Jeśli masz ciekawe zdjęcia czy teksty, o Papieżu św. Piusie x, skontaktuj się z nami

informacje

15.09. Siedmiu Boleści N.M.P

informacje

Nabożeństwo do Matki Boskiej Bolesnej

V. Boże, ku wspomożeniu memu wejrzyj.
R. Panie, ku ratunkowi memu pospiesz się.

V. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi św.
R. Jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.

1. Użalam się nad Tobą, o Matko najboleśniejsza, Maryjo, dla tego smutku, który ogarnął Serce Twoje najczulsze w chwili proroctwa św. starca Symeona. O Matko ukochana, przez Serce Twoje tak zatrwożone, błagam Cię uproś mi cnotę pokory i dar św. bojaźni Bożej. – Zdrowaś Maryjo itd.
2. Użalam się nad Tobą, o Matko najboleśniejsza, Maryjo, dla tej trwogi, która przejmowała Serce Twoje najtkliwsze w ucieczce do Egiptu i w ciągu Twego tam pobytu. 0 Matko ukochana, przez Serce Twoje tak zatrwożone błagam Cię, uproś mi cnotę hojności, szczególniej względem ubogich i dar pobożności. – Zdrowaś Maryjo itd.
3. Użalam się nad Tobą, o Matko najboleśniejsza Maryjo, dla tej tęsknoty w jakiej się czuło Serce Twoje najtroskliwsze czasu zgubienia drogiego Jezusa Twego. O Matko ukochana, przez Serce Twoje tak tęsknotą ściśnione, błagam Cię uproś mi cnotę czystości i dar umiejętności. – Zdrowaś Maryjo itd.
4. Użalam się nad Tobą, o Matko najboleśniejsza Maryjo, dla tej żałości, którą odczuło macierzyńskie Serce Twoje w spotkaniu Jezusa, krzyż Swój niosącego. O Matko ukochana, przez pełne miłości, a tak rozbolałe Serce Twoje, błagam Cię uproś mi cnotę cierpliwości i dar mocy. – Zdrowaś Maryjo
5. Użalam się nad Tobą, o Matko najboleśniejsza Maryjo, dla tego męczeństwa, którego doznało mężne Serce Twoje, patrząc na konanie Jezusa. O Matko ukochana, przez Serce Twoje tak współumęczone błagam Cię, uproś mi cnotę wstrzemięźliwości i dar dobrej rady. Zdrowaś Maryjo itd.
6. Użalam się nad Tobą, o Matko najboleśniejsza Maryjo, dla tej rany, którą litościwemu Sercu Twemu zadało uderzenie włócznią w bok Jezusa, raniącego najgodniejsze miłości Serce Jego. O Matko ukochana, przez Serce to Twoje przeszyte, błagam Cię, uproś mi cnotę miłości bliźniego i dar rozumu. – Zdrowaś Maryjo itd.
7. Użalam się nad Tobą, o Matko najboleśniejsza Maryjo, dla tego ciosu, który wytrzymało serce Twe najmiłosierniejsze w chwili pogrzebu Jezusa. O Matko ukochana przez Serce Twoje, tą najcięższą boleścią strapione, błagam Cię, uproś mi cnotę pilności i dar mądrości. – Zdrowaś Maryjo itd.

V. Módl się za nami, Panno najboleśniejsza.
R. Abyśmy się stali godnymi itd.

Módlmy się:

Niech się wstawia za nami do Twej łaskawości, prosimy Cię Panie Jezu Chryste, teraz i w godzinę śmierci naszej, błogosławiona Panna Maryja, Matka Twoja, której duszę najświętszą w godzinę męki Twojej miecz boleści przeniknął. Przez Ciebie Jezu Chryste, Zbawicielu świata, który z Ojcem i z Duchem św. żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
( 300 dni odpustu za każdorazowe odmówienie powyższych modlitw sercem skruszonym i nabożnie.)

Modlitwa św. Bonawentury

Ave Maria doloribus plena, Crucifixus tecum: lacrymabilis te in mulieribus, et lacrymabilis fructus ventris tui, Jesus.
Sancta Maria, Mater Crucifixi: lacrymas impertire nobis crucifixoribus Filii tui, nunc et in hora mortis nostra. Amen.Zdrowaś Maryjo, boleściś pełna, Ukrzyżowany z tobą, opłakanaś ty między niewiastami i opłakany owoc żywota twego Jezus. Święta Maryjo, Matko Ukrzyżowanego, nam krzyżującym syna twojego uproś łzy pokuty teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

ANTYFONA
Gdy tedy ujrzał Jezus Matkę pod krzyżem stojącą i ucznia, którego miłował, rzeki Matce swojej: Niewiasto, oto Syn Twój. Potem rzekł uczniowi: Oto Matka twoja,

V. Królowo Męczenników, módl się za nami.
R. Któraś stała pod krzyżem Pana Jezusa.

MÓDLMY SIĘ.

Boże, w którego męce według proroctwa Symeona, przeczystą duszę Błogosławionej Matki Twojej Maryi Panny miecz boleści przeszył, racz sprawić łaskawie, abyśmy Jej boleści ze czcią rozpamiętując, męki Twojej błogosławionych owoców uczestnikami się stali.

Litania do Matki Boskiej Bolejącej(przez Piusa VII ułożona)

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad Pannami,
Matko ukrzyżowana,
Matko bolesna,
Matko płacząca,
Matko stroskana,
Matko opuszczona,
Matko żałosna,
Matko Syna pozbawiona,
Matko mieczem przeszyta,
Matko udręczeniem przygnieciona,
Matko goryczą przesycona,
Matko Sercem do krzyża przybita,
Matko najsmutniejsza,
Źródło łez,
Zbiorze mąk wszystkich,
Wzorze cierpliwości,
Opoko stałości,
Krynico bezpieczeństwa,
Schronienie opuszczonych,
Tarczo uciśnionych,
Pogromicielko niewiernych,
Wspomożenie nędznych,
Uzdrowienie chorych,
Umocnienie słabych,
Porcie tonących,
Uciszenie w nawałności,
Ucieczko strapionych,
Postrachu szatanów sidła stawiających,
Skarbie wiernych,
Źrenico Proroków,
Podporo Apostołów,
Korono Męczenników,
Światło Wyznawców,
Perło Dziewic,
Pociecho wdów i sierot,
Radości wszystkich Świętych,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Wejrzyj na nas, wyzwól nas, wybaw nas od wszelkich nieszczęść przez moc Jezusa Chrystusa. Amen.
Wypisz Panno Najświętsza rany Twoje na sercu moim, abym w nich czytał boleść i miłość; boleść ku znoszeniu dla Ciebie wszelkiej boleści, a miłość ku wzgardzeniu dla Ciebie wszelką inną miłością.

 

MÓDLMY SIĘ.
Panie Jezu Chryste, prosimy Cię, niech teraz i w godzinę śmierci naszej przyczyni się za nami do miłosierdzia Twego Przenajświętsza Panna Maryja, Matka Twoja, której przeczystą duszę przeszył miecz boleści w czasie męki Twojej. Który żyjesz i królujesz z Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.

Treść – plik pdf