajdzie, które w miłości Twojej gorętsze iw służbie Twojej wierne za świat cały nagradzają Tobie. O Jezu mój Najsłodszy, pozwól mi należeć do liczby tych dusz wybranych; pozwól, abym za dawną niewdzięczność moją i zapomnienie o Tobie, teraz ciągle Ci wynagradzał, abym mógł składać Ci ciągle dziękczynienia, aby mi żadna chwila nie mijała bez uwielbiania Ciebie i abym się całkiem Twojej miłości poświęcił, o Boskie Serce Najśw. Dzieciątka, a jakoś Ty dla mnie stało się ofiarą, spraw, abym ja także miłą ofiarą był dla Ciebie na tej ziemi po wszystkie dni życia mojego, a potem w Niebie przez całą wieczność. Amen.

Akt poświęcenia się Najśw. Dzieciątku Jezus

O Najświętsze Dzieciątko, przed Tobą upadam na kolana i w prochu ziemi zanurzam czoło moje ; Ciebie z radością niewymowną Królem moim uznaję, a im więcej rozważam ubóstwo i poniżenie Twoje, tern więcej Cię kocham, tern silniej dusza moja lgnie do żłóbka Twego, otoczonego blaskiem czystości, niewinności, prostoty, łaskawości, a nade wszystko miłości, bo też z miłości wszystko uczyniłeś, bo to miłość na ziemię ściągnęła Ciebie, miłość Cię w ubogim żłóbku położyła, miłość do tak niepojętego przywiodła upokorzenia, miłość skrępowała Cię pieluszkami a później w czasie Męki Twojej miłość, powrozy, łańcuchy i krzyż włożyła na Ciebie… I cóż Ci oddam w zamian za ten bezmiar Twej dla mnie miłości? Jakże Ci się odwdzięczę za wszystko, coś zrobił dla mnie? O pozwól mi Najsłodsze Dzieciątko złożyć u nóżek Twoich ofiarę, na jaką się w wielkiej mej nędzy zdobyć mogę. Oddaję Ci, przez przeczyste ręce Twej Niepokalanej matki moją duszę, aby się Twoją napełniła miłością. Oddaję Ci moje serce; abym w Sercu Twym odnowionym zostało. Oddaję Ci krzyże i troski moje, aby przez Ciebie zasługi nabrały. Oddaję Ci usta moje, aby się tylko na Twoją otwierały chwałę. Oddaję Ci oczy moje, aby nieustannie szukały Ciebie i w Tobie tylko upodobanie znajdowały. Oddaję Ci ręce moje, aby jedynie pracowały dla Ciebie. Oddaję Ci nogi moje, abym ciągle postępował na drodze Twojej. Oddaję Ci myśli moje, aby w Tobie całkiem zatopione były. Oddaję Ci wolę moją i pragnę nie mieć jej wcale, abym Boskiej woli Twojej doskonale był posłusznym. O Jezu, Dzieciątko Najświętsze, Panie mój i wszystko. Jedyna moja radości, skarbie i żywocie mój, cały się Tobie oddaję, spraw, abym odtąd żył tylko przez Ciebie, w Tobie, z Tobą i dla Ciebie po wszystką wieczność. Amen.

Prośba do Dzieciątka Jezus.

O Najsłodsze Dziecię, korząc się przed żłóbkiem Twoim, pokłony i uwielbienia składając Tobie, do Ciebie także prośby moje przynoszę bo tak bardzo nędzny jestem, bo mam nadzieję, że mnie wysłuchać raczysz. O Panie mój, błagam Cię za Kościołem całym, Biskupami i całym Duchowieństwem. Błagam Cię o zgodę chrześcijańskich narodów i przywrócenie bratniej miłości pomiędzy nimi, o upokorzenie wrogów Kościoła, wyniszczenie herezji, o rozszerzenie wiary świętej po wszystkich krańcach ziemi. Błagam Cię o nawrócenie biednych grzeszników, o pociechę dla smutnych, strapionych, chorych i konających. Twojemu Sercu polecam kraj nasz biedny i cały nasz naród, aby Bożą opieką otoczony trwał wiernie w świętej wierze: A nade  wszystko o Najsłodsze Dzieciątko, proszę Cię i błagam za (tu wymień intencję). A w końcu nędzę mojej duszy Tobie przedstawiam ; Ty sam widzisz niezliczone moje potrzeby; uczyńże mi według woli Twojej, według

 

Hymn o Imieniu Jezus.

O Jezu! Twoje wspomnienie

Daje sercu pocieszenie.

Nad miód i nad wszystko,

Panie, Słodsze z Tobą obcowanie.

 

Nic wyśpiewać wdzięczniejszego,

Nic usłyszeć weselszego,

Nic nie pomyśleć słodszego,

Nad Ciebie, Syna Bożego.

 

Nadziejo pokutującym!

Jakżeś łaskawy proszącym,

Jakżeś dobry szukającym,

Cóż dopiero znajdującym.

 

Żaden język nie wypowie,

Żadna mowa nie wysłowi,

Kto Cię kocha, czuje, Panie,

Czym jest, Jezu, Twe kochanie.

 

Jezu, bądźże nam ochłodą,

Który masz być i nagrodą,

W Tobie niechaj mamy chwałę

Teraz i na wieczność całą.

 

MÓDLMY SIĘ.

Wszechmogący i wieczny Boże, któryś chwalebnym i przedziwnym Imieniem Jezus najmilszego jedynego Syna Twego, Odkupiciela naszego, mianować raczył; dajże nam miłościwie, abyśmy tegoż błogosławionego Zbawiciela naszego chwalebnie wielbiąc na ziemi, mogli z Nim szczęśliwego towarzystwa wiekuiście zażywać, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.