Jeśli masz ciekawe zdjęcia czy teksty, o Papieżu św. Piusie x, skontaktuj się z nami

informacje

26 lipca : Świętej Anny Matki najświętszej Maryi Panny

informacje

Pozdrowienie Świętej Anny

Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, Twoja łaska niechaj będzie ze mną. Błogosławionaś Ty
między niewiastami i błogosławiona niech będzie Anna, Matka Twoja, z której bez zmazy i grzechu wyszłaś Panno Maryja, z Ciebie zaś narodził się Jezus Chrystus, Syn Boga żywego. Amen.

Za odmówienie tego pozdrowienia pozwolił Pius VII. za każdy raz 100 dni odpustu, a odmawiającym przynajmniej 10 razy w miesiąc, w święto Anny Świętej przy spowiedzi odpustu zupełnego – dnia 10 Stycznia 1815 r.

Litania o Świętej Annie

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Anno, módl się za nami.
Święta Anno, Babko Chrystusowa,
Święta Anno, Matko przenajświętszej Panny Maryi, niepokalanie poczętej,
Święta Anno, Małżonko Świętego Joachima,
Święta Anno, świekro Świętego Józefa,
Święta Anno, Arko Noego sprawiedliwego,
Święta Anno, Arko przymierza,
Święta Anno, Różdżko Jessego,
Święta Anno, ze krwi królewskiej idąca,
Święta Anno, Sławo Betlejemu,
Święta Anno, Przybytku Boski,
Święta Anno, Domie piękności,
Święta Anno, Obłoku żyzny,
Święta Anno, Obłoku jasny,
Święta Anno, Naczynie pełne łaski Bożej,
Święta Anno, Zwierciadło posłuszeństwa,
Święta Anno, Zwierciadło cierpliwości,
Święta Anno, Zwierciadło nabożeństwa,
Święta Anno, Obrono kościoła Bożego,
Święta Anno, Okręcie zbawienny tonącym,
Święta Anno, Drogo bezpieczna pielgrzymującym,
Święta Anno, Uwolnienie niewolników,
Święta Anno, Opiekunko ubogich sierot,
Święta Anno, Ozdobo stanu małżeńskiego,
Święta Anno, Matko osierociałych,
Święta Anno, Języku niemych przed Bogiem,
Święta Anno, Oświecenie ślepych,
Święta Anno, Pocieszycielko strapionych,
Święta Anno, Uzdrowienie chorych,
Święta Anno, Ucieczko grzesznych,
Święta Anno, Wspomożenie wiernych,
Święta Anno, Ratunek z nieba dająca wszystkim do Ciebie wołającym,
Święta Anno, Radości anielska,
Święta Anno, Córko patriarchów,
Święta Anno, Prawdo proroków,
Święta Anno, Pani apostołów,
Święta Anno, Umocnienie męczenników,
Święta Anno, Chwało kapłanów i lewitów,
Święta Anno, Utwierdzenie wyznawców,
Święta Anno, Korono panieńska,
Święta Anno, Ozdobo wszystkich Świętych,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami.

Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryja itd.

V.Ozdobione są łaską wargi Twoje.
R. Dla tego Cię ubłogosławił Bóg na wieki.

Módlmy się.

Wszechmogący wieczny Boże, któryś prze błogosławioną, Annę za matkę przenajświętszej Rodzicielki jednorodzonego syna Twego obrać raczył: racz dać prosimy pokornie, abyśmy którzy nabożnym sercem pamiątkę jej obchodzimy, za jej zasługami wiecznego żywota dostąpić mogli. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa etc. Amen.

 PROŚBA do Św. Anny w jakimkolwiek ucisku.

O litościwa ochłodo wszystkich utrapionych, Anno Święta, Ciebie Trójca przenajświętsza podskarbinią uczynić raczyła najdroższych skarbów swoich, Jezusa i Maryi łask z nieba płynących, proszę cię pokornie przez tę miłość, którejś od wnuka swego doznawała i po dziś dzień w niebie doznawasz, wejrzyj na ucisk mój teraźniejszy, (tu wymów) który na mnie słusznie dla grzechów moich jest od Boga włożony; ratuj mnie przyczyną twoją, teraz i na potem nie opuszczajże mnie ale przybądź mi na pomoc a osobliwie przy skonaniu moim z Jezusem, najmilszym wnukiem i z Maryją kochaną córką twoją.

Jezus, Maryja i Józefie Święty, Święta Anno, Święty Joachimie, Święta Rodzino wam oddaję w opiekę ciało i duszę moją, wszystkie potrzeby i dolegliwości moje, także i dusze wiernych zmarłych, aby za przyczyną waszą, pomocą Jezusa i łaską boską odpoczywały w pokoju.

O Święta Anno, matko miłosierdzia! pokaż miłosierdzie twoje nade mną teraz i w godzinę śmierci mojej, nie odstępuj mnie, nie odrzucaj mnie niegodnego, pokaż mi się matką, proszę, ulżyj boleściom moim                 i ratuj mnie. W ręce twoje polecam ducha mego, na łonie twoim składam grzeszną duszę moją i wszystkie potrzeby i uciski moje. Oddaj mnie ukrzyżowanemu wnukowi twemu i zaleć mnie a po tym wygnaniu wprowadź mię do szczęśliwej wieczności. Amen.

Modlitwa przed obrazem Świętej Anny.

którą, gdy kto przed obrazem św. Anny nabożnie zmówi, otrzyma 100 dni odpustu z dozwolenia Ojca św., Papieża Piusa VII roku 1845

Bądź pozdrowiona Panno Maryja łaskiś Bożej pełna. Pan z Tobą, łaska Twoja niech będzie ze mną. — Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona niech będzie Święta Anna Matka Twoja,
z którejś się bez zmazy grzechu pierworodnego narodziła, z Ciebie zaś narodził się Syn Boży Jezus Chrystus,

Święta Maryja Matko Boga, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

 

 MODLITWA pobożnego Opata Tryteniusza do Ś. Anny.

Witaj najłaskawsza Matko, Anno Święta, błogosławionej Maryi Panny Rodzicielko najjaśniejsza, Ty jesteś Trójcy Przenajświętszej najwdzięczniejsza, Ty pomoc dajesz najpewniejszą wszystkim Ciebie wzywającym; Ty jesteś szukającym Ciebie najpewniejszą ucieczką, ubogich Patronką najdzielniejszą, jęczących w utrapieniu, Pocieszycielką najskuteczniejszą, cnót wszystkich skarbnicą najdostojniejszą. Bądź pozdrowiona Matko Maryi Panny, którą poseł niebieski Gabryel pełną łaski Bożej pozdrowił, która Panną czystą zostając, Zbawiciela świata porodziła Wszechmocnego Syna Boskiego i w niebie wyniesiona nad chóry anielskie wiecznie panuje. — Bądź pozdrowiona i smutnych pociecho najłagodniejsza. — Wesel się Anno przebłogosławiona, żałosnych rozweselenie wdzięczne. Wesel się Tronie Boski najozdobniejszy, nadziejo pewna prawowiernych katolików w kościele Bożym pracujących. — Więc tedy zjednaj nam grzechów odpuszczenie straszliwego Sędziego ubłagaj nam skruszonych sercem, ratuj dusze nasze i w łasce Boskiej aż do końca zachowaj. Bądź pozdrowiona o Pani łaskawości! źródło nieprzebrane pobożności, przezroczystości chwałą Boską jaśniejąca! — Bądź pozdrowiona Opiekunko nasza miła
i wszystkim przyjemna wszelkiej czci godna. — Więc tedy za Twoimi racz się przyczynić sługami:
z nieprawości nas obmywszy, cnotami świętymi przyozdób, abyśmy wiecznego dostąpili błogosławieństwa po dokończeniu szczęśliwym życia tego doczesnego, za łaskawością i miłosierdziem Zbawiciela naszego i Sędziego sprawiedliwego, który nas krwią swoją przenajdroższą odkupił i Twoją
o Święta Pani! wdzięcznie przyjmuje przyczynę. Który żyje i króluje Bóg błogosławiony na wieki. Amen

 

Błogosławiona Anno, matko N. M. P., racz przyjąć mnie w poczet sług Twoich i otoczyć skuteczną opieką. — Zachowaj mnie od wszystkich niebezpieczeństw życia. Bądź mi orędowniczką u Boga, kieruj moimi kro­kami, uproś mi błogosławieństwo w pracy i wytrwałości w trudach. Spraw, abym Twe cnoty naśladował( a) i życie pobożne i święto­bliwe prowadził (a), a w chwili zgonu racz mi przyjść z pomocą. Przez Fana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

3 Zdrowaś Maryja i modlitwa jak wyżej.

1 Ojcze nasz.

 

Módlmy się:

Boże, Tyś raczył udzielić świętej Annie tej łaski, że godna była zostać matką Rodzicielki Jednorodzonego Syna Twego; dozwól łaskawie, byśmy byli wspierani jej orędownictwem u Ciebie. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

Modlitwa do św. Anny, Matki Najśw. Maryi Panny.

Św. Anna jest wzorem każdej dobrej chrześcijańskiej żony i matki domu, która przy zajęciach domowych pracuje dla Boga i bliźnich a zwłaszcza domowników, a przy wszystkich zabiegach i troskach doczesnych potrafi znaleźć czas na cichą rozmowę z Bogiem i stara się oddać Bogu swą duszę nieskalaną.

Błogosławiona Anno, matko N. M. P., racz przyjąć mnie w poczet sług Twoich i otoczyć skuteczną opieką. — Zachowaj mnie od wszystkich niebezpieczeństw życia. Bądź mi orędowniczką u Boga, kieruj moimi krokami, uproś mi błogosławieństwo w pracy i wytrwałości w trudach. Spraw, abym Twe cnoty naśladował( a) i życie pobożne i świętobliwe prowadził (a), a w chwili zgonu racz mi przyjść z pomocą. Przez Fana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

Módlmy się

Boże, Tyś raczył udzielić świętej Annie tej łaski, że godna była zostać matką Rodzicielki Jednorodzonego Syna Twego; dozwól łaskawie, byśmy byli wspierani jej orędownictwem u Ciebie. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.