Jeśli masz ciekawe zdjęcia czy teksty, o Papieżu św. Piusie x, skontaktuj się z nami

informacje

17. sierpnia – Ś. Jacka Odrowąża

informacje

17. sierpnia – Ś. Jacka Odrowąża
Patrona Królestwa Polskiego

LITANIA o świętym Jacku
w różnych potrzebach doświadczonym Patronie
pdf

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Jacku, módl się za nami.
Święty Jacku, najświętszej Maryi Panny przyjemny Benjaminie, módl się za nami.
Święty Jacku, wonny kwiecie niebieski, módl się za nami.
Święty Jacku, z imienia i cnót w Królestwie Polskim nieoszacowany kamieniu, módl się za nami.
Niewinnością życia jaśniejący Aniele,
Darem mądrości uprzywilejowany Archaniele,
Serafinie w ciele żyjący,
Ewangelicznych dusz ludzkich gospodarzu,
Naczynie do noszenia Imienia Jezusowego pomiędzy narody wybrane,
Mężnie światem, ciałem i czartem depczący zwycięzco,
Patriarchy Dominika prawdziwy naśladowco,
Północnych i wschodnich narodów gorliwy Apostole,
Wonnością nieskażonego panieństwa niebo i ziemię napełniający,
Zakonnej doskonałości i wszystkich cnót przykładzie,
Czysta i przyjemna w umartwieniu ciała Chrystusowi ofiaro,
Słowa Przedwiecznego w Najświętszym Sakramencie utajonego piastunie,
Matki Boskiej w kamiennym obrazie nosicielu,
Dziwny i nieustraszony po bystrych wodach żeglarzu,
Mojżeszu lud wybrany z narodów do ziemi obiecanej prowadzący,
Jeremiaszu za lud i bracią modły gorące do Boga przesyłający,
Waleczny Jozue upał słońca sprawiedliwości, nad ojczyzną naszą tamujący,
Zakonu kaznodziejskiego pierwszy w Polsce założycielu,
Nauką Twoją, opowiadaniem słowa Bożego wszelkie herezje i odszczepieństwa wykorzeniający,
W winnicy Pańskiej niezmordowany pracowniku,
Zniszczone zboża z modlitwą cudownie dźwigający,
Wszelkich chorób cudowny lekarzu,
Przez najświętszą Maryję Pannę grzesznikom wszelkie pociechy wypraszający,
Wesele Aniołom z nawrócenia niezliczonych grzeszników sprawujący,
W utrapieniu zostających skuteczny pocieszycielu,
Wszystkich sierót opiekunie i ojcze, Desperujących pewna pociecho, Konających niezawodna nadziejo, Umarłych wskrzesicielu, Duchem prorockim wsławiony, Światło Kościoła Chrystusowego, Sławny po całym świecie cudotwórco, ,
Ozdobo zakonu kaznodziejskiego,
Główny Królestwa Polskiego Patronie,
Abyśmy przez prawdziwą pokutę z grzechów i nałogów naszych powstali,
Abyśmy w pokoju i miłości Jezusa i Maryję, Matkę Jego, Różańcem chwalili,
Abyśmy na duszy i na ciele uzdrowieni byli,
Abyśmy bez skruchy i przyjęcia Najśw. Sakramentu z tego świata nie schodzili,
Abyśmy za wonnością cnót Twoich raju niebieskiego dostąpili,
Abyś nam w godzinę śmierci naszej pomocy swej ubliżać nie raczył,
Abyś nam łaskę poświęcającą, skuteczną i ostateczną wytrwania w do¬brem u Boga wyjednać raczył,
Abyś duszom w czyśćcu zostającym uwolnienie z mąk uprosić raczył,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

ANTYFONA.
Witaj Kwiecie między kwiatami, Hyacyncie nad inne czystszy. Witaj perło droga nad wszystkie perły jaśniejsza. Witaj Opiekunie wszystkich do Ciebie się uciekających. Witaj niebieski Obywatelu, ratuj nas Twymi prośbami. O Hyacyncie najświetniejszy! O wyznawco najsłodszy.
V. Święty Jacku północnych i wschodnich narodów Apostole, módl się za nami!
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze.
R. A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.

Módlmy się

Boże! któryś błogosławionego Jacka Wyznawcę Twego, w różnych narodów krajach, dzieł świątobliwością i cudów chwałą wsławić raczył; daj nam to, abyśmy Jego przykładami w życiu polepszeni w przeciwnościach pomocą obronieni byli.
Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

V. Wraz z Synem Swoim.
R. Panna Maryja niech nas błogosławi: Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego w Trójcy św. Jedynego: Ojca i Syna i Ducha świętego, niech zstąpi na nas za przyczyną Matki Boskiej Różańcowej i św. Jacka i mieszka z nami na wieki wieków. Amen.

Życie

+ Ś. Jacek urodził się w r. 1183 na Śląsku, w Kamieńcu, z pobożnych rodziców Odrową­żów, którzy tak dobrze umieli wychowywać swoje dzieci (Czesława, Bronisławę i Jacka) że wszystkie zostały świętymi. — Wyższe nauki pobierał Ja­cek w Pradze. Paryżu i Bolonii, po czem wrócił do Kra­kowa, gdzie błg. Wincenty Kadłubek wyświęcił go na ka­płana, mianował go kanoni­kiem i doradcą swoim.

W interesach diecezji wy­słany do Rzymu w r. 1217, poznał tam św. Dominika, i tak sobie upodobał jego regułę zakonną, że z bratem Czesła­wem przyjął z rąk założy­ciela Dominikanów habit. — Wróciwszy ze Rzymu 1220 r., głosił słowo boże po miastach Śląska i Polski. — W r. 1223 zbudował mu Biskup Iwo, stryj jego, klasztór w Krakowie, przy kościele św. Trójcy, w którym wychował licznych Dominikanów polskich, i wysy­łał po miastach i siołach Polski, Litwy, Prus i Rusi celem gło­szenia słowa Bożego. Sam Ja­cek ubrany we Włosienicę chadzał pieszo ze swymi braćmi, urządzał ludowe misje, a gdzie znalazł dobrodziejów, tam zakładał klasztory.  –

Najdłużej pracował na Rusi gdzie nawrócił wiele dusz do Boga. W Kijowie gdy skończył mszę św. dano mu znać, że Tatarzy napadli miasto, rabując i mordując mieszkańców. Św. Jacek ”ie namyślając się, wziął puszkę z Najśw. Sakramentem y ołtarza i zamierzał z nią uciekać. Wtedy usłyszał głos: – Jacku, syna mego wziąłeś, a mnie tu zostawisz? Wziął tedy marmurową figurę N. P. Marji w drugą rękę, i nie czując iej ciężaru wyszedł szczęśliwie z miasta, przeprawił się suchą nogą przez Dniepr, dotarł do Halicza, i następnie przez Lwów wrócił do Krakowa.

Tu utwierdzał braci swoich w cnotach zakonnych, zale­cając im szczególniej naukę i misje po wsiach i miastach. — W r. 1257 dnia 15. sierpnia po jutrzni, wyspowiadał się i przyjąwszy wijatyk i oleje św, wziął krzyż do ręki i obraz N. P. Maryi, a westchnąwszy pobożnie — „Panie, w ręce Twoje oddaję ducha mego“ — zamknął oczy na wieki. Ukochał za życia Maryję, szerzył jej cześć i różaniec, więc i Maryja nagrodziła go za to. Błog. Bronisława widziała w zachwycie, jak N. P. Maryja duszę św. Jacka wśród chórów anielskich pro­wadziła do nieba. Papież Klemens XIII. zaliczył go w poczet świętych r. 1594.

Punkta do rozmyślania.

Pobożne wychowanie dzieci za młodu, jest fundamentem ich szczęścia na całe życie.

Gorliwe nabożeństwo do N. P. Marji ułatwiło św. Jac­kowi postęp w doskonałości zakonnej, i dodało mu sił do prac misyjnych. Przez Marję zdziałał dużo dobrego za życia.

Bądź i ty gorliwym czcicielem Marji, i wzywaj Jej pomocy przed każdą pracą.

Modlitwa.

Wszechmogący wieczny Boże, któryś wyznawcę swego św. Jacka wsławił kaznodziejską wymową, Świętością czynów, i blaskiem rozlicznych cudów — dopomóż nam, abyśmy naśladując jego cnoty, poprawili swe życie, i za jego wstawieniem od rozmaitych nieszczęść i przeciwności wolnymi byli. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

SEPTENNA

czyli Nabożeństwo przez siedem śród do św. Jacka.

Sposób odprawiania tej Septeny.

  • Każdy, kto chce w potrzebach swo­ich, doznać opieki św. Jacka, powinien obrać sobie siedem Śród, czy to przed czy po uro­czystości Jego, którą się odprawia w Nie­dzielę po Wniebowzięciu Najświętszej Ma­ryi Panny, i w te Środy ma się spowiadać i komunikować w kościele 00. Dominika­nów, odmawiając przy tym godzinki, lita­nię i niżej podane modlitwy.
  • W jedną z tych Śród (według wła­snego obrania) można dostąpić odpustu zupełnego; a w inne, odpustu siedem lat i tyleż kwadragen.
  • Aby zaś dostąpić tego odpustu, trzeba się modlić za podwyższenie Kościoła św., za wykorzenienie herezji, za zgodę panów chrześcijańskich, mówiąc: n. p. 5 Ojcze nasz i 5 Zdrowaś Maryja i 1 Wierzę; przyda­jąc 1 Ojcze nasz i Zdrowaś Maryja, za Ojca Świętego. (na intencje jakie miała ostatni Prawdziwy Papież Pius XII – czyli jak wyżej)

Prośba w pierwszą Środę.

O dobrotliwy Ojcze Jacku święty, przez ową niewypowiedzianą łaskę, którą Cię Bóg z rozkoszy świata do zakonu św. Dominika powołując okazał, w nowego przemienił człowieka i chwalebnym na całym świecie uczynił, proszę Cię pokornie, uproś mi od­puszczenie grzechów, którym majestat Bo­ski tak ciężko obraziłem, uproś i to, abym w Twoje święte wstępując ślady, Boskiego mógł dostąpić błogosławieństwa.

V. Ukochał Cię Bóg Jacku święty i ozdobił.
R. Szatą chwały, którąś sobie wysłużył przyodział Cię.

Modlitwa

Ojcze mój ukochany, Kapłanie święty, Wyznawco chwalebny, sługo Najwyższego wierny Jacku święty Królestwa Polskiego chwało, zakonu Kaznodziejskiego ozdobo, Kościoła Chrystusowego obrońco, któryś z opowiadaniem słowa Bożego różne kraje, a osobliwie północne obchodząc, nieprze­liczone ludy do wiary świętej i jedności Kościoła przyprowadził.

O Mężu święty i przecudowny! którego z pomiędzy innych Świętych szczególnie kocham i po Najśw. Maryi Pannie; Aniele Stróżu zupełną w Tobie pokładam ufność i nadzieję, do Ciebie się uciekam, i z naj­głębszą pokorą żebrzę ratunku! O duszo błogosławiona, oczy Twoje zwróć na duszę moją grzeszną; spojrzyj na mnie niego­dnego sługę Twego, Ojcze łaskawy, który już w szczęśliwej stanąłeś wieczności, wspo­mnij na mnie w przepaści grzechów toną­cego. Ty, któryś zwyciężył świat, czarta i ciało, podaj mi rękę wśród nieprzyjaciół mej duszy zostającemu, abym mógł z Tobą tryumfować w niebie na wieki, Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

7 Ojcze nasz, 7 Zdrowaś Maryjo i 1 Wierzę, za podwyższenie Kościoła świętego.

Prośba w drugą Środę.

O łaskawy Patronie mój i Opiekunie Ja­cku święty, przez ducha Twego, którym Cię Bóg napełnił, do cierpliwego znoszenia wszelkich dolegliwości i przez dobrowolne umartwienia, któreś dla miłości zbawienia 11 ponosił, proszę Cię wyjednaj mi łaskę od­puszczenia grzechów i ułomności moich, i w dobrem takie utwierdzenie, abym się nigdy od Boga mego nie odłączał. Amen. (Wiersz i modlitwa jak w pierwszą Środę, a następnie: 7 Ojcze nasz, 7 Zdrowaś Maryjo i 1 Wierzę, za zgodę panów chrześcijańskich).

Prośba w trzecią Środę.

O miłosierny Ojcze Jacku św.! przez radość którąś doznał, gdy Najśw. Panna upewniła Cię, że modlitwy Twoje są wy­słuchane, i że o cokolwiek prosić będziesz, za Jej przyczyną otrzymasz; uproś mi ćwi­czenie się w cnotach, doskonałą miłość bliźniego, pogardę rzeczy doczesnych, sta­teczne wytrwanie w dobrem i wszystko, co jest do zbawienia mego, abym mógł z Tobą oglądać Boga w Trójcy św. jedynego na wieki w niebie. Amen.

(Wiersz i modlitwa jak w pierwszą Środę, potem: 7 Ojcze nasz, 7 Zdrowaś Maryjo, 1 Wierzę, za tych, którzy w utrapieniu zostają).

Prośba w czwartą Środę.

O cudowny Patronie Jacku święty! przez ową moc Twoją, kiedy z Kijowa przed po­żarem ognia, wziąwszy Najświętszy Sakra­ment uchodziłeś i od kamiennej statuy Matki Boskiej byłeś godzien słyszeć słowa: »Syna mego bierzesz, a mnie czemu zo­stawiasz Jacku ?« Tymi słowy pokrzepiony na siłach, wziąłeś kamienną statuę i onę, niby lekkie pióro niosłeś do Polski.

Ja w pożarach świata tego zostający, żebrzę łaski Twojej, nie opuszczaj mnie, weź mię na łono opieki Twojej, abym w tych upałach nie zgorzał wiecznie na duszy. Za­słoń mię od ognia tego płaszczem łaski Twojej, abym tym sposobem zachowany od zguby, po skończonym życiu doczesnym, mógł trafić na wieczny odpoczynek do nie­ba, gdzie z Bogiem królujesz na wieki. Amen.

(Wiersz i modlitwa jak w pierwszą Środę, następnie: 7 Ojcze, 7 Zdrowaś Mary o, 1 Wie­rzę, za więźniów).

Prośba w piątą Środę.

O gorliwy Imienia Boskiego obrońco, Ja­cku święty! przez proroczego ducha Twego, którym poznałeś, że ukrytemu w drzewie szatanowi,ludzie pokłon oddawali i przez mę­stwo Twoje, gdyś uderzeniem laską w drzewo czarta wygnał, drzewo skruszył i ludzi do pokuty przywiódł, proszę Cię, abyś mię za­przedanego przez grzech, z niewoli czartowskiej wydźwignął, abym Bogu samemu służąc, w wierze św. żywota dokonał; a po wyjściu duszy z ciała, abym za Twoją przy­czyną, wyszedł na pożądaną wolność sy­nów Bożych, gdzie Ty o święty Patronie, przez nieskończone wieki cieszysz się z Bo­giem. Amen.

(Wiersz i modlitwa jak w pierwszą Środę, potem: 7 Ojcze nasz, 7Zdrowaś Maryjo, 1 Wie­rzę, za grzeszników zatwardziałych).

Prośba w szóstą Środę.

O wierny sługo Boski Jacku święty! przez gruntowną wiarę Twoją i mocną w łasce Boskiej nadzieję, kiedyś Wisłę z braćmi, na zakonnym przepłynął płaszczu, proszę Cię, podaj mi rękę na ratunek, to­nącemu w morzu tego świata; weź mię pod płaszcz Twej opieki, abym za przewodni­ctwem Twoim trafił do portu szczęśliwo­ści wiecznej, gdzie ty o święty mój Patro­nie w niewymownym weselu, królujesz z Bogiem. Amen.

(Wiersz i modlitwa jak w pierwszą Środę, następnie: 7 Ojcze nasz, 7 Zdrowaś Maryjo. 1 Wierzę, za dusze zmarłych).

Prośba w siódmą Środę.

O nieprzebrany łask Boskich skarbie, osobliwszy czcicieli Twoich, Patronie Jacku święty! przez gorące modły Twoje, którymi tyle razy przebłagałeś Boga, proszę Cię przyczyń się za mną do Sędziego żywych i umarłych, aby mię za grzechy moje, którymi ciężko Go obraziłem, nie karał na wieki. Zasłoń mię Twoją przeważną przyczyną od surowości gniewu Jego, uproś mi żal serdeczny za grzechy, abym je w skrusze serca opłakawszy, dostąpił zbawienia wie­cznego. Amen.

(Wiersz i modlitwa jak w pierwszą Środę, potem: 7 Ojcze nasz, 7 Zdrowaś Maryo, 1 Wie­rzę, za tych, którzy są nabożni do śniętego Jacka).