informacje

Triduum do Św. Andrzeja Boboli. o ratunek dla naszej Ojczyzny

informacje

Triduum do Św. Andrzeja Boboli -9-11 marca

12 marca – 400. rocznica Święceń Kapłańskich Św. Andrzeja Boboli (1622) wersja w pdf

Litania na cześć Świętego Andrzeja Boboli Męczennika
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson,
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad Pannami,
Królowo Apostołów i Męczenników,
Święty Andrzeju Bobolo, módl się za nami.
Św. Andrzeju, wierny Dobrego Pasterza naśladowco,
Św. Andrzeju, pobożny czcicielu niepokalanie poczętej Maryi Panny,
Św. Andrzeju, prawdziwy synu św. O. Ignacego,
Św. Andrzeju, mężu Ducha Bożego pełny,
Św. Andrzeju, miłością Boga i bliźniego pałający,
Św. Andrzeju, cichy i pokornego serca,
Św. Andrzeju, z Bogiem przez nieustanną modlitwę złączony,
Św. Andrzeju, wzorze doskonałości chrześcijańskiej,
Św. Andrzeju, apostole piński,
Św. Andrzeju, naczynie wybrane od Boga ku nawróceniu odszczepieńców
do jedności wiary św. katolickiej,
Św. Andrzeju, dzieci i prostaczków ojcze i nauczycielu,
Św. Andrzeju, pogróżkami i katuszami w wierze niezachwiany,
Św. Andrzeju, wśród najokropniejszych mąk najcierpliwszy,
Św. Andrzeju, krwawa w wyznaniu jedności wiary ofiaro,
Św. Andrzeju, męczeńską palmą i apostolską koroną ozdobiony,
Św. Andrzeju, po zgonie wonią i nieskazitelnością ciała uwielbiony,
Św. Andrzeju, wielkimi cudy od Boga wsławiony,
Św. Andrzeju, chlubo narodu naszego,
Św. Andrzeju, ozdobo Towarzystwa Jezusowego,
Św. Andrzeju, miłośniku twojego ludu,
Św. Andrzeju, nowy nasz przed Bogiem opiekunie,
Abyśmy się wszyscy w jedności św. katolickiej wiary połączyli, módl się za nami.
Abyśmy od tej, jedynie zbawiennej wiary, w niczym się oderwać nie dali,
Abyśmy każdego grzechu ciężkiego unikali,
Abyśmy popełnione winy szczerą pokutą zgładzili,
Abyśmy około zbawienia duszy gorliwie pracowali,
Abyśmy Bogu wiernie służyli,
Abyśmy N. P. Maryję jako Matkę miłowali,
Abyśmy wszystkie przeciwności zbawiennie znosili,
Abyśmy tej łaski (…) o którą przez twą przyczynę prosimy, dostąpili.
Abyśmy Boga z tobą na wieki chwalili,
Św. Andrzeju Bobolo, Męczenniku Boży,
Baranku Boży, który gładzisz świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
V. Módl się za nami święty Andrzeju,
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

MÓDLMY SIĘ

Boże, któryś dla wyznania prawdziwej wiary, świętego Andrzeja, rozlicznymi mękami utrapionego, świetnym uwieńczył męczeństwem: spraw prosimy; abyśmy w tejże wierze niezachwiani, wszystkie raczej przeciwności, niż szkodę na duszy naszej ponieśli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha św. Bóg po wszystkie wieki wieków. Amen.

Deus, qui in confessióne veræ fídei beátum Andréam multíplici suppliciórum génere excruciátum illustri martyrio coronásti : præsta quæsumus ; ut nos in eádem fide stábiles advérsa pótius ómnia, quam ánimæ detrimentum patiámur. Per eúmdem Dóminum nostrum Jesum Christum Fílium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus per omnia sǽcula sæculórum. Amen

Modlitwa do św. Andrzeja o uproszenie łaski w potrzebie

Święty Andrzeju, sławny w Męczenników gronie, bądź uwielbiony w Swej świętości przed Panem zastępów, dla którego chwały życie całe pracowałeś, składając Mu je w końcu w ofierze. Od wczesnej młodości, poświęciło się Jego służbie, pracując gorliwie nad pozyskaniem dusz zbłąkanych. Twa praca apostolska była przeobfita i owocna, pełna zasług u Boga. Dziś gdy już w niebie z Bogiem się radujesz, w Jego chwale, racz spojrzeć na nas tu na ziemi, cieszących się z Twojej chwały niebieskiej i uprosić u Niego łaski, o które Go przez ciebie prosimy. Spraw byśmy Mu wiernie służyli, żyli cnotliwie i w końcu doszli do szczęśliwości wiekuistej w niebie gdzie Ty się znajdujesz. Święta Maryjo, Matko i Pani nasza, Ciebie św. Andrzej otaczał czcią szczególną jako Matkę Pana i Zbawiciela swego, szerząc cześć Twą nieustannie. Przedstaw Jezusowi prośbę moją, o którą za przyczyną św. Andrzeja błagam. Niech otrzymam łaskę: (wymień ją). Niech wysłuchany przez Twe wstawienie i Jego zasługi, wychwalam dobroć i Wszechmoc Bożą. O Panie Jezu Chryste, któryś rozpalił serce św. Andrzeja, szczególną miłością ku Sobie i dał mu siłę zniesienia wszystkich mąk okropnych; wysłuchaj łaskawie orędownictwa Jego w potrzebie mojej, i ześlij łaskę o którą gorąco proszę. Święty Męczenniku Andrzeju, spraw niech w miłości Jezusa i Maryi nigdy nie ustaje. O Serce Jezusa i Maryi Najświętsze, bądźcie uwielbione, przez św. Andrzeja zasługi, niech przez Nie spłyną na nas wszelkie łaski najobficiej, Amen.

Modlitwa do św. Andrzeja za Ojczyznę

Święty Andrzeju, wierny Synu Kościoła i Ojczyzny, Ty dałeś nam przykład jak kochać Boga i kraj swój ojczysty. Usłysz pokorne prośby nasze, które w intencji narodu polskiego, i ziomków naszych, po świecie rozproszonych do Ciebie zanosimy. Wstawiaj się do Pana niebios i ziemi, by Opatrznością Swą, kraj nasz otoczył, by w nim zgoda, miłość braterska, i sprawiedliwość panowała. By chwała i bojaźń Boża, się pomnażała i wzrastała. O Boże Wszechmocny, który błogosławisz tym którzy przykazań Twych strzegą. Racz przyjąć nasze pokorne błagania, które za przyczyną Świętego sługi Twego Andrzeja do ciebie za Ojczyznę naszą polską zanosimy. Miej ją w Swej opiece i daj nam siłę i moc jej obrony w razie potrzeby. Błogosław w Ojczyźnie naszej polskiej, Kościołowi Świętemu, aby chwała Twoja z potęgą kraju równocześnie wzrastała. Święty Andrzeju, proś Boga, by wysłuchał łaskawie prośby nasze, w intencji Ojczyzny naszej. Spraw by wiara święta się rozwijała, miłość Boga i bliźniego wzrastała, a wszelkie bezbożnictwo nie miało mocy rozwoju i wykorzenione zostało. O Boże Ojcze, Ojcze ojców naszych, racz spojrzeć łaskawie na wierne dzieci Twoje, zjednoczone w jednym wyznaniu wiary, objawionej przez Jezusa Chrystusa, w miłości ojczyzny i wzajemnym braterstwie. Wysłuchaj Panie, Ojcze niebieski, prośby nasze za przyczyną Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, Jej Świętych, Patronów, a szczególnie św. Andrzeja, którego opiece się polecamy. Amen

Modlitwa do Św. Andrzeja Boboli o śmierć szczęśliwą.

Święty Andrzeju, przesławny Męczenniku, który w godzinach konania Twego i okropnych mąk Tobie zadawanych, rozpalony miłością Jezusa, bez zwątpienia, pewny nagrody niebieskiej, duszę swą Jemu z poświęceniem oddałeś. O uproś mi, proszę Cię gorąco, szczęśliwą godzinę śmierci. Spraw, abym nagle nie zszedł z tego świata, nie przygotowany do wieczności. W chwili konania mego, gdy usta me drżące mówić już nie będą mogły, bądź przy mnie i osłoń Swą opieką od napaści szatańskich. Gdy członki moje zdrętwiałe nie będą już w stanie sobą władać i opadną na łożu boleści, wspieraj mnie wtenczas Swą możną opieką, Święty Andrzeju i módl się za mną. Gdy umysł mój w chwili konania pogrążony będzie w smutku śmiertelnym, a duch zatrwożony widokiem grzechów moich i bojaźnią sprawiedliwości Bożej, wtedy, Św. Andrzeju, nie opuszczaj mnie i zmiłuj się nade mną. Gdy już utracę używanie wszystkich zmysłów moich i świat zniknie mi z przed oczu, a serce moje bić przestanie, o Święty Andrzeju, bądź mi w ten czas opiekunem, w przejściu szczęśliwym do wieczności.

Gdy już dusza moja, opuściwszy ciało stanie na sądzie sprawiedliwego Boga, i ujrzy blask chwały niebieskiej, a z drugiej strony przepaści piekielne i męki w nim cierpiące, o Święty Andrzeju bądź mi wtenczas orędownikiem u Boga i wstawiaj się za mną, abym do radości i chwały niebieskiej przyjęty został, a ochroniony był, od mąk piekielnych i wiecznego zatracenia.

Przez Twą chwalebną śmierć i poświęcenie siebie dla Jezusa, błagam Cię gorąco, Święty Andrzeju, bądź mi opiekunem nieustannym w życiu, aby ono cnotliwie było, i na wieczność szczęśliwą sobie zasłużyło. W godzinę śmierci mojej, ratuj mnie od złego wszelkiego i zaprowadź do wieczności szczęśliwej. Spraw bym z Tobą w chwale niebieskiej się cieszył i wielbił Boga, na wieki wieków. Amen