Jeśli masz ciekawe zdjęcia czy teksty, o Papieżu św. Piusie x, skontaktuj się z nami

informacje

25 sierpnia – 2 września Nowenna do Św. Piusa X

informacje

Litania do Świętego Piusa X Papieża (do użytku prywatnego.)

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże — zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata Boże — zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże — zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże — zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, Matko Boża — módl się za nami.
Święty Józefie, patronie Kościoła — módl się za nami.
Święty Piusie X, wzorze kapłanów — módl się za nami.
Święty Piusie X, mądry biskupie — módl się za nami.
Święty Piusie X, skromny kardynale i patriarcho — módl się za nami.
Święty Piusie X, gorliwy pasterzu owczarni — módl się za nami.
Święty Piusie X, pobożny nauczycielu — módl się za nami.
Święty Piusie X, poświęcony biednym — módl się za nami.
Święty Piusie X, pocieszycielu chorych — módl się za nami.
Święty Piusie X, miłośniku ubóstwa — módl się za nami.
Święty Piusie X, wierny w służbie — módl się za nami.
Święty Piusie X, pokornego serca — módl się za nami.
Święty Piusie X, heroiczny w praktyce wszystkich cnót — módl się za nami.
Święty Piusie X, napełniony duchem poświęcenia — módl się za nami.
Święty Piusie X, któryś chciał wszystko odnowić w Chrystusie — módl się za nami.
Święty Piusie X, który otwierałeś małym dzieciom drogę do ołtarza — módl się za nami.
Święty Piusie X, który polecałeś codzienną i częstą Komunię — módl się za nami.
Święty Piusie X, który zachęcałeś nas do poznawania i kochania Mszy Świętej — módl się za nami.
Święty Piusie X, który wszędzie zabiegałeś o szerzenie nauki chrześcijańskiej — módl się za nami.
Święty Piusie X, który potępiałeś herezje i stawiałeś im opór — módl się za nami.
Święty Piusie X, który ustanowiłeś Przysięgę antymodernistyczną — módl się za nami.
Święty Piusie X, który chciałeś być znany jako ubogi pasterz dusz — módl się za nami.
Święty Piusie X, który wysłuchujesz modlitw wołających do Ciebie — módl się za nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata — przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata — wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata — zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, Święty Piusie X,
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Deus, qui, ad tuendam cathólicam fidem et universa in Christo instauránda, sanctum Pium summum Pontificem caelésti sapiéntia et apostólica fortitúdine replevísti: concede propítius; ut, ejus institúta et exémpla sectántes, præmia consequámur ætérna. Per eúmdem Dóminum.

Boże, coś dla strzeżenia katolickiej wiary i odnowienia wszystkiego w Chrystusie, świętego Piusa papieża napełnił niebiańską mądrością i mocą apostolską: przyzwól łaskawie, byśmy idąc za jego zarządzeniami i przykładem, zdobyli wiekuistą nagrodę. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg po wszystkie wieki wieków. Amen.

O Boże, któryś dla obrony wiary katolickiej i odnowienia wszystkiego w Chrystusie napełnił Najwyższego Papieża, św. Piusa X, niebiańską mądrością i apostolskim męstwem, spraw, abyśmy za jego nauką i przykładem, odkładając na bok ludzkie względy, także i my mogli bronić naszej wiary przed wewnętrznymi wrogami Kościoła – modernistami – których ten wielki święty odważnie i stanowczo potępił w swojej encyklice Pascendi Dominici Gregis, i dostąpić wiecznej nagrody. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje. Amen.

Módlmy się:
Boże, któryś napełnił serce Świętego Piusa X gorliwym miłosierdziem i powołał go na Namiestnika Chrystusowego, spraw, byśmy za jego wstawiennictwem mogli naśladować Jezusa, Boskiego Mistrza, a nasze modlitwy do tego Świętego Papieża owocowały w życiu teraźniejszym i wiecznym, przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Przez wstawiennictwo Św. Piusa X:
Boże, któryś powołał Świętego Piusa X, na najwyższego Pasterza Kościoła Twojego i obdarzyłeś go szczególnym nabożeństwem do Najświętszego Sakramentu Ołtarza i do Twojej odwiecznej prawdy, miłości do kapłaństwa i Najświętszej Ofiary Mszy św. z ufnością błagamy Ciebie, aby ci, którzy czczą go na ziemi, mogli korzystać z jego wstawiennictwa w Niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Poświęcenie się Duchowi św.

Duchu święty, Duchu Boży, Du­chu światła i miłości, Tobie poświę­cam rozum mój, serce moje, wolę moją i całego siebie w życiu doczesnym i wiecznym. Spraw, aby mój rozum był zawsze chętny na przyjmowanie natchnień, pochodzą­cych z nieba, i nauki Kościoła świę­tego, którym Ty nieomylnie kieru­jesz, aby serce moje zawsze pałało miłością Boga i bliźniego, i aby wola moja była zawsze z wolą Bożą zgodna, a moje całe życie było godnym naśladowaniem życia i cnót Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, któremu z Bogiem Oj­cem i z Tobą niech będzie zawsze cześć i chwała. Amen.
(300 dni od­pustu za każdy raz. Pius X.)

O Święty Piusie X, cichy i pokornego serca, na podobieństwo Jezusa, którego tak dobrze reprezentowałeś pośród nas, przyjmij łaskawie naszą modlitwę, tak jak po ojcowsku słuchałeś na ziemi każdego, kto się do ciebie odwołał.

Zobacz, jak smutne są nasze dni i jak wrogowie Boga walczą z Nim i Jego dziećmi!

Powstań w niezłomnej mocy swojego ducha i broń Kościół; uratuj nas, którzy zjednoczeni z tobą w jednym sercu, błagamy Cię, abyś złożył nasze modlitwy przed tronem Bożym.  Amen.

 

 

 

ajax-loader