Jeśli masz ciekawe zdjęcia czy teksty, o Papieżu św. Piusie x, skontaktuj się z nami

informacje

Nowenna do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy

informacje

Nowenna do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy

18-26 czerwca

Modlitwa wstępna

O Matko Boska, Nieustającej Pomocy! Ty jesteś szafarką wszystkich łask, jakie Pan Bóg, w nieograniczonym Swoim miło­sierdziu, udziela nam nędznym grzesznikom. Jeżeli On Ciebie uczynił tak przemożną, i tuk do­brotliwą, to uczynił to dla tego, abyśmy w potrzebach naszych do Ciebie się uciekali, i pomocy Twej doznali. Ty jesteś Orędow­niczką najnędzniejszych i najbar­dziej opuszczonych grzeszników, którzy Cię o pomoc błagają. Przybądź i mnie ku pomocy w po­trzebach moich, gdy Cię o to błagam. W Twe ręce oddaję duszę moją i pieczę zbawienia mego. Włącz mnie, o Panie, do grona najwierniejszych sług Twoich i miej mnie w opiece Swojej. Strzeż i broń mnie o Matko od upadku, abym Boga niczym nie zasmucił, i łaski Syna Twego i odpuszczenie grzechów moich dostąpił. Tyś nad wszystkie mocy piekielne silniejsza i najpewniej­sza obrona moja we wszelkich pokusach. Spraw abym nigdy nie przestał nieustającej pomocy Twej wzywać, i poci Twą opiekę się udawać. Bądź mi Panią i Królową moją, przytul mnie jak Matka do Serca Swego i wy­jednaj mi odpuszczenie grzechów, łaskę wytrwałości i łaskę ucie­kania się do Ciebie we wszyst­kich potrzebach moich, oraz po­moc w intencji, w jakiej niniejszą nowennę odprawiać rozpoczy­nam, o dobra, o łaskawa Matko Nieustającej Pomocy. Amen.

Antyfona

Święta Maryjo, ratuj nas nędz­nych, wspomagaj słabych, pocie­szaj strapionych, przyczyń się za wszystkimi, którzy Twej po­mocy wzywają; niech wszyscy doznają Twego wsparcia i opieki nieustannej. Przez zasługi Syna Twego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

Tyś ucieczką naszą ustawiczną została, Wspomożycielką w dolegli­wościach i utrapieniach na­szych.

Módlmy się:

Wszechmogący i miłosierny Boże, któryś nam osobliwym na­bożeństwem Matkę Swą, jako Matkę Nieustającej Pomocy czcić dozwolił, udziel nam łaskawie, we wszystkich potrzebach na­szych, opieki Jej doznawać, abyśmy za Jej przyczyną i po­mocą łaski, o które prosimy, otrzymali i z Jej czułej opieki nigdy wypuszczeni nie byli; który żyjesz i królujesz Bóg w Trójcy jedyny na wieki wie­ków. Amen.

DZIEŃ PIERWSZY

Gdy Pan Jezus umierał na krzyżu, zwrócił w ostatniej chwili wzrok Swój na Matkę Swą i rzeki: „Oto syn Twój”, potem do Jana św.: „Oto matka Twoja”. Słowa te głęboko wzruszyły Maryję i u­czuła Ona, że staje się matką, z polecenia Jezusa, nas wszyst­kich, całego rodzaju ludzkiego. W osobie Jana św. zostaliśmy wszyscy przybranymi Jej dziećmi, ale tylko jako dzieci kochające Jezusa. Bądźmy pewni, że Najśw. Maryja Panna, stosownie do ży­czenia Pana Jezusa, otoczy nas opieką, tak jak czyni to naj­troskliwsza matka nad dzieckiem swym.

Za przykładem św. Jana, ko­chajmy szczerze Jezusa i Marię, poświęćmy Im nasze uczucia, nasze troski, nasze życie. Gdy Bóg na nas ześle cierpienia, stańmy myślą na kalwarii, obok stroskanej matki, i polećmy Jej nasze bóle i zmartwienia. Czu­wajmy nad sobą, aby grzech nie splamił serc naszych, i szemranie w ucisku, nie zraniło dobrego serca Matki ukochanej. Strzeżmy się upadku, a z ufnością powierz­my Jej opiece wszystko, co nam dolega, a ta najlepsza z matek, matka nieustającej pomocy,uprosi nam pociechę. Starajmy się wier­nie Jej służyć, a. Ona będzie czu­wała nad nami, przez cały ciąg życia naszego.

Modlitwa

O Matko czuła i stroskana, u stóp krzyża Syna Twego, dzię­kuję Ci, że na Jego prośbę, ra­czyłaś przyjąć mnie za dziecię Swoje Wiem, że niegodnym jestem nazwy dziecięcia Twego, ale czując dobrodziejstwa Twe nad sobą, serce moje wznosi się ku Tobie, jako Matce, pomocy nieustającej. Udziel mi łaski, abym zawsze do Twej woli się stosował i serca mego grzechem nigdy nie splamił. Spraw, aby wy trwałość w cnocie i dobrem przedsięwzięciu, świadczyła o Twej opiece nade mną i mojej wdzięczności ku Tobie o Maryjo, najlitościwsza Matko moja, nie­chaj nigdy nie zapominam o Twojej dla mnie miłości i nigdy nie przestaję do Ciebie się ucie­kać w potrzebach moich. Przyjmij tę nowennę, którą Ci ofiaruję, w mojej intencji (wymień o co prosisz) i nie gardź prośbami moimi. Ześlij mi pomoc, o którą Cię tak gorąco proszę. Wzbudź w sercu moim wstręt do grzechu, a miłość ku Jezusowi i Tobie, abym w życiu i przy zgonie był zawsze w nieustannej Twej opiece. Amen.

Litania do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy 

(Do prywatnego odmawiania)

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wy­słuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami!
Duchu święty, Boże, zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami!

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami!
O Maryjo, Matko miłosierdzia,
O Maryjo, Matko wszechmocy,
O Maryjo, Szafarko łask Bożych,
O Maryjo, pośredniczko zbawienia naszego,
O Maryjo, dźwignio w nieszczęściach,
O Maryjo, podporo Kościoła Bożego,
O Maryjo, siło naszej wiary,
O Maryjo, pogromicielko szatana,
O Maryjo, twierdzo naszej obrony,
O Maryjo, przewodniczko wiernych,
O Maryjo, klejnocie serc czystych,
O Maryjo, nadziejo nasza,
O Maryjo, ucieczko grzeszników,
O Maryjo, pociecho utrapionych,
O Maryjo, opatrzności ubogich.
O Maryjo, uzdrowienie chorych,
O Maryjo, porcie rozbitków,
O Maryjo, nadziejo zrozpaczonych,
O Maryjo, opiekunko rodzin,
O Maryjo, strażniczko młodzieży,
O Maryjo, matko sierót,
O Maryjo, opiekunko nasza,
O Maryjo, zbawienie umierających,
O Maryjo, Pani naszych losów,
O Maryjo, Bramo niebieska,
O Maryjo, Królowo nieba i ziemi,
O Maryjo, Matko Nieustającej Pomocy,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

V. O Maryjo, udziel nam Twej nieustającej pomocy,
R. I uczyń nas godnymi zbawiennych jej skutków.

V. Pani wysłuchaj modlitwy nasze,
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się:

O Maryjo, Matko Nieustającej Pomocy, która raczyłaś wzbudzić w nas, swymi licznymi łaskami, ufność w Twą pomoc, wspieraj, prosimy Cię, Kościół święty, zachowaj i pomnażaj wiarę wśród narodów świata; otocz nas Swoją dobrocią, wzbudź ducha chrześcijańskiego w rodzinach, dodaj sił pracującym, odwagi cierpiącym i bądź ucieczką i drogą do nieba umierającym. Bądź ucieczką naszą w każdej chwili i potrzebach życia naszego; uwolnij nas od wszelkich nieprzyjaciół mocy, przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Amen.

DZIEŃ DRUGI

Jak wielką pociechą jest dla nas, że Najśw. Maryja Panna po swym wniebowzięciu została królową nieba i ziemi i posiada po Bogu najwyższą władzę. Ta królowa nieba i ziemi, stawszy się Matką naszą, chce czynić nam dobrze, pomagać dobrocią i miłosierdziem, ulżyć w troskach i odwrócić karanie za grzechy. Ona wstawia się za nami i otrzymuje dla ras odpuszczenie grzechów. Ona otwiera nam skarbnicę łask i miłosierdzia Bożego. Ona zapewnia wyrok łaskawy tym, którzy się pod Jej opiekę oddawają. Ona posiada niewyczerpane źródło ratowania nas we wszystkich potrzebach duszy i ciała. Jeżeli grzesznik obrazi grzechem Boga, Ona otrzymuje dla niego łaskę szczerego nawrócenia się i żalu serdecznego za grzechy. A gdy z grzechu się wyzwoli, i lepsze rozpocznie życie, wówczas, za Jej przyczyną otrzymuje łaskę wytrwałości i do win swych już nie powraca.
Idźmy do Jezusa przez Jego świętą Matkę. Cieszmy się i ufajmy Jej, gdyż Ona jest naszą dobrocią, pełna łaski i miłosierdzia, wyjedna nam to, o co Ją sercem czystym gorąco prosimy.

Modlitwa

O Najukochańsza Matko moja, Maryjo! Dziękuję gorąco Jezusowi za to, że w miłosierdziu Swym dał mi Ciebie za Matkę i wspomożycielkę w potrzebach moich, do której z całą ufnością się uciekać i pomocy Twej wzywać mogę. Racz przyjąć modlitwy, które u stóp Twoich składam, w czasie trwania tej nowenny, którą odprawiam. Nie wiem, czy prośba moja jest godna wysłuchania, lecz chcę unikać wszystkiego, co w intencji mojej mogłoby się nie podobać Tobie lub Jezusowi, Synowi Twemu. Tyś jest po Bogu moją jedyną nadzieją; więc polecam Ci wszystkie moje sprawy ziemskie i duchowe. Spodziewam się otrzymać przez Ciebie zbawienie duszy mojej i łaski, o które Cię proszę. Zlituj się, o dobra Matko i ucieczko grzeszników, nad duszami w grzechach ginącymi; okaż się im Matką nieustającej pomocy i spraw, aby poznawszy winy swoje, za nie żałowały i stały się dziećmi Boga. Nie opuszczaj nas i bądź nam Matką, teraz, zawsze i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Litania jak w dniu pierwszym.

DZIEŃ TRZECI

Najlepszą drogą do Jezusa jest Maryja. Jezus i Maryja są nierozłączonymi; Oni razem kochają nas. Chcąc się zbliżyć do Jezusa, to najprostsza droga do Niego przez Maryję, Matkę Jego. Ona utrzymuje nas na tej drodze, nie pozwalając z niej się cofnąć, gdy jesteśmy bliskimi upadku. Wszyscy, którzy zeszli z drogi grzechu i do Jezusa się nawrócili, zawdzięczają to przede wszystkim Najśw. Maryi Pannie i Jej pomocy, uznając Ją ucieczką grzeszników i wspomożeniem wiernych. Ileż to łask doznanych za Jej przyczyną, świadczy nam o pożytku nabożeństwa do Matki Boskiej nieustającej pomocy. Najświętsza Maryja Panna zdaje się mówić do nas: „Pójdźcie do mnie, pójdźcie wszyscy, którzy cierpicie na duszy i ciele, ja się wstawię za wami do Jezusa, ja wam drogę do Niego utoruję; pójdźcie, On przyjmie was, — nie rozpaczajcie, On, Syn mój najukochańszy, nikogo nie odpycha; a za moim wstawieniem się da wam łaski potrzebne j nie odrzuci próśb waszych. Uwielbiajmy Maryję, służmy Jezusowi gorliwie, a On wysłucha nas i przez Maryję ześle nam zdroje łask obfite. Błagajmy Ją o łaskę wytrwania w cnotach i łasce Bożej, by broniła nas od upadku grzechowego, a pewni być możemy, iż Ona nas nigdy nie opuści w potrzebach naszych.

Modlitwa

O Maryjo, błagam Cię, zaprowadź mnie do Jezusa, aby On stał się Panem mojej duszy. O Maryjo, chciałbym Cię tak kochać, aby każdy akt mojej miłości był podzięką za Twe dobrodziejstwa przez Jezusa na mnie zesłane. Ponieważ dobroć Twoja tak hojne mi wyprasza łaski u Jezusa, więc przyjmij mój szczególny akt wdzięczności za łaski już otrzymane; a wysłuchaj jeszcze prośbę mą, jaką do Ciebie w tej nowennie zanoszę. Przyjmij i za tę łaskę, której się ód Ciebie spodziewam, moje serdeczne dziękczynienie. Chcę wiecznie służyć Jezusowi i Tobie, i pod Twą opieką strzec się wszelkiego upadku do grzechu. Przyciągnij serce moje do Siebie i niech zostanę przy Tobie na zawsze, osłoniony płaszczem nieustannej pomocy Twojej w miłości i wdzięczności ku Jezusowi i Tobie. Amen.

Litania jak w dniu pierwszym.

DZIEŃ CZWARTY

Pan Jezus, Zbawiciel nasz, pragnie dla własnej Swej chwały abyśmy pokładali w Jego Matce Najświętszej taką ufność, jaką On miał do Niej, żyjąc tu na ziemi i aby uczucia nasze stały się podobnymi do Jego własnych uczuć, jakie On Jej okazywał. Jezus stara się wzbudzić naszą ufność ku Maryi przez różne łaski, których nam udziela, a Matce Swej nie odmawia niczego gdy Go prosi za nami. Jezus pragnie abyśmy Go naśladowali w postępowaniu względem Matki Jego, której serce napełnił własnymi uczuciami. Maryja jest tak ściśle z Jezusem złączona, że kocha nas podobną miłością, jaką Jezus nas ukochał. Ona współczuje z nami jak matka nad dzieckiem, które cierpi boleści, cierpiąc tak, jakby sama tymi boleściami dotkniętą była.
Czyż mogłaby Ona, współczując tak z nami, nie pragnąć udzielenia nam pomocy. Niewolno nam wątpić o Jej dobroci! Mając więc tak pewną pomoc, składajmy naszą ufność i prośby u Jej stóp. Nie obawiajmy się, że za wiele do Niej z prośbami przychodzimy. Możemy ufać Jej dobroci bez ograniczenia, stawiając Ją w naszych prośbach bezpośrednio po Jezusie. Dobroć Jej i wielkość jest największa po dobroci i wielkości Boga. Błagajmy Maryję o pomoc i wstawienie się za nami, aby Ona Swym potężnym orędownictwem uzupełniła to, czego naszym modłom nie dostaje. Wzbudźmy w sercach naszych ku Niej takie afekty, na jakie zasługuje, przez Jej miłość dla nas i wolę zbawienia dusz naszych. Nie zaprzeczajmy nigdy Jej dobroci przez słabą wiarę w Jej moc i potęgę. Prośmy Ją o wszystko, o Jej pomoc we wszystkich potrzebach naszych; byle to, o co prosimy, zgadzało się z wolą Bożą. Od Jej macierzyńskiej dobroci i miłości z ufnością oczekiwać możemy wy-jednania nam wszystkiego o co prosimy.

Modlitwa

Święta Maryjo, Matko Nieustającej Pomocy, bądź ucieczką moją we wszystkich potrzebach duszy i ciała mego. Nie dozwól, o Święta Pani, abym przez opieszałość w udawaniu się do Ciebie, miał osłabić ufność moją ku Tobie. Jestem nędzny i biedny, pełen ufności w Twą dobroć; z wiarą żywą i nadzieją, przedstawiam Ci moje prośby i proszę o pomoc. Polecam Ci szczególnie (wymień prośbę) i błagam w pokorze, udziel mi łaski i ratunku, którego tak bardzo potrzebuję, Ty wiesz, o najlepsza Matko moja, co Bóg postanowił w intencji mojej. Poddaję ją woli Jego i Twojej; w ufności, że tak jak wola Boża po-kieruje i Twa opieka dopomoże, najlepiej będzie. Spraw, abym zawsze gorąco Boga kochał i Twej macierzyńskiej opieki wzywał i stał się godnym Twej łaski i pomocy nieustannej. Amen.

Litania jak w dniu pierwszym.

DZIEŃ PIĄTY

Najświętsza Maryja Panna czczo-na jest pod najróżniejszymi tytułami, których piękne nazwy widzimy w Litanii Loretańskiej. Rozum nasz ludzki jest słaby i ograniczony, nie jest w stanie pojąć dobroci N. Maryi Panny; dla tego więc, by łatwiej nam było pod Jej obronę się uciekać, ma Ona różne tytuły które wskazują rodzaj Jej pomocy. Najśw. Maryja Panna mając nazwy odpowiednie do różnych potrzeb ludzkich, w życiu ziemskim zachodzących, chce, aby każda z nich posiadała swe znaczenie, a nam, aby ułatwione było wzywanie Jej na pomoc w potrzebach naszych. Między tytułami, przez które Maryi cześć oddajemy i prośby nasze zanosimy, wielką ufność wzbudza w nas tytuł Nieustającej pomocy, przez który Najśw. Maryja Panna
obiecuje nam opiekę i pomoc nieustanną. Na każde nasze wezwanie chce Najśw. Maryja Panna spieszyć nam z pomocą, nawet wtedy, gdy przez winy nasze i grzechy na to nie zasługujemy. Nie obawiajmy się, że nie posiadamy cnót takich, żeby na wysłuchanie zasłużyć; gdyż Maryja, Matka nieustającej Pomocy, jest Pocieszycielką strapionych i Ucieczką grzeszników, nie opuści nikogo, kto Jej pomocy z ufnością wzywa. Ona wyprosi nam łaski, które dla dobra naszego, wiecznego i ziemskiego, według woli Bożej, uważa za najlepsze. Nie zaniedbujmy Jej codziennie przedstawiać naszych próśb i potrzeb, wzywajmy Jej pomocy we wszystkich sprawach naszych. Ona najlepsza i najczulsza z matek, nie opuści nas w ciężkiej doli życia naszego ziemskiego. Starajmy się szczerze żałować za winy popełnione, a unikać grzechów nowych. Tak Ją prosząc sercem czystym, ufni być możemy i pełni nadziei, że to, o co prosimy, za Jej przyczyną otrzymamy.

Modlitwa

O Maryjo, najlepsza Malko moja, dziękuję Ci, żeś została naszą Matką Nieustającej Pomocy i nie chcesz, abyśmy byli opuszczonymi od Ciebie. Dziękuję Ci, że przez ten tytuł nabieramy otuchy do niezachwianej ufności w Twą pomoc. Licząc na pomoc i opiekę Twą, spodziewam się zbawienia duszy mojej, oraz otrzymania łask w sprawach doczesnych, o które Cię proszę. O Matko moja najlepsza, nie wątpię ani na chwilę o Twej dobroci niewyczerpanej. Obawiam się jednak, iż za mało Cię kocham i za mało Ci okazuję wdzięczności i ufności na jaką zasługujesz. Przez macierzyńskie Twe serce litościwe, ofiaruję tę nowennę Sercu Jezusowemu i błagam, abyś mi wyprosiła to, co najodpowiedniejsze i z wolą Bożą się zgadzające jest dla dobra duszy mojej i spraw, które Ci poleciłem w tej nowennie. Wysłuchaj mnie pokornie Cię proszącego, Twej pomocy wzywającego, o łaskawa, o litościwa, o najlepsza Matko moja, Maryjo. Nie odwracaj się ode mnie, z powodu grzechów moich, ale wejrzyj na serce moje miłością ku Tobie przepełnione i żal za winy przeszłości mojej. Przyjm moje szczere błagania i nie opuszczaj mnie w potrzebach moich. Amen.

Litania jak w dniu pierwszym.

DZIEŃ SZÓSTY

Od chwili, gdy Najśw. Maryja Panna została naszą Matką Nie-ustającej Pomocy, posiada Ona prawo do ciągłej ufności ku Sobie ze strony naszej. Jaki powód miałby być, do choć najmniejszego zwątpienia w Jej pomoc? Czy poczuwanie się do win popełnionych? Zastanówmy się nad sobą; może już od dawna masz grzechy ciężkie na sumieniu, więc tym bardziej potrzebna ci pomoc Maryi. Za Jej pomocą wyjść możesz z opłakanego stanu, w jakim się znajduje dusza twoja. A może nie ufasz, że w sprawach i potrzebach doczesnych cię Maryja wysłucha. Bądź pewien, że jeżeli się to o co prosisz, z wolą Bożą zgadza, to na pewno wysłuchanym będziesz. A jeżeli Bóg w Swej nieskończonej mądrości inaczej ci przeznaczył, nie tak jak ty prosisz,
to bądź pewnym, że Mar ja i w tym razie twej prośby nie odrzuci, lecz wyprosi ci łaskę, że Bóg to co na ciebie ześle, obróci na dobro twe w innym kierunku, oraz na dobro zbawienia duszy twojej. Nie lękaj się i nie przestawaj udawać się do Najśw. Maryi Panny, choćbyś i w najcięższych znajdował się grzechach, gdyż Maryja jest szafarką krwi Chrystusowej mogącej obmyć wszystkie grzechy szczerze żałującego grzesznika, byle ten od nieprawości swych się odwrócił. Może wątpisz w pomoc Maryi dla tego, że już tak często o pomoc Ją prosiłeś i łaski od Niej otrzymałeś. Pamiętaj w tym razie, że Maryja rozporządza niewyczerpanymi skarbami łask Bożych! Gdy Jej przedstawiamy nasze prośby, oddajemy Jej hołd jako Matce Bożej i uznajemy Jej wielką dobroć i potęgę. Zwracajmy się więc do Niej zawsze z ufnością i bez ograniczenia, a Ona nas z radością wysłucha. Nie powątpiewajmy nigdy w miłość Maryi ku nam, gdyż wątpiąc w Jej pomoc, ranimy Jej serce. Kochajmy Maryję wdzięcznym sercem jako najtroskliwszą matkę dbającą o dobro nasze. Z ufnością upadnijmy do Jej stóp, otwórzmy przed Nią swe serca, powierzając Jej nasze troski, bóle i słabości. Ona przyjmie je chętnie i pokaże że jest naszą najlepszą matką nieustającej pomocy.

Modlitwa

O Maryjo, spraw abym nigdy nie przestawał ufać w Twą nieustającą pomoc i kochać Cię nie u- stawał. Przyrzekam Ci moją miłość nieustanną i proszę Cię gorąco o Twą opiekę i trwałą miłość macierzyńską ku mnie. Szczególną ufnością przejęty, żałuję za grzechy moje i zwracam się do Ciebie w tej nowennie z prośbą o pomoc w potrzebach moich. O Maryjo nie opuszczaj mnie i strzeż, abym nigdy Jezusa grzechem nie obraził i serca Twego macierzyńskiego przez upadek nie zasmucił. Chcę Cię kochać nieustannie sercem czystym i miłością najgorętszą. Ponieważ jednak jestem słabym w postanowieniach moich, a Ty znasz, o Matko,ułomności moje, które łatwo moje dobre chęci rozchwiać mogą; więc oddaję Ci się w opiekę takim, jakim jestem. Zatrzymaj mnie przy Sobie, otocz dobrotliwą Swą opieką i nie wypuszczaj mnie z mocy Swej; abym wsparty Twą nieustającą pomocą, żył cnotliwie tu na ziemi, otrzymał łaski, o które Cię proszę i doszedł szczęśliwie do krainy niebieskiej, do Boga i Ciebie na wieki. Amen.

Litania jak w dniu pierwszym.

DZIEŃ SIÓDMY

Cześć i nabożeństwo do Najśw. Maryi Panny jest środkiem otrzymania wszelkich łask, o które w potrzebach naszych prosimy. Wierni czciciele Maryi nie przestają nigdy wątpić w Jej dobroć i Jej pomocy nieustannej wzywać. Potrzeba nam ciągle Maryję wielbić, nie tylko wtenczas gdy o pomoc Ją prosimy, lecz zawsze mieć serce pełne czci i miłości ku Niej wzniesione. Oprócz czci i miłości musi ufność nasza ku Niej być zupełna, a wtenczas spodziewać się możemy, że prośby nasze wy-słuchane będą. Maryja bowiem najwięcej łask udziela tym, których ufność w Niej jest niezachwiana i którzy bez wahania spieszą do Jej stóp, prosząc o po-moc w potrzebach swoich. Są w życiu ludzkim ciężkie, nieraz straszne chwile do przeżycia,
w których się uginamy pod cię-żarem utrapienia. Jednakże czym większa jest potrzeba, tym rychlej należy się do Maryi zwrócić. Ona cierpiała sama; Ona zna głębokość cierpień i dolegliwości naszych. Pragnie Ona jednak, abyśmy cierpieli i walczyli w krzyżu, który jest naszą nadzieją i jedynie do zwycięstwa prowadzi. Bronią naszą i pomocą w znoszeniu cierpień niech będzie ufność i modlitwa. Udawajmy się do Maryi, wprzód nim nas nasza słabość do zwątpienia doprowadzi. Prośmy Maryję gorąco, a Ona jako najlepszą z matek, wyjedna nam to, o co Ją z ufnością prosimy.

Modlitwa

O Maryjo, nie mam innego środka do wzywania Twej nieustającej pomocy, jak jedynie moje pokorne modlitwy i błagania, Twemu
litościwemu Sercu polecane. Błagam Cię serdecznie, wstaw się za mną do Jezusa w potrzebach moich i okaż mi dobroć Twą macierzyńską przez wysłuchanie mnie w nowennie którą odprawiam. Ty widzisz, o najukochańsza Matko moja, iż bardzo Twej pomocy potrzebuję i jak gorąco Jej wzywam; uciekam się do Ciebie, pełen ufności, że łaski, o które proszę, przez dobroć Twą nieograniczoną i pomoc nieustającą, którą dla nas przepełnioną jesteś, otrzymam. Kocham Cię i wielbię wszystkimi siłami serca mego, na jakie się zdobyć mogę. Pod Twą opiekę oddaję losy zbawienia duszy mojej, spraw moich doczesnych oraz intencję moją z tej nowenny. Wyproś mi łaski i pomoc tak bardzo potrzebną i spraw abym, prowadząc życie cnotliwe, Jezusa nigdy nie obraził i Twego macierzyńskiego serca w niczym nie zasmucił. O Maryjo, Matko moja, wysłuchaj mnie łaskawie i udziel pomocy Swej. Amen.

Litania jak w dniu pierwszym.

DZIEŃ ÓSMY

Najśw. Maryja Panna, jest Matką pełną dobroci i miłosierdzia. Może Ona nam pomagać tyle ile zechce; pragnie tego abyśmy korzystali z Jej potęgi i przez Nią czerpali ze skarbnicy Opatrzności Bożej. Matka czuła i troskliwa cieszy się gdy dzieci jej szczerze wyrażają to, czego od serca jej oczekują. Gdy dziecko zbłądzi i winę popełni, a okaże Matce oznakę żalu, czyż dobra matka wtenczas nie przytuli dziecka żałującego do serca swego i nie okaże mu litości i przebaczenia? Albo gdy dziecko jest chorobą złożone, to wtenczas dobra matka nie odstępuje je i nie opuszcza lecz sama czuwa nad niem i najtroskliwiej je pielęgnuje. Podobną dobrą Matką jest Najśw. Maryja Panna; Jej serce jest morzem nieskończonej dobroci, boleje nad nami, gdy w grzech popadniemy i wstawia się za nami do Jezusa, prosząc o nasze podźwignięcie się z upadku i powrót na drogę cnoty. Jej serce jest pełne nigdy niewyczerpanej dobroci i litości ku nam. Pragnie, abyśmy bez wahania się z ufnością dziecka ku matce, nasze troski i potrzeby Jej ofiarowali. Jako dobra matka, kochając nas tak czule, nie może Ona nam odmówić Swej pomocy gdy się do Niej z dziecięcą miłością zwrócimy. Kiedy więc troską obarczeni jesteśmy, nie zapominajmy o naszej dobrej Matce niebieskiej, upadnijmy na kolana przed Jej wizerunkiem i prośmy Ją tak gorąco, jakbyśmy Ją samą widzieli. Ona usłyszy nas i ześle nam pomoc i otuchę. Nie przestawajmy prosić Ją, choćby prośba nasza zaraz wysłuchana nie była. Prośmy Ją wytrwale, nie ukrywajmy przed Nią nic, ofiarujmy Jej wszystko, co nam dolega, a Ona wysłucha nas łaskawie, przejmie wszystkie nasze prośby i udzieli pomocy Swej nieustannej.

Modlitwa

O najświętsza Matko moja Maryjo! Ty mi pokazujesz jak wielce jesteś godna miłości i na jak wielką ufność zasługuje Twoja nieustająca pomoc. Poznawszy dobroć Twą bez granic, polegam całkowicie na Twej opiece i pragnę zawsze do niej się uciekać. Proszę Cię najpokorniej, żałując szczerze za wszystkie grzechy moje, przytul mnie biednego do Swego serca macierzyńskiego i udziel pomocy upragnionej, o którą Cię tak gorąco proszę. O Matko moja najdroższa, Ty możesz mi uprosić u Jezusa i udzielić łask więcej aniżeli ja sam wyprosić sobie zdołam. Polecam więc Twojej dobroci wszystko, co mi dolega i przyrzekam Ci moją dziecięcą miłość i dziękczynienie za Twą pomoc nieustanną, o którą błagam. O Maryjo, bądź mi Matką i opiekunką moją w życiu i przy śmierci. Amen.

Litania jak w dniu pierwszym.

DZIEŃ DZIEWIĄTY

Naszym najlepszym Ojcem pełnym łaski i miłosierdzia dla nas jest Pan Bóg. On obsypuje nas darami, choć na to nie zasługujemy. Sami się nad tym nie zastanawiamy ile dobrodziejstw codziennie z ręki Jego otrzymujemy. Jedną z najdroższych oznak miłości Bożej, życie nasze olśniewających jest to, iż dał nam Maryję za Matkę Syna swego Jezusa, a przez Jezusa wszystkim żyjącym na ziemi. Jak wielką wdzięcznością i uwielbieniem powinny być przejęte serca nasze ku Jezusowi, że nas w opiekę jako dzieci Matce Swej oddał.
W ostatnim dniu nowenny polećmy się szczególnie gorąco opiece Maryi, aby nas zawsze opieką Swą otaczała, od wszelkiego złego na duszy nas broniła, we wszelkich potrzebach naszych i intencjach wysłuchała prośby nasze Jej zanoszone. Wznieśmy serca nasze pełne uwielbienia i dziękczynienia ku Jezusowi i Ojcu niebieskiemu, za wszelkie łaski przez Maryję nam udzielone. Postanówmy sobie w dniu dzisiejszym, że Boga nigdy grzechem obrażać nie będziemy. Każdy bowiem grzech popełniony przeciw Bogu rani również Serce Maryi i cierpienia Jej zadaje. Oddając się w opiekę Maryi, czcijmy i kochajmy Ją serdecznie; dziękuj my Jej za łaski już otrzymane i prośmy aby n as w życiu naszym Swą nieustającą pomocą zawsze wspierała. Niech serca nasze będą zawsze pełne wdzięczności ku Jezusowi i Maryi wzniesione. Prośmy Ją, aby przyjęła, wszystko co z serc naszych, pomimo słabości naszej, chcemy Jej wyrazić. O Maryjo, bądź nam zawsze matką nieustającej pomocy i nie wypuszczaj nas z Swej opieki.

Modlitwa

O Maryjo, Matko Nieustającej Pomocy, proszę Cię, daj mi uczuć słodki wpływ Twej łaski, na potrzeby moje, w tej nowennie Ci ofiarowane. Racz mi udzielić pomocy, którąś dla mnie przeznaczyła i spraw abym Jej nie nadużywał. O Maryjo, moja najlepsza matko, jakże wielkim szczęściem jest wierzyć w Twą nieustającą pomoc, Ciebie kochać gorącą miłością i Twą opieką być otoczonym. Uproś łaskę, abym Jezusa i Ciebie zawsze kochał miłością na jaką się zdobyć może serce moje. Podaj mi rękę we wszystkich potrzebach moich gdy Cię wzywać będę. Ofiaruję Ci tę nowennę, którą odprawiłem i intencję moją. Spraw, aby z niej wynikła chwała Jezusa i Twoja i pociecha dla mnie. Niech modlitwy moje zanoszone do Ciebie uzyskają coraz większe uświęcenie i opiekę Twą dla mnie we wszystkim i zaprowadzą mnie do szczęśliwości wiekuistej, do oglądania Ciebie, w chwale Jezusowej na wieki. Amen.

Modlitwa na zakończenie nowenny

O Boże wielki i dobrotliwy. Ojcze niebieski, przez zasługi Syna Twego Jezusa Chrystusa, racz wlać w serce moje miłość i ufność nieustanną ku Najśw. Matce naszej, Maryi Pannie. Niech serce moje goreje miłością i uwielbieniem ku Tobie za wszelkie łaski przez Nią otrzymane. O Maryjo, Matko moja, przyjmij pokorne westchnienie moje, które Ci ofiaruję; a w godzinę śmierci nie opuszczaj mnie ani na chwilę. Niech umieram w miłości Jezusa i Twojej i otrzymam miejsce w krainie niebieskiej na wieki.
W końcu polecam Ci o Matko biedne dusze w czyśćcu cierpiące, okaż się im Matką litościwą i uproś jak najprędsze z mąk czyśćcowych wybawienie. Niech za Twą przyczyną wejdą do chwały niebieskiej i cieszą się szczęściem wiekuistym na wieki w niebie. Amen.

Prośba do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy

O Maryjo, Matko Nieustającej Pomocy, przyjmij ode mnie najgłębszy hołd czci i poddaństwa, miłości i chwały, jaką Ci oddaję za siebie i wszelkie stworzenie. Upadam pokornie do stóp Twoich, o jedyna nadziejo moja i z dziecięcą ufnością proszę Cię, racz mi wyjednać łaskę o którą Cię tak gorąco prosiłem.
Przez zasługi Syna Twego Jezusa błogosław mi i wysłuchaj mnie w intencji mojej. Spraw abym, otrzymawszy Twą łaskę, wielbił Cię i kochał tu na ziemi, a po śmierci cieszył się z Tobą w chwale niebieskiej. Amen.

Modlitwa

O Matko Boża, Nieustającej Pomocy, okaż żeś rzeczywiście matką naszą i uproś nam łaski potrzebne o które Cię z pokorą prosimy. Spraw abyśmy, otrzymawszy Twą pomoc, użyli jej na pomnożenie chwały Pana Boga i zbawienie dusz naszych. Ojcze Przedwieczny, przez zasługi Syna Twego Jezusa Chrystusa i za wstawieniem się Najśw. Maryi Panny Matki Jego, oraz naszej, Matki Pomocy Nieustającej, wysłuchaj nas łaskawie i udziel Swej łaski, błogosławieństwa, pomocy i pociechy. Amen.

Trzy modlitwy do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy

Spojrzyj, o Matko Nieustającej Pomocy, na mnie biednego grzesznika, przed Tobą się korzącego, który uciekając się do Ciebie, w Tobie pokłada nadzieję. Przez miłość Jezusa proszę Cię, przybądź mi na pomoc, podaj rękę biednemu, który Tobie się poleca i Twej służbie na zawsze się poświęca. Dziękuję Bogu i wielbię miłosierdzie Jego za to, że mi tak mocnego zaufania do Ciebie udzielić raczył, uważając je jako zadatek mego wiecznego zbawienia. O często, bardzo często w przeszłym życiu moim upadałem, bom się do Ciebie nie uciekał. Wiem, że pod Twoją zostając opieką, zwyciężę, wiem też, że Ty chętnie wspierać mnie będziesz, bylebym tylko pomocy Twej szukał. Ale właśnie tego się obawiam, abym w okazjach niebezpiecznych, nie przestał Cię wzywać i abym dla tego nie zginął. O tę łaskę proszę Cię i błagam ile tylko mogę, abym we wszelkich pokusach i najazdach piekielnych zaraz uciekał się do Ciebie i pomocy Twej błagał.
O Maryjo, Matko Nieustającej Pomocy, wspieraj mnie i nie dopuszczaj, abym utracił Boga mojego. Amen.

II

O Matko Boska Nieustającej Pomocy, oto masz u stóp Twoich nędznego grzesznika do Ciebie się uciekającego i w Tobie nadzieję pokładającego. O Matko miłosierna! zlituj się nade mną. Słyszę, że Cię wszyscy nazywają ucieczką i nadzieją grzeszników.
Bądźże i dla mnie ucieczką, bądź nadzieją moją. Dla miłości Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, a Pana naszego, przybądź ku mej pomocy. Wyciągnij dłoń Twoją do nędznego grzesznika, Tobie się polecającego i Tobie nieustannie służyć pragnącego. Dzięki składam Bogu za łaskę Jego w miłosierdziu mi daną, że mnie natchnął wielkim zaufaniem ku Tobie, Najświętsza Matko moja Maryjo. To zaufanie poczytuję sobie za środek do wiecznego zbawienia. Wyznaję, że jeżeli dotychczas wpadałem tak często w grzechy, przyczyną tego było to, że się Tobie o Matko Najświętsza nie polecałem. Ale mam silne postanowienie od dnia dzisiejszego wszystkie pokusy odpierać i za Twą pomocą je przezwyciężać. Wiem, że Ty mi dopomożesz, gdy pomocy Twej wzywać będę, ale się obawiam, że gdy pokusy na mnie uderzą, zaniecham wzywać Twej pomocy i stanę się sprawcą upadku mojego. Dlatego proszę Cię i błagam, wyjednaj mi tę łaskę, abym zawsze we wszelkich pokusach szatańskich do Ciebie się uciekał i Twej pomocy wzywał. O Najświętsza Matko Nieustającej Pomocy, nie dopuść, ażebym kiedykolwiek utracił Boga mojego. Amen.

III

O Matko Boska, Nieustającej Pomocy! udziel mi tej łaski, ażebym zawsze wzywał najpotężniejszego linienia Twojego. Imię Twoje bowiem jest nam pomocą w tern życiu, a w godzinę śmierci rękojmią zbawienia. O najsłodsza, najczystsza i najświętsza Panno Maryjo! niech Imię Twoje stanie się tchnieniem duszy mojej. O Królowo moja, przybądź mi ku pomocy, kiedykolwiek o nią prosić Cię będę. We wszystkich pokusach, jakie mnie napadać będą, we wszystkich potrzebach, jakie mi się zdarzać będą, nie przestanę wzywać pomocy Twojej, powtarzając: O Maryjo, Maryjo! Jakiegoż uspokojenia, jakiegoż wzmocnienia, osłody i pociechy doznaje dusza moja, za każdym razem, gdy to błogosławione Imię Twoje wymawiam, a nawet za każdym wspomnieniem o Tobie! Dziękuję Bogu, Wszechmocnemu Panu za to, że raczył dla dobra, dla ratunku i dla pocieszenia mojego, nadać Ci to najsłodsze, najmilsze i najpotężniejsze imię Twoje Maryja. Imię Twoje święte chcę powtarzać często i z wielką miłością. Pragnę o święta Pani moja, ażeby miłość moja ku Tobie przypominała mi, iż powinienem nieustannie wzywać Cię, jako Matkę Nieustającej Pomocy. Amen.

Modlitwa św. Alfonsa Liguorego do Najśw. Maryi Panny

(należy ją odmawiać przed obrazem M. Boskiej)

Najświętsza Niepokalana Panno i Matko moja Maryjo! Do Ciebie Matki Pana mojego, ucieczki grzeszników, uciekam się dziś ja najnędzniejszy ze wszystkich. Ciebie uwielbiam o Wielka Królowo i dzięki Ci składani za wszystkie łaski, które mi aż do tej chwili wyświadczyłaś; a osobliwie żeś mnie wyratowała od piekła, na które tak często zasłużyłem. Miłuję Cię o Pani miłości najgodniejsza i z miłości ku Tobie przyrzekam, że Ci zawsze służyć chcę i że się według możności o to starać będę, aby i inni Ciebie kochali. Wszystką moją nadzieję i całe zbawienie moje w Tobie pokładam. Przyjmij mnie za swego sługę i weź mnie pod płaszcz Swój, o Matko miłosierdzia.
A ponieważ u Boga tyle możesz, uwolnij mnie od wszelkich pokus, a przynajmniej wyproś mi moc do ich zwyciężenia aż do mej śmierci. Proszę Cię o prawdziwą miłość ku Jezusowi Chrystusowi; przez Ciebie spodziewam się dostąpić szczęśliwej śmierci. O Matko moja, proszę Cię przez Twoją miłość ku Bogu, wspieraj mnie zawsze a osobliwie w ostatniej chwili mego życia. Nie opuszczaj mnie, dopóki nie ujrzysz mnie zbawionego w niebie, bym wielbił Cię i miłosierdzie Twoje wysławiał po wszystkie wieki. Tego się od Ciebie z pewnością spodziewam. Amen.

Za odmówienie modlitwy tej przed obrazem Najśw. Maryi Panny, odpust 300 dni za każdy raz. Odpust zupełny raz w miesiącu, o ile modlitwę odmawia się codziennie przez miesiąc.

Warunki: Spowiedź i komunia święta oraz modlitwa w intencjach papieskich (ostatniego papieża Piusa XII) – Pius IX – 7. II. 1851

Pozdrowienie Najświętszej Maryi Panny

Pozdrawiam Cię Maryjo, Córko Boga Ojca.
Pozdrawiam Cię Maryjo, Matko Boga Syna.
Pozdrawiam Cię Maryjo, Oblubienico Ducha przenajświętszego.
Pozdrawiam Cię Maryjo, Świątynio Trójcy przenajświętszej.
Pozdrawiam Cię Maryjo, Lilio czysta Trójcy jaśniejącej.
Pozdrawiam Cię Maryjo, Różo miła dworu niebieskiego.
Pozdrawiam Cię Maryjo, Dziewico pełna słodyczy i pokory, z której Król niebios się narodził i Jej piersiami był karmiony.
Pozdrawiam Cię Maryjo, Dziewico nad dziewicami.
Pozdrawiam Cię Maryjo, Królowo męczenników, której serce przebił miecz boleści.
Pozdrawiam Cię Maryjo, Pani i Mistrzyni, której dana jest moc na niebie i ziemi.
Pozdrawiam Cię Maryjo, Królowo serca mego, słodyczy moja, życie i cała nadziejo moja.
Pozdrawiam Cię Maryjo, Matko najmilsza.
Pozdrawiam Cię Maryjo, Matko przedziwna.
Pozdrawiam Cię Maryjo, Matko pięknej miłości.
Pozdrawiam Cię Maryjo, bez grzechu poczęta.
Pozdrawiam Cię Maryjo, pełna łaski.
Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego.
Niech będzie błogosławiony Święty Józef, Twój Oblubieniec.
Niech będą błogosławieni Święci Rodzice Twoi Joachim i Anna.
Niech będzie błogosławiony Ojciec Przedwieczny, który Cię wybrał za Matkę Syna Swego.
Niech będzie błogosławiony Syn Twój, który Cię tak bardzo umiłował.
Niech będzie błogosławiony Duch święty, który Cię łaską Swą napełnił.
O Maryjo, najukochańsza Matko nasza, niech Cię wszyscy błogosławią, którzy Cię kochają.
O Maryjo, Najświętsza Dziewico, niech w imię najukochańszego Syna Twego będziemy wysłuchani i doznamy pomocy Twej.
Amen.

Akty uwielbienia Najświętszej Maryi Panny
I
Cześć Ci oddaję z całego serca, o Najśw. Panno, nad wszystkich Aniołów i Świętych nieba, jako Córce Ojca Przedwiecznego i Tobie poświęcam duszę moją, ze wszystkimi jej władzami.

Zdrowaś Maryjo itd.

II
Cześć Ci oddaję z całego serca, o Najświętsza Panno, nad wszystkich Aniołów i Świętych nieba, jako Matce Jednorodzonego Syna Bożego i Tobie poświęcam ciało moje ze wszystkimi jego zmysłami. Zdrowaś Maryjo itd.

III
Cześć Ci oddaję z całego serca, o Najświętsza Panno, nad wszystkich Aniołów i Świętych nieba, jako ukochanej oblubienicy Ducha Świętego i Tobie poświęcam serce moje ze wszystkimi jego uczuciami. błagając Cię, abyś mi u Trójcy Przenajświętszej wyjednać raczyła wszystkie środki do zbawienia potrzebne. Amen.

Zdrowaś Maryjo itd.

300 dni odpustu za każdorazowe odmówienie razem z trzema Zdrowaś Maryjo. Odpust zupełny raz w miesiącu, w dniu dowolnym, za odmówienie codzienne przez miesiąc.

Warunki: Spowiedź i komunia święta oraz modlitwa w intencjach papieskich(ostatniego papieża Piusa XII) — Pius IX 18. 6.1876

Modlitwa do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w utrapieniu

O Maryjo, Matko Nieustającej Pomocy, najpewniejsza ucieczko moja, biegnę do Ciebie z ufnością i pod Twoją obronę się uciekam. Spojrzyj na mnie, pokornie Cię proszącego i ześlij mi pomoc, bo życie moje pełne trosk, to jeden ból i zawód. Będąc ciągle w zapasach ze swą dolą, złamany i zniechęcony, rozpacz mnie ogarnia i ręce mi opadają. Ty o Matko moja najukochańsza jesteś ostatnią nadzieją i ucieczką moją. Pełen ufności wołam do Ciebie: Matko ratuj mnie, bo duszą moją miota boleść, zwątpienie i trwoga. Wejrzyj o najlepsza Matko moja litościwym Twym okiem na mnie i ulżyj mi w mej doli. Spraw w dobroci Swej łaskawie, abym krzyże i utrapienia, jakimi doświadczany jestem, znosił cierpliwie i z poddaniem się woli Bożej. Broń mnie od rozpaczy i upadku na duchu i wyproś mi upragnioną pomoc i otuchę. O Maryjo, najmiłościwsza Pani i Matko moja, nie opuszczaj mnie, lecz broń i wspieraj, pomocy Twej wzywającego. Amen.

Modlitwa druga

O Maryjo, Matko Boga, Królowo nieba i ziemi, nadziejo wszystkich pomocy Twej wzywających, wysłuchaj mnie, ratunku i łaski Twej proszącego. O Matko miłosierdzia, nie odwracaj Swych oczu najświętszych ode mnie, ale wspomóż i wysłuchaj, bo do kogo się udam, jeżeli Ty mnie opuścisz i któż mnie poratuje. Ufam Twej przemożnej opiece, że z miłosierdzia Twego ulżysz przykrej doli mojej i poratujesz mnie biednego grzesznika. O Maryjo, Matko Pomocy Nieustającej, błagam Cię o pomoc przez Najświętsze Rany Jezusowe i wszystkie krople przelanej nieskończenie drogiej krwi Jego. Któż wzywający o Matko litościwa Twego pośrednictwa, w którym ratujesz najbardziej zrozpaczonych grzeszników, został przez Ciebie opuszczonym? Nie słyszano nigdy o tym, gdyż jesteś pocieszycielką strapionych i ucieczką wszystkich pomocy potrzebujących. O Pani moja, wspieraj mnie i wysłuchaj we wszystkich potrzebach duszy i ciała mego. Polecam się Twej opiece nieustannej na zawsze. Amen.

Modlitwa do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z prośbą o powodzenie

O Maryjo, Ty jesteś naszą najlepszą i czułą Matką, baczną na potrzeby nasze, nas dzieci Twych na ziemi, którym pomoc nieustanną zsyłasz nieograniczoną. Błagam Cię o przemożną opiekę Twoją dla mnie i wszystkich moich drogich, których szczególnej Twej opiece polecam. Nakłoń się ku nam o dobra Matko nasza i wysłuchaj prośby do Ciebie zanoszone. Twej opiece polecam dom i pracę moją, racz je błogosławić, aby się rozwijały i pomyślnością cieszyły. Pomóż przezwyciężyć wszelkie trudności i przeszkody, zjednaj serca tych, których zaufanie pomocą stać mi się może. Odwróć od nas wszystkich nieprzewidziane nieszczęścia, nie dozwalaj, aby nam mógł zły człowiek szkodzić. O Maryjo, pomnij, żeś nigdy nie opuściła tych, którzy Cię o pomoc, wsparcie i opiekę błagali. Wysłuchaj mnie łaskawie i udziel nam błogosławieństwa i pomocy Twej nieustannej. Amen