informacje

Wezwania do Maryi

informacje

Wezwania do Maryi POŚREDNICZKI ŁASK WSZELKICH  ułożone i wyjęte z Oficjum do N. M. Panny.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże zmiłuj się…
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się…
Święta Maryjo, Pośredniczko łask wszelkich, módl się za nami.
Maryjo Pośredniczko łask, nad niebiosa wywyższona,
Maryjo Pośredniczko łask, godna wszelkiej chwały,
Maryjo Pośredniczko łask, któraś w świątyni posługiwała,
Maryjo Pośredniczko łask, Przybytku Pański,
Maryjo Pośredniczko łask, Świątynio Ducha Świętego,
Maryjo Pośredniczko łask, któraś poczęła w żywocie Syna Bożego,
Maryjo Pośredniczko łask, któraś porodziła Tego, który Cię stworzył,
Maryjo Pośredniczko łask, z której wyszło Słońce Sprawiedliwości,
Maryjo Pośredniczko łask, któraś mlekiem własnym karmiła Stwórcę Swego,
Maryjo Pośredniczko łask, której przed tym nie było podobnej ani po tym nie będzie,
Maryjo Pośredniczko łask, by Jezus odpuścił nam grzechy nasze,
Maryjo Pośredniczko łask, niech przez Cię Jezus Chrystus przyjmie prośby nasze,
Maryjo Pośredniczko łask, ratuj nędznych, wspomóż bojaźliwych,
Maryjo Pośredniczko łask, pociesz płaczących, módl się za ludem Twoim,
Maryjo Pośredniczko łask, przyczyń się za Duchowieństwem,
Maryjo Pośredniczko łask, módl się za pobożny rodzaj niewieści,
Maryjo Pośredniczko łask, uczyń mnie godnym wysławiania Cię,
.Maryjo Pośredniczko łask, daj mi moc przeciwko nieprzyjaciołom Twoim,
Maryjo Pośredniczko łask, któraś, sama jedna poraziła kacerstwa na całym świecie, broń nas od błędów sekciarstwa,
Maryjo Pośredniczko łask, Dziewico najchwalebniejsza, przyczyń się za nami,
Maryjo Pośredniczko łask, Królowo świata, przyczyń się za nami,
Maryjo Pośredniczko łask, święta Boża Rodzicielko, przyczyń się za nami,
Maryjo Pośredniczko łask, nigdy nienaruszona Panno, przyczyń się za nami,
Maryjo Pośredniczko łask, z łaskawych najłaskawsza, przyczyń się za nami.
Maryjo Pośredniczko łask, ze świętych najświętsza,
Maryjo Pośredniczko łask, której dusza wielbi Pana,
Maryjo Pośredniczko łask, której duch rozradował się w Bogu,
Maryjo Pośredniczko łask, którą błogosławioną zwą wszystkie narody,
Maryjo Pośredniczko łask, której Pan uczynił wielkie rzeczy,
Maryjo Pośredniczko łask, zdejm z więzów okowy,
Maryjo Pośredniczko łask, daj ślepym wzrok zdrowy,
Maryjo Pośredniczko łask, broń nas od złego,
Maryjo Pośredniczko łask, pomóż do dobrego,
Maryjo Pośredniczko łask, uwolnij nas od złości,
Maryjo Pośredniczko łask, daj nam żyć pobożnie,
Maryjo Pośredniczko łask, daj świat przebyć ostrożnie,
Maryjo Pośredniczko łask, broń nas od czarta srogiego,
Maryjo Pośredniczko łask, przyjmij nas w dzień zejścia naszego.

V. Dozwól mi chwalić Cię, Panno Przenajświętsza.
R. Daj mi moc przeciwko nieprzyjaciołom Twoim.

Módlmy się:

Jezu Chryste, nasz Pośredniku u Ojca, Który Najświętszą Dziewicę, Swą Matkę, raczyłeś postanowić naszą również Matką i Pośredniczką u Siebie: racz dać łaskawie, aby każdy, kto przychodzi do Ciebie i o dobrodziejstwa Cię błaga, z otrzymania wszystkich przez Jej przyczynę się weselił. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

AKT POŚWIĘCENIA SIĘ NIEPOKALANEJ

(przez O. Maksymiliana Maria Kolbe)

O Niepokalana nieba i ziemi Królowo, Ucieczko grzesznych i Matko nasza najmiłościwsza, Ty, Której Bóg cały porządek miłosierdzia powierzyć raczył, ja, niegodny grzesznik, rzucam się do stóp Twoich, kornie błagając, abyś mnie całego i zupełnie za rzecz i własność Swoją przyjąć raczyła i uczyniła ze mną wraz ze wszystkimi władzami mej duszy i ciała i z całym mym życiem, śmiercią i wiecznością cokolwiek Ci się podoba.

Użyj także, jeżeli zechcesz, mnie całego, bez żadnego zastrzeżenia, do dokonania tego co o Tobie powiedziano: „Ona zetrze głowę twoją”, jako też: „Wszystkie herezje Samaś zniszczyła na całym świecie”, abym w Twoich niepokalanych i najmiłościwszych rękach stał się użytecznym narzędziem do zaszczepienia i jak najsilniejszego wzrostu Twej chwały w tylu zbłąkanych i obojętnych duszach, a w ten sposób do jak największego rozszerzenia błogiego Królestwa Najświętszego Serca Jezusowego: albowiem, gdzie Ty wejdziesz, tam łaskę nawrócenia i uświęcenia wypraszasz, przez Twoje bowiem ręce wszelkie łaski z Najsłodszego Serca Jezusowego na nas spływają.

Ja ……………  grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj przed obliczem Twoim śluby chrztu św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i jego dzieł, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia. Bym zaś wierniejszy Mu był niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swoją Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam, jako niewolnik Twój, ciało i duszę swoją, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak i obecnych

i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i bez wyjątku wszystkim, co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności.